Genome-wide identification and analysis of long noncoding RNAs in longissimus muscle tissue from Kazakh cattle and Xinjiang brown cattle
Xiang-Min Yan, Zhe Zhang, Jian-Bo Liu, Na Li, Guang-Wei Yang, Dan Luo, Yang Zhang, Bao Yuan, Hao Jiang, Jia-Bao Zhang
Anim Biosci. 2021;34(11):1739-1748.   Published online 2020 Oct 13     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.20.0317
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Release and Actions of Inflammatory Exosomes in Pulmonary Emphysema: Potential Therapeutic Target of Acupuncture
Yao Zou, Owais M Bhat, Xinxu Yuan, Guangbi Li, Dandan Huang, Yi Guo, Dan Zhou, Pin-Lan Li
Journal of Inflammation Research.2021; Volume 14: 3501.     CrossRef
Combined transcriptome and proteome analyses reveal differences in the longissimus dorsi muscle between Kazakh cattle and Xinjiang brown cattle
XiangMin Yan, Jia Wang, Hongbo Li, Liang Gao, Juan Geng, Zhen Ma, Jianming Liu, Jinshan Zhang, Penggui Xie, Lei Chen
Animal Bioscience.2021; 34(9): 1439.     CrossRef
The Essential Role of Stathmin in Myoblast C2C12 for Vertical Vibration-Induced Myotube Formation
Yi-Hsiung Lin, Liang-Yin Chou, Hsin-Chiao Chou, Chung-Hwan Chen, Lin Kang, Tsung-Lin Cheng, Chau-Zen Wang
Biomolecules.2021; 11(11): 1583.     CrossRef