Evaluation of the genetic diversity of six Chinese indigenous chickens
Yuzhu Sha (Sha Y), Caixia Gao (Gao C), Meimei Liu (Liu M), Shengguo Zhao (Zhao S)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(10):1566-1572.   Published online 2019 Nov 12     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0606
Citations to this article as recorded by Crossref logo
STC2 Inhibits Hepatic Lipid Synthesis and Correlates with Intramuscular Fatty Acid Composition, Body Weight and Carcass Traits in Chickens
Yuzhu Cao, Qihui Jia, Yuxin Xing, Chenglin Ma, Hongbo Guan, Weihua Tian, Xiangtao Kang, Yadong Tian, Xiaojun Liu, Hong Li
Animals.2024; 14(3): 383.     CrossRef
Population Structure and Genetic Diversity Analysis of “Yufen 1” H Line Chickens Using Whole-Genome Resequencing
Cong Liu, Dongxue Wang, Yuehua He, Wenjie Liang, Wenting Li, Kejun Wang, Donghua Li, Zhuanjian Li, Yadong Tian, Xiangtao Kang, Guirong Sun
Life.2023; 13(3): 793.     CrossRef
Studying Genetic Diversity and Relationships between Mountainous Meihua Chickens Using Mitochondrial DNA Control Region
Bo Ran, Wei Zhu, Xiaoling Zhao, Linxiang Li, Zhixin Yi, Miao Li, Tao Wang, Diyan Li
Genes.2023; 14(5): 998.     CrossRef