Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Effects of rumen-protected biotin on the growth performance, nitrogen utilization and blood parameters of yearling Liaoning cashmere doelings
Haiying Liu, Ying Lin, Xuhui Chen, Guiqin Yang
Anim Biosci. 2023;36(11):1685-1692.  Published online August 23, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Chemical composition of copra, palm kernel, and cashew co-products from South-East Asia and almond hulls from Australia
Natalia S. Fanelli, Leidy J. Torres-Mendoza, Jerubella J. Abelilla, Hans H. Stein
Anim Biosci. 2023;36(5):768-775.  Published online February 26, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
N6-Methyladenosine modification (m6A) of circRNA-ZNF638 contributes to the induced activation of SHF stem cells through miR-361-5p/Wnt5a axis in cashmere goats
Ronghuan Yin, Ronglan Yin, Man Bai, Yixing Fan, Zeying Wang, Yubo Zhu, Qi Zhang, Taiyu Hui, Jincheng Shen, Siyu Feng, Wenlin Bai
Anim Biosci. 2023;36(4):555-569.  Published online November 14, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Feeding broiler chicks with Schizosaccharomyces pombe-expressed phytase-containing diet improves growth performance, phosphorus digestibility, toe ash, and footpad lesions
De Xin Dang, Seong Guk Chun, In Ho Kim
Anim Biosci. 2022;35(9):1390-1399.  Published online April 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Effects of photoperiod on nutrient digestibility, hair follicle activity and cashmere quality in Inner Mongolia white cashmere goats
Chong Zhi Zhang, Hai Zhou Sun, Sheng Li Li, Dan Sang, Chun Hua Zhang, Lu Jin, Marco Antonini, Cun Fa Zhao
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):541-547.  Published online August 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effects of cashew nut testa levels as an alternative to wheat bran in gestating sow diets
Lin Hu Fang, Young Gi Hong, Jin Su Hong, Jae Hark Jeong, Young Geol Han, In Hyuk Kwon, Yoo Yong Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(6):881-887.  Published online December 19, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Cashmere growth control in Liaoning cashmere goat by ovarian carcinoma immunoreactive antigen-like protein 2 and decorin genes
Mei Jin, Jun-yan Zhang, Ming-xing Chu, Jun Piao, Jing-ai Piao, Feng-qin Zhao
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(5):650-657.  Published online March 2, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Expression of fox-related genes in the skin follicles of Inner Mongolia cashmere goat
Wenjing Han, Xiaoyan Li, Lele Wang, Honghao Wang, Kun Yang, Zhixin Wang, Ruijun Wang, Rui Su, Zhihong Liu, Yanhong Zhao, Yanjun Zhang, Jinquan Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(3):316-326.  Published online June 27, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    PDFPDF    
Environment and Management
Performance differences of Rhode Island Red, Bashang Long-tail Chicken, and their reciprocal crossbreds under natural cold stress
Shanshan Xie, Xukai Yang, Yahui Gao, Wenjie Jiao, Xinghua Li, Yajie Li, Zhonghua Ning
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(10):1507-1514.  Published online February 23, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Molecular characterization and expression pattern of a novel Keratin-associated protein 11.1 gene in the Liaoning cashmere goat (Capra hircus)
Mei Jin, Qian Cao, Ruilong Wang, Jun Piao, Fengqin Zhao, Jing’ai Piao
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(3):328-337.  Published online June 11, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Evaluation of Acid Digestion Procedures to Estimate Mineral Contents in Materials from Animal Trials
M. N. N. Palma, G. C. Rocha, S. C. Valadares Filho, E. Detmann
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(11):1624-1628.  Published online August 4, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Molecular Characterization and Expression Analysis of Ribosomal Protein S6 Gene in the Cashmere Goat (Capra hircus)
Bao Wenlei, Hao Xiyan, Zheng Xu, Liang Yan, Chen Yuhao, Wang Yanfeng, Wang Zhigang
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(11):1644-1650.  Published online November 1, 2013
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Molecular Characterization and Expression Analysis of S6K1 in Cashmere Goats (Capra hircus)
Wu Manlin, Bao Wenlei, Hao Xiyan, Zheng Xu, Wang Yanfeng, Wang Zhigang
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(8):1057-1064.  Published online August 1, 2013
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Analysis of Geographic and Pairwise Distances among Chinese Cashmere Goat Populations
Jian-Bin Liu, Fan Wang, Xia Lang, Xi Zha, Xiao-Ping Sun, Yao-Jing Yue, Rui-Lin Feng, Bo-Hui Yang, Jian Guo
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(3):323-333.  Published online March 1, 2013
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
DNA Polymorphism of Insulin-like Growth Factor-binding Protein-3 Gene and Its Association with Cashmere Traits in Cashmere Goats
Haiying Liu, Chao Liu, Guiqin Yang, Hui Li, Jin Dai, Yuyan Cong, Xuejian Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(11):1515-1520.  Published online October 22, 2012
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next