Glycine alleviated diquat-induced hepatic injury via inhibiting ferroptosis in weaned piglets
Hongwei Hua (Hua H), Xiao Xu (Xu X), Wei Tian (Tian W), Pei Li (Li P), Huiling Zhu (Zhu H), Wenjun Wang (Wang W), Yulan Liu (Liu Y), Kan Xiao (Xiao K)
Anim Biosci. 2022;35(6):938-947.   Published online 2022 Jan 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0298
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Glycine Alleviated Intestinal Injury by Inhibiting Ferroptosis in Piglets Challenged with Diquat
Xiao Xu, Yu Wei, Hongwei Hua, Huiling Zhu, Kan Xiao, Jiangchao Zhao, Yulan Liu
Animals.2022; 12(22): 3071.     CrossRef