Glycine alleviated diquat-induced hepatic injury via inhibiting ferroptosis in weaned piglets
Hongwei Hua (Hua H), Xiao Xu (Xu X), Wei Tian (Tian W), Pei Li (Li P), Huiling Zhu (Zhu H), Wenjun Wang (Wang W), Yulan Liu (Liu Y), Kan Xiao (Xiao K)
Anim Biosci. 2022;35(6):938-947.   Published online 2022 Jan 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0298
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Melatonin Ameliorates Diquat-Induced Testicular Toxicity via Reducing Oxidative Stress, Inhibiting Apoptosis, and Maintaining the Integrity of Blood-Testis Barrier in Mice
Li Yang, Jianyong Cheng, Dejun Xu, Zelin Zhang, Rongmao Hua, Huali Chen, Jiaxin Duan, Xiaoya Li, Qingwang Li
Toxics.2023; 11(2): 160.     CrossRef
Glycine Alleviated Intestinal Injury by Inhibiting Ferroptosis in Piglets Challenged with Diquat
Xiao Xu, Yu Wei, Hongwei Hua, Huiling Zhu, Kan Xiao, Jiangchao Zhao, Yulan Liu
Animals.2022; 12(22): 3071.     CrossRef