Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
High-density single nucleotide polymorphism chip-based conservation genetic analysis of indigenous pig breeds from Shandong Province, China
Yanping Wang, Xueyan Zhao, Cheng Wang, Wenwen Wang, Qin Zhang, Ying Wu, Jiying Wang
Anim Biosci. 2021;34(7):1123-1133.  Published online October 19, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Single nucleotide polymorphism-based analysis of the genetic structure of Liangshan pig population
Bin Liu, Linyuan Shen, Zhixian Guo, Mailing Gan, Ying Chen, Runling Yang, Lili Niu, Dongmei Jiang, Zhijun Zhong, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Anim Biosci. 2021;34(7):1105-1115.  Published online May 12, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic characteristics of Korean Jeju Black cattle with high density single nucleotide polymorphisms
M. Zahangir Alam, Yun-Mi Lee, Hyo-Jung Son, Lauren H. Hanna, David G. Riley, Hideyuki Mannen, Shinji Sasazaki, Se Pill Park, Jong-Joo Kim
Anim Biosci. 2021;34(5):789-800.  Published online August 21, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Mitochondrial DNA variation and phylogeography of Old World camels
Liang Ming, Dalai Siren, Li Yi, Le Hai, Jing He, Rimutu Ji
Anim Biosci. 2021;34(4):525-532.  Published online August 24, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Evaluating genetic diversity and identifying priority conservation for seven Tibetan pig populations in China based on the mtDNA D-loop
Qianyun Ge, Caixia Gao, Yuan Cai, Ting Jiao, Jinqiang Quan, Yongbo Guo, Wangshan Zheng, Shengguo Zhao
Anim Biosci. 2020;33(12):1905-1911.  Published online January 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Estimating genetic diversity and population structure of 22 chicken breeds in Asia using microsatellite markers
Hee-Jong Roh, Seung-Chang Kim, Chang-Yeon Cho, Jinwook Lee, Dayeon Jeon, Dong-kyo Kim, Kwan-Woo Kim, Fahmida Afrin, Yeoung-Gyu Ko, Jun-Heon Lee, Solongo Batsaikhan, Triana Susanti, Sergey Hegay, Siton Kongvongxay, Neena Amatya Gorkhali, Lan Anh Nguyen Thi, Trinh Thi Thu Thao, Lakmalie Manikku
Anim Biosci. 2020;33(12):1896-1904.  Published online April 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic diversity and population structure of indigenous chicken of Bangladesh using microsatellite markers
Muhammad Abdur Rashid, Prabuddha Manjula, Shakila Faruque, A. K. Fazlul Haque Bhuiyan, Dongwon Seo, Jahangir Alam, Jun Heon Lee, Mohammad Shamsul Alam Bhuiyan
Anim Biosci. 2020;33(11):1732-1740.  Published online August 3, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Evaluation of the genetic diversity of six Chinese indigenous chickens
Yuzhu Sha, Caixia Gao, Meimei Liu, Shengguo Zhao
Anim Biosci. 2020;33(10):1566-1572.  Published online November 12, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Mitochondrial DNA variation and phylogeography of native Mongolian goats
Onolragchaa Ganbold, Seung-Hwan Lee, Woon Kee Paek, Munkhbaatar Munkhbayar, Dongwon Seo, Prabuddha Manjula, Tamir Khujuu, Erdenetushig Purevee, Jun Heon Lee
Anim Biosci. 2020;33(6):902-912.  Published online October 21, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Evaluation of the genetic structure of indigenous Okinawa Agu pigs using microsatellite markers
Shihei Touma, Aisaku Arakawa, Takuro Oikawa
Anim Biosci. 2020;33(2):212-218.  Published online May 28, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
A double-labeling marker-based method for estimating inbreeding and parental genomic components in a population under conservation
Wenting Li, Mengmeng Zhang, Kejun Wang, Yunfeng Lu, Hui Tang, Keliang Wu
Anim Biosci. 2020;33(1):12-23.  Published online July 1, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic diversity analysis of fourteen geese breeds based on microsatellite genotyping technique
Hebatallah Abdel Moniem, Yang Yao Zong, Alwasella Abdallah, Guo-hong Chen
Anim Biosci. 2019;32(11):1664-1672.  Published online January 2, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Insights into the genetic diversity of indigenous goats and their conservation priorities
Gang Liu, Qianjun Zhao, Jian Lu, Feizhou Sun, Xu Han, Junjin Zhao, Haiyong Feng, Kejun Wang, Chousheng Liu
Anim Biosci. 2019;32(10):1501-1510.  Published online February 9, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic diversity analysis of Thai indigenous pig population using microsatellite markers
Rangsun Charoensook, Kesinee Gatphayak, Bertram Brenig, Christoph Knorr
Anim Biosci. 2019;32(10):1491-1500.  Published online March 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic diversity of Indonesian cattle breeds based on microsatellite markers
Paskah Partogi Agung, Ferdy Saputra, Moch Syamsul Arifin Zein, Ari Sulistyo Wulandari, Widya Pintaka Bayu Putra, Syahruddin Said, Jakaria Jakaria
Anim Biosci. 2019;32(4):467-476.  Published online August 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.509(Q1)
SJR: 0.75
(Q1 in Anim Sci Zool,
Q1 in Food Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2021 by Animal Bioscience.

Developed in M2PI

Close layer
prev next