Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Identification and functional prediction of long non-coding RNAs related to oxidative stress in the jejunum of piglets
Jinbao Li, Jianmin Zhang, Xinlin Jin, Shiyin Li, Yingbin Du, Yongqing Zeng, Jin Wang, Wei Chen
Anim Biosci. 2024;37(2):193-202.  Published online August 25, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effects of dietary trace mineral levels on physiological responses, reproductive performance, litter performance, blood profiles, and milk composition in gestating sows
Hong Jun Kim, Xing Hao Jin, Sun Woo Kang, Yoo Yong Kim
Anim Biosci. 2023;36(12):1860-1868.  Published online August 23, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effects of a functional fatty acid blend on growth performance, intestinal morphology, and serum profiles in weaned piglets
Huakai Wang, Yanan Wang, Yu Zhang, Juntao Li, Yihai Mi, Yongqiang Xue, Jiaan Li, Yongxi Ma
Anim Biosci. 2023;36(5):761-767.  Published online November 14, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effects of essential oil coated with glycerol monolaurate on growth performance, intestinal morphology, and serum profiles in weaned piglets
Yanan Wang, Juntao Li, Huakai Wang, Yihai Mi, Yongqiang Xue, Jiaan Li, Yongxi Ma
Anim Biosci. 2023;36(5):753-760.  Published online November 14, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effects of β-glucan with vitamin E supplementation on the physiological response, litter performance, blood profiles, immune response, and milk composition of lactating sows
Tae Wook Goh, Jinsu Hong, Hong Jun Kim, Sun Woo Kang, Yoo Yong Kim
Anim Biosci. 2023;36(2):264-274.  Published online September 2, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Blend of essential oils can reduce diarrheal disorders and improve liver antioxidant status in weaning piglets
Maiara Ananda Grando, Vanessa Costa, Jansller Luiz Genova, Paulo Evaristo Rupolo, Liliana Bury de Azevedo, Leandro Batista Costa, Silvana Teixeira Carvalho, Thiago Pereira Ribeiro, Daniel Pigatto Monteiro, Paulo Levi de Oliveira Carvalho
Anim Biosci. 2023;36(1):119-131.  Published online June 24, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Whole-genome sequence association study identifies cyclin dependent kinase 8 as a key gene for the number of mummified piglets
Pingxian Wu, Dejuan Chen, Kai Wang, Shujie Wang, Yihui Liu, Anan Jiang, Weihang Xiao, Yanzhi Jiang, Li Zhu, Xu Xu, Xiaotian Qiu, Xuewei Li, Guoqing Tang
Anim Biosci. 2023;36(1):29-42.  Published online September 7, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Efficacy of combination of endo-xylanase and xylan-debranching enzymes in improving cereal bran utilization in piglet diet
Weiwei Wang, Dawen Zheng, Zhenzhen Zhang, Hui Ye, Qingyun Cao, Changming Zhang, Zemin Dong, Dingyuan Feng, Jianjun Zuo
Anim Biosci. 2022;35(11):1733-1743.  Published online June 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effects of mixed selenium sources on the physiological responses and blood profiles of lactating sows and tissue concentration of their progeny
Cheon Soo Kim, Xing Hao Jin, Yoo Yong Kim
Anim Biosci. 2022;35(11):1725-1732.  Published online June 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effect of feeding raw potato starch on the composition dynamics of the piglet intestinal microbiome
Seung-Won Yi, Han Gyu Lee, Kyoung-Min So, Eunju Kim, Young-Hun Jung, Minji Kim, Jin Young Jeong, Ki Hyun Kim, Jae-Ku Oem, Tai-Young Hur, Sang-Ik Oh
Anim Biosci. 2022;35(11):1698-1710.  Published online September 2, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Health
Glycine alleviated diquat-induced hepatic injury via inhibiting ferroptosis in weaned piglets
Hongwei Hua, Xiao Xu, Wei Tian, Pei Li, Huiling Zhu, Wenjun Wang, Yulan Liu, Kan Xiao
Anim Biosci. 2022;35(6):938-947.  Published online January 3, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effects of protein content and the inclusion of protein sources with different amino acid release dynamics on the nitrogen utilization of weaned piglets
Nianzhi Hu, Zhiwen Shen, Li Pan, Guixin Qin, Yuan Zhao, Nan Bao
Anim Biosci. 2022;35(2):260-271.  Published online August 21, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Simultaneous feeding of calcium butyrate and tannin extract decreased the incidence of diarrhea and proinflammatory markers in weaned piglets
Camila Demarco Maito, Antonio Diego Brandão Melo, Angela Cristina da Fonseca de Oliveira, Jansller Luiz Genova, Jair Rodini Engracia Filho, Renata Ernlund Freitas de Macedo, Kelly Mazutti Monteiro, Saulo Henrique Weber, Astrid Koppenol, Leandro Batista Costa
Anim Biosci. 2022;35(1):87-95.  Published online June 23, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effects of soft pellet creep feed on pre-weaning and post-weaning performance and intestinal development in piglets
Hao Chen, Chunwei Wang, You Wang, Yilin Chen, Meng Wan, Jiadong Zhu, Aixia Zhu
Anim Biosci. 2021;34(4):714-723.  Published online June 24, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effects of sweetener sucralose on diet preference, growth performance and hematological and biochemical parameters of weaned piglets
Wenwei Zhang, Holden He, Limin Gong, Wenqing Lai, Bing Dong, Liying Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(5):802-811.  Published online May 28, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next