Efficacy of combination of endo-xylanase and xylan-debranching enzymes in improving cereal bran utilization in piglet diet
Weiwei Wang, Dawen Zheng, Zhenzhen Zhang, Hui Ye, Qingyun Cao, Changming Zhang, Zemin Dong, Dingyuan Feng, Jianjun Zuo
Anim Biosci. 2022;35(11):1733-1743.   Published online 2022 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0534
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Optimization of Compound Ratio of Exogenous Xylanase and Debranching Enzymes Supplemented in Corn-Based Broiler Diets Using In Vitro Simulated Gastrointestinal Digestion and Response Surface Methodology
Wei Wu, Huajin Zhou, Yanhong Chen, Chunyue Li, Yuming Guo, Jianmin Yuan
Animals.2022; 12(19): 2641.     CrossRef