Go to Top Go to Bottom

Animal Breeding and Genetics


  • HOME
  • SPECIALTIES
  • Animal Breeding and Genetics
Animal Breeding and Genetics
Genome-wide association study for loin muscle area of commercial crossbred pigs
Menghao Luan, Donglin Ruan, Yibin Qiu, Yong Ye, Shenping Zhou, Jifei Yang, Ying Sun, Fucai Ma, Zhenfang Wu, Jie Yang, Ming Yang, Enqin Zheng, Gengyuan Cai, Sixiu Huang
Anim Biosci. 2023;36(6):861-868.  Published online January 11, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Exosome-mediated delivery of gga-miR-20a-5p regulates immune response of chicken macrophages by targeting IFNGR2, MAPK1, MAP3K5, and MAP3K14
Yeojin Hong, Jubi Heo, Suyeon Kang, Thi Hao Vu, Hyun S. Lillehoj, Yeong Ho Hong
Anim Biosci. 2023;36(6):851-860.  Published online January 11, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Novel polymorphisms of dopa decarboxylase gene and their association with lamb quality traits in Indonesian sheep
Ratna Sholatia Harahap, Ronny Rachman Noor, Yuni Cahya Endrawati, Huda Shalahudin Darusman, Asep Gunawan
Anim Biosci. 2023;36(6):840-850.  Published online November 14, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Effect of ACADL on the differentiation of goat subcutaneous adipocyte
A Li, YY Li, QB Wuqie, X Li, H Zhang, Y Wang, YL Wang, JJ Zhu, YQ Lin
Anim Biosci. 2023;36(6):829-839.  Published online January 11, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Expression of heat shock protein genes in Simmental cattle exposed to heat stress
Luis Felipe Guzmán, Guillermo Martínez-Velázquez, Fernando Villaseñor-González, Vicente Eliezer Vega-Murillo, José Antonio Palacios-Fránquez, Ángel Ríos-Utrera, Moisés Montaño-Bermúdez
Anim Biosci. 2023;36(5):704-709.  Published online January 11, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Assessment of population structure and genetic diversity of German Angora rabbit through pedigree analysis
Abdul Rahim, K. S. Rajaravindra, Om Hari Chaturvedi, S. R. Sharma
Anim Biosci. 2023;36(5):692-703.  Published online November 14, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Genome‑wide identification, organization, and expression profiles of the chicken fibroblast growth factor genes in public databases and Vietnamese indigenous Ri chickens against highly pathogenic avian influenza H5N1 virus infection
Anh Duc Truong, Ha Thi Thanh Tran, Nhu Thi Chu, Huyen Thi Nguyen, Thi Hao Vu, Yeojin Hong, Ki-Duk Song, Hoang Vu Dang, Yeong Ho Hong
Anim Biosci. 2023;36(4):570-583.  Published online November 14, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
N6-Methyladenosine modification (m6A) of circRNA-ZNF638 contributes to the induced activation of SHF stem cells through miR-361-5p/Wnt5a axis in cashmere goats
Ronghuan Yin, Ronglan Yin, Man Bai, Yixing Fan, Zeying Wang, Yubo Zhu, Qi Zhang, Taiyu Hui, Jincheng Shen, Siyu Feng, Wenlin Bai
Anim Biosci. 2023;36(4):555-569.  Published online November 14, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Monitoring changes in the genetic structure of Brown Tsaiya duck selected for feeding efficiency by microsatellite markers
Yi-Ying Chang, Hsiu-Chou Liu, Chih-Feng Chen
Anim Biosci. 2023;36(3):417-428.  Published online November 13, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Comprehensive analysis of miRNAs, lncRNAs and mRNAs profiles in backfat tissue between Daweizi and Yorkshire pigs
Chen Chen, Yitong Chang, Yuan Deng, Qingming Cui, Yingying Liu, Huali Li, Huibo Ren, Ji Zhu, Qi Liu, Yinglin Peng
Anim Biosci. 2023;36(3):404-416.  Published online November 13, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Overexpression of cholinergic receptor nicotinic gamma subunit inhibits proliferation and differentiation of bovine preadipocytes
Jiawei Du, Hui Zhao, Guibing Song, Yuan Pang, Lei Jiang, Linsen Zan, Hongbao Wang
Anim Biosci. 2023;36(2):200-208.  Published online September 7, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Genome-wide association analysis of nine reproduction and morphological traits in three goat breeds from Southern China
Xiaoyan Sun, Jing Jiang, Gaofu Wang, Peng Zhou, Jie Li, Cancan Chen, Liangjia Liu, Nianfu Li, Yuanyou Xia, Hangxing Ren
Anim Biosci. 2023;36(2):191-199.  Published online June 24, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Screening and functional validation of lipid metabolism-related lncRNA-46546 based on the transcriptome analysis of early embryonic muscle tissue in chicken
Ruonan Chen, Kai Liao, Herong Liao, Li Zhang, Haixuan Zhao, Jie Sun
Anim Biosci. 2023;36(2):175-190.  Published online January 21, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Whole-genome sequence association study identifies cyclin dependent kinase 8 as a key gene for the number of mummified piglets
Pingxian Wu, Dejuan Chen, Kai Wang, Shujie Wang, Yihui Liu, Anan Jiang, Weihang Xiao, Yanzhi Jiang, Li Zhu, Xu Xu, Xiaotian Qiu, Xuewei Li, Guoqing Tang
Anim Biosci. 2023;36(1):29-42.  Published online September 7, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genome and chromosome wide association studies for growth traits in Simmental and Simbrah cattle
René Calderón-Chagoya, Vicente Eliezer Vega-Murillo, Adriana García-Ruiz, Ángel Ríos-Utrera, Guillermo Martínez-Velázquez, Moisés Montaño-Bermúdez
Anim Biosci. 2023;36(1):19-28.  Published online June 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.694(Q2)
SJR: 0.665
(Q1 in Animal Sci
/ Food Sci / Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235


Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2023 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next