Effects of protein content and the inclusion of protein sources with different amino acid release dynamics on the nitrogen utilization of weaned piglets
Nianzhi Hu (Hu N), Zhiwen Shen (Shen Z), Li Pan (Pan L), Guixin Qin (Qin G), Yuan Zhao (Zhao Y), Nan Bao (Bao N)
Anim Biosci. 2022;35(2):260-271.   Published online 2021 Aug 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0142
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of sex on fat deposition through gut microbiota and short-chain fatty acids in weaned pigs
Linfang Yao, Bo Wang, Yu Wang, Jie Bai, Yiming Gao, Xintong Ru, Chongpeng Bi, Jianping Li, Anshan Shan
Animal Nutrition.2024; 17: 100.     CrossRef
Effects of diets with different amino acid release characteristics on the gut microbiota and barrier function of weaned pigs
Mengmeng Mi, Zhiwen Shen, Nianzhi Hu, Qiyu Zhang, Bin Wang, Li Pan, Guixin Qin, Nan Bao, Yuan Zhao
BMC Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef