Single nucleotide polymorphism-based analysis of the genetic structure of Liangshan pig population
Bin Liu (Liu B), Linyuan Shen (Shen L), Zhixian Guo (Guo Z), Mailing Gan (Gan M), Ying Chen (Chen Y), Runling Yang (Yang R), Lili Niu (Niu L), Dongmei Jiang (Jiang D), Zhijun Zhong (Zhong Z), Xuewei Li (Li X), Shunhua Zhang (Zhang S), Li Zhu (Zhu L)
Anim Biosci. 2021;34(7):1105-1115.   Published online 2020 May 12     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0884
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Detection of Runs of Homozygosity and Identification of Candidate Genes in the Whole Genome of Tunchang Pigs
Ziyi Wang, Ziqi Zhong, Xinfeng Xie, Feifan Wang, Deyou Pan, Qishan Wang, Yuchun Pan, Qian Xiao, Zhen Tan
Animals.2024; 14(2): 201.     CrossRef
Unveiling the Genetic Secrets of Chinese Indigenous Pigs from Guizhou Province: Diversity, Evolution and Candidate Genes Affecting Pig Coat Color
Ziping Hu, Yanfang Su, Wencheng Zong, Naiqi Niu, Runze Zhao, Ruiping Liang, Lixian Wang, Yiyu Zhang, Longchao Zhang
Animals.2024; 14(5): 699.     CrossRef
Marker Density and Models to Improve the Accuracy of Genomic Selection for Growth and Slaughter Traits in Meat Rabbits
Wenjie Li, Wenqiang Li, Zichen Song, Zihao Gao, Kerui Xie, Yubing Wang, Bo Wang, Jiaqing Hu, Qin Zhang, Chao Ning, Dan Wang, Xinzhong Fan
Genes.2024; 15(4): 454.     CrossRef
Genetic diversity analysis of Inner Mongolia cashmere goats (Erlangshan subtype) based on whole genome re-sequencing
Ruijun Wang, Xinle Wang, Yunpeng Qi, Yanbo Li, Qin Na, Huiping Yuan, Youjun Rong, Xiaofang Ao, Furong Guo, Lifei Zhang, Yan Liu, Fangzheng Shang, Yanjun Zhang, Yu Wang
BMC Genomics.2024;[Epub]     CrossRef
Population Genetic Analysis of Six Chinese Indigenous Pig Meta-Populations Based on Geographically Isolated Regions
Lige Zhang, Songyuan Zhang, Fengting Zhan, Mingkun Song, Peng Shang, Fangxian Zhu, Jiang Li, Feng Yang, Xiuling Li, Ruimin Qiao, Xuelei Han, Xinjian Li, Gang Liu, Kejun Wang
Animals.2023; 13(8): 1396.     CrossRef
Characterization analysis of Rongchang pig population based on the Zhongxin-1 Porcine Breeding Array PLUS
Dong Leng, Liangpeng Ge, Jing Sun
Animal Bioscience.2023; 36(10): 1508.     CrossRef
Evaluation of the Genetic Diversity and Population Structure of Four Native Pig Populations in Gansu Province
Zunqiang Yan, Kelin Song, Pengfei Wang, Shuangbao Gun, Xi Long
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(24): 17154.     CrossRef
Analysis of the Genetic Diversity and Family Structure of the Licha Black Pig Population on Jiaodong Peninsula, Shandong Province, China
Yuan Wang, Ruilan Dong, Xiao Li, Chao Cui, Guanghui Yu
Animals.2022; 12(8): 1045.     CrossRef
Genome-wide detection of genetic structure and runs of homozygosity analysis in Anhui indigenous and Western commercial pig breeds using PorcineSNP80k data
Yao Jiang, Xiaojin Li, Jiali Liu, Wei Zhang, Mei Zhou, Jieru Wang, Linqing Liu, Shiguang Su, Fuping Zhao, Hongquan Chen, Chonglong Wang
BMC Genomics.2022;[Epub]     CrossRef
Marker density and statistical model designs to increase accuracy of genomic selection for wool traits in Angora rabbits
Chao Ning, Kerui Xie, Juanjuan Huang, Yan Di, Yanyan Wang, Aiguo Yang, Jiaqing Hu, Qin Zhang, Dan Wang, Xinzhong Fan
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
Analysis of Family Structure and Paternity Test of Tan Sheep in Yanchi Area, China
Ling Li, Yefang Li, Qing Ma, Shuqin Liu, Yuehui Ma, Lin Jiang
Animals.2022; 12(22): 3099.     CrossRef