Profiling of skeletal muscle tissue for long non-coding RNAs related to muscle metabolism in the QingYu pig at the growth inflection point
Jia Luo (Luo J), Linyuan Shen (Shen L), Mailin Gan (Gan M), Anan Jiang (Jiang A), Lei Chen (Chen L), Jideng Ma (Ma J), Long Jin (Jin L), Yihui Liu (Liu Y), Guoqing Tang (Tang G), Yanzhi Jiang (Jiang Y), Mingzhou Li (Li M), Xuewei Li (Li X), Shunhua Zhang (Zhang S), Li Zhu (Zhu L)
Anim Biosci. 2021;34(8):1309-1320.   Published online 2020 Oct 13     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.20.0429
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identifying key DNA methylation sites and their cis-methylation quantitative loci for intramuscular fatty acid traits using genome and methylome data in Yorkshire pigs
Qi Shen, Kai Wang, Shujie Wang, Zhenjian Zhao, Xiang Ji, Dong Chen, Yang Yu, Shengdi Cui, Junge Wang, Ziyang Chen, Yiren Gu, Guoqing Tang
Italian Journal of Animal Science.2023; 22(1): 829.     CrossRef
Epigenome-wide DNA methylation analysis reveals differentially methylation patterns in skeletal muscle between Chinese Chenghua and Qingyu pigs
WANG Kai, WU Ping-xian, WANG Shu-jie, JI Xiang, CHEN Dong, JIANG An-an, XIAO Wei-hang, JIANG Yan-zhi, ZHU Li, ZENG Yang-shuang, XU Xu, QIU Xiao-tian, LI Ming-zhou, LI Xue-wei, TANG Guo-qing
Journal of Integrative Agriculture.2022; 21(6): 1731.     CrossRef
Genome-Wide Association Study of Growth Traits in a Four-Way Crossbred Pig Population
Huiyu Wang, Xiaoyi Wang, Mingli Li, Hao Sun, Qiang Chen, Dawei Yan, Xinxing Dong, Yuchun Pan, Shaoxiong Lu
Genes.2022; 13(11): 1990.     CrossRef