Go to Top Go to Bottom

Articles

Correlation between in vitro fertilization and artificial insemination in Holstein bulls
Wei Sun, Yunxia Li, Jie Su, Xiangnan Bao, Rui Ding, Gaoping Zhao, Guifang Cao, Shuxiang Hu, Jianguo Wang, Qingyuan Sun, et al.
Anim Biosci. 2021;34(12):1879-1885.

Article

Association of growth hormone and insulin-like growth factor I genotype with body weight, dominance of body weight, and mRNA expression in Korat slow-growing chickens
Panpradub Sinpru, Rujjira Bunnom, Chotima Poompramun, Pramin Kaewsatuan, Sirangkun Sornsan, Satoshi Kubota, Wittawat Molee, Amonrat Molee
Anim Biosci. 2021;34(12):1886-1894.

Article

Genome-wide scan for runs of homozygosity identifies candidate genes in Wannan Black pigs
Xudong Wu, Ren Zhou, Wei Zhang, Bangji Cao, Jing Xia, Caiyun Wang, Xiaodong Zhang, Mingxing Chu, Zongjun Yin, Yueyun Ding
Anim Biosci. 2021;34(12):1895-1902.

Article

Genetic parameters and litter trait trends of Danish pigs in South Vietnam
Nguyen Huu Tinh, Tran Van Hao, Anh Phu Nam Bui
Anim Biosci. 2021;34(12):1903-1911.

Article

5-Aminolevulinic acid improves chicken sperm motility
Shin Taniguchi, Zhendong Zhu, Mei Matsuzaki, Masaoki Tsudzuki, Teruo Maeda
Anim Biosci. 2021;34(12):1912-1920.

Article

Characterization of the bacterial microbiota across the different intestinal segments of the Qinghai semi-fine wool sheep on the Qinghai-Tibetan Plateau
Xungang Wang, Linyong Hu, Hongjin Liu, Tianwei Xu, Na Zhao, Xiaoling Zhang, Yuanyue Geng, Shengping Kang, Shixiao Xu
Anim Biosci. 2021;34(12):1921-1929.

Article

VIEW MORE

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.509(Q1)
SJR: 0.75
(Q1 in Anim Sci Zool,
Q1 in Food Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235


Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2021 by Animal Bioscience.

Developed in M2PI

Close layer
prev next
Close layer
prev next