Single nucleotide polymorphism-based analysis of the genetic structure of the Min pig conserved population
Fanbing Meng, Jiancheng Cai, Chunan Wang, Dechang Fu, Shengwei Di, Xibiao Wang, Yang Chang, Chunzhu Xu
Anim Biosci. 2022;35(12):1839-1849.   Published online 2022 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0571
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Analysis of Family Structure and Paternity Test of Tan Sheep in Yanchi Area, China
Ling Li, Yefang Li, Qing Ma, Shuqin Liu, Yuehui Ma, Lin Jiang
Animals.2022; 12(22): 3099.     CrossRef