High-density single nucleotide polymorphism chip-based conservation genetic analysis of indigenous pig breeds from Shandong Province, China
Yanping Wang (Wang Y), Xueyan Zhao (Zhao X), Cheng Wang (Wang C), Wenwen Wang (Wang W), Qin Zhang (Zhang Q), Ying Wu (Wu Y), Jiying Wang (Wang J)
Anim Biosci. 2021;34(7):1123-1133.   Published online 2020 Oct 19     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.20.0339
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Characterization analysis of Rongchang pig population based on the Zhongxin-1 Porcine Breeding Array PLUS
Dong Leng, Liangpeng Ge, Jing Sun
Animal Bioscience.2023; 36(10): 1508.     CrossRef
Genetic Differentiation among Livestock Breeds—Values for Fst
Stephen J. G. Hall
Animals.2022; 12(9): 1115.     CrossRef
Colicins of Escherichia coli Lead to Resistance against the Diarrhea-Causing Pathogen Enterotoxigenic E. coli in Pigs
Leli Wang, Yuwei Wu, Juan Xu, Qiuyun Huang, Ying Zhao, Sheng Dong, Xuxiang Wang, Xiaoni Cao, Chuni Wang, Anqi Wu, Diao Zhou, Cang Chen, Huansheng Yang, Jianzhong Li, Papadimitriou Konstantinos, Qiang Tu, Gaihua Zhang, Jia Yin, Zhenjiang Zech Xu
Microbiology Spectrum.2022;[Epub]     CrossRef
Population genetic structure analysis and identification of backfat thickness loci of Chinese synthetic Yunan pigs
Ruimin Qiao, Menghao Zhang, Ben Zhang, Xinjian Li, Xuelei Han, Kejun Wang, Xiuling Li, Feng Yang, Panyang Hu
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef