Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Identification and functional prediction of long non-coding RNAs related to oxidative stress in the jejunum of piglets
Jinbao Li, Jianmin Zhang, Xinlin Jin, Shiyin Li, Yingbin Du, Yongqing Zeng, Jin Wang, Wei Chen
Anim Biosci. 2024;37(2):193-202.  Published online August 25, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Screening and functional validation of lipid metabolism-related lncRNA-46546 based on the transcriptome analysis of early embryonic muscle tissue in chicken
Ruonan Chen, Kai Liao, Herong Liao, Li Zhang, Haixuan Zhao, Jie Sun
Anim Biosci. 2023;36(2):175-190.  Published online January 21, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genome-wide identification of long noncoding RNA genes and their potential association with mammary gland development in water buffalo
Yuhan Jin, Yina Ouyang, Xinyang Fan, Jing Huang, Wenbo Guo, Yongwang Miao
Anim Biosci. 2022;35(11):1656-1665.  Published online June 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Long non-coding RNAs in Sus scrofa ileum under starvation stress
Shu Wang, Yi Jia Ma, Yong Shi Li, Xu Sheng Ge, Chang Lu, Chun Bo Cai, Yang Yang, Yan Zhao, Guo Ming Liang, Xiao Hong Guo, Guo Qing Cao, Bu Gao Li, Peng Fei Gao
Anim Biosci. 2022;35(7):975-988.  Published online March 2, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Identifying long non-coding RNAs and characterizing their functional roles in swine mammary gland from colostrogenesis to lactogenesis
Lijun Shi, Longchao Zhang, Ligang Wang, Xin Liu, Hongmei Gao, Xinhua Hou, Fuping Zhao, Hua Yan, Wentao Cai, Lixian Wang
Anim Biosci. 2022;35(6):814-825.  Published online October 29, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Reproduction and Physiology
Alterations of mRNA and lncRNA profiles associated with the extracellular matrix and spermatogenesis in goats
Haolin Chen, Xiaomeng Miao, Jinge Xu, Ling Pu, Liang Li, Yong Han, Fengxian Mao, Youji Ma
Anim Biosci. 2022;35(4):544-555.  Published online August 25, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Products
Identification and functional prediction of long noncoding RNAs related to intramuscular fat content in Laiwu pigs
Lixue Wang, Yuhuai Xie, Wei Chen, Yu Zhang, Yongqing Zeng
Anim Biosci. 2022;35(1):115-125.  Published online June 24, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Breeding and Genetics
Genome-wide identification and analysis of long noncoding RNAs in longissimus muscle tissue from Kazakh cattle and Xinjiang brown cattle
Xiang-Min Yan, Zhe Zhang, Jian-Bo Liu, Na Li, Guang-Wei Yang, Dan Luo, Yang Zhang, Bao Yuan, Hao Jiang, Jia-Bao Zhang
Anim Biosci. 2021;34(11):1739-1748.  Published online October 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Profiling of skeletal muscle tissue for long non-coding RNAs related to muscle metabolism in the QingYu pig at the growth inflection point
Jia Luo, Linyuan Shen, Mailin Gan, Anan Jiang, Lei Chen, Jideng Ma, Long Jin, Yihui Liu, Guoqing Tang, Yanzhi Jiang, Mingzhou Li, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Anim Biosci. 2021;34(8):1309-1320.  Published online October 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Review Paper
The role of long noncoding RNAs in livestock adipose tissue deposition — A review
Lixue Wang, Yuhuai Xie, Wei Chen, Yu Zhang, Yongqing Zeng
Anim Biosci. 2021;34(7):1089-1099.  Published online April 23, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Comparison of characteristics of long noncoding RNA in Hanwoo according to sex
Jae-Young Choi, KyeongHye Won, Seungwoo Son, Donghyun Shin, Jae-Don Oh
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(5):696-703.  Published online October 22, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Relationship among porcine lncRNA TCONS_00010987, miR-323, and leptin receptor based on dual luciferase reporter gene assays and expression patterns
Yueyun Ding, Li Qian, Li Wang, Chaodong Wu, DengTao Li, Xiaodong Zhang, Zongjun Yin, Yuanlang Wang, Wei Zhang, Xudong Wu, Jian Ding, Min Yang, Liang Zhang, Jinnan Shang, Chonglong Wang, Yafei Gao
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(2):219-229.  Published online July 1, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Multi-tissue observation of the long non-coding RNA effects on sexually biased gene expression in cattle
Joon Yoon, Heebal Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):1044-1051.  Published online November 28, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Comprehensive analysis of LncRNAs modified by m6A methylation in sheep skin
Jinzhu Meng, Jianping Li, Yuanyuan Zhao
Received January 22, 2024  Accepted May 7, 2024  
DOI: https://doi.org/10.5713/ab.24.0039    [Accepted]
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next