Identification and functional prediction of long noncoding RNAs related to intramuscular fat content in Laiwu pigs
Lixue Wang (Wang L), Yuhuai Xie (Xie Y), Wei Chen (Chen W), Yu Zhang (Zhang Y), Yongqing Zeng (Zeng Y)
Anim Biosci. 2022;35(1):115-125.   Published online 2021 Jun 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0092
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Screening and identification of lncRNAs in preadipocyte differentiation in sheep
Zhiyun Hao, Xiayang Jin, Jon G. H. Hickford, Huitong Zhou, Longbin Wang, Jiqing Wang, Yuzhu Luo, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Mingna Li, Bingang Shi, Chunyan Ren
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Elucidation of population stratifying markers and selective sweeps in crossbred Landlly pig population using genome-wide SNP data
Tapendra Saini, Anuj Chauhan, Sheikh Firdous Ahmad, Amit Kumar, Sakshi Vaishnav, Shivani Singh, Arnav Mehrotra, Bharat Bhushan, G. K. Gaur, Triveni Dutt
Mammalian Genome.2024;[Epub]     CrossRef
Metabolomics and lipidomics profiles related to intramuscular fat content and flavor precursors between Laiwu and Yorkshire pigs
Xinhua Hou, Run Zhang, Man Yang, Naiqi Niu, Junchao Wu, Ze Shu, Pengfei Zhang, Lijun Shi, Fuping Zhao, Ligang Wang, Lixian Wang, Longchao Zhang
Food Chemistry.2023; 404: 134699.     CrossRef
Screening and functional validation of lipid metabolism-related lncRNA-46546 based on the transcriptome analysis of early embryonic muscle tissue in chicken
Ruonan Chen, Kai Liao, Herong Liao, Li Zhang, Haixuan Zhao, Jie Sun
Animal Bioscience.2023; 36(2): 175.     CrossRef
Identification and Functional Prediction of Long Non-Coding RNA in Longissimus Dorsi Muscle of Queshan Black and Large White Pigs
Yaqing Dou, Kunlong Qi, Yingke Liu, Chenlei Li, Chenglei Song, Yilin Wei, Zhe Zhang, Xinjian Li, Kejun Wang, Xiuling Li, Ruimin Qiao, Feng Yang, Xuelei Han
Genes.2023; 14(1): 197.     CrossRef
Research progress of non-coding RNAs regulation on intramuscular adipocytes in domestic animals
Yanrong Gong, Zhongzhen Lin, Yan Wang, Yiping Liu
Gene.2023; 860: 147226.     CrossRef
Characteristics of Transcriptome and Metabolome Concerning Intramuscular Fat Content in Beijing Black Pigs
Xinhua Hou, Run Zhang, Man Yang, Naiqi Niu, Wencheng Zong, Liyu Yang, Huihui Li, Renda Hou, Xiaoqing Wang, Ligang Wang, Xin Liu, Lijun Shi, Fuping Zhao, Lixian Wang, Longchao Zhang
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2023; 71(42): 15874.     CrossRef
Alternative experimental approaches to reduce animal use in biomedical studies
Seung Yun Lee, Da Young Lee, Ji Hyeop Kang, Jae Won Jeong, Jae Hyeon Kim, Hyun Woo Kim, Dong Hoon Oh, Jun-Mo Kim, Shin-Jae Rhim, Gap-Don Kim, Hyeong Sang Kim, Young Dal Jang, Yeonhwa Park, Sun Jin Hur
Journal of Drug Delivery Science and Technology.2022; 68: 103131.     CrossRef
Identification of Candidate Genes and Regulatory Competitive Endogenous RNA (ceRNA) Networks Underlying Intramuscular Fat Content in Yorkshire Pigs with Extreme Fat Deposition Phenotypes
Yueyun Ding, Yinhui Hou, Zijing Ling, Qiong Chen, Tao Xu, Lifei Liu, Na Yu, Wenliang Ni, Xiaoling Ding, Xiaodong Zhang, Xianrui Zheng, Wenbin Bao, Zongjun Yin
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(20): 12596.     CrossRef
miR-34a Regulates Lipid Droplet Deposition in 3T3-L1 and C2C12 Cells by Targeting LEF1
Lixue Wang, Yuhuai Xie, Wei Chen, Yu Zhang, Yongqing Zeng
Cells.2022; 12(1): 167.     CrossRef