Genome-wide identification of long noncoding RNA genes and their potential association with mammary gland development in water buffalo
Yuhan Jin, Yina Ouyang, Xinyang Fan, Jing Huang, Wenbo Guo, Yongwang Miao
Anim Biosci. 2022;35(11):1656-1665.   Published online 2022 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.22.0120
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification and Classification of Long Non-Coding RNAs in the Mammary Gland of the Holstein Cow
Sahar Ghulam Mohyuddin, Yan Liang, Yuxin Xia, Mengqi Wang, Huimin Zhang, Mingxun Li, Zhangping Yang, Niel A. Karrow, Yongjiang Mao
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(17): 13585.     CrossRef