Single nucleotide polymorphism-based analysis of the genetic structure of Liangshan pig population
Bin Liu (Liu B), Linyuan Shen (Shen L), Zhixian Guo (Guo Z), Mailing Gan (Gan M), Ying Chen (Chen Y), Runling Yang (Yang R), Lili Niu (Niu L), Dongmei Jiang (Jiang D), Zhijun Zhong (Zhong Z), Xuewei Li (Li X), Shunhua Zhang (Zhang S), Li Zhu (Zhu L)
Anim Biosci. 2021;34(7):1105-1115.   Published online 2020 May 12     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0884
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Analysis of the Genetic Diversity and Family Structure of the Licha Black Pig Population on Jiaodong Peninsula, Shandong Province, China
Yuan Wang, Ruilan Dong, Xiao Li, Chao Cui, Guanghui Yu
Animals.2022; 12(8): 1045.     CrossRef
Genome-wide detection of genetic structure and runs of homozygosity analysis in Anhui indigenous and Western commercial pig breeds using PorcineSNP80k data
Yao Jiang, Xiaojin Li, Jiali Liu, Wei Zhang, Mei Zhou, Jieru Wang, Linqing Liu, Shiguang Su, Fuping Zhao, Hongquan Chen, Chonglong Wang
BMC Genomics.2022;[Epub]     CrossRef
Marker density and statistical model designs to increase accuracy of genomic selection for wool traits in Angora rabbits
Chao Ning, Kerui Xie, Juanjuan Huang, Yan Di, Yanyan Wang, Aiguo Yang, Jiaqing Hu, Qin Zhang, Dan Wang, Xinzhong Fan
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
Analysis of Family Structure and Paternity Test of Tan Sheep in Yanchi Area, China
Ling Li, Yefang Li, Qing Ma, Shuqin Liu, Yuehui Ma, Lin Jiang
Animals.2022; 12(22): 3099.     CrossRef