Molecular characterization and expression pattern of a novel Keratin-associated protein 11.1 gene in the Liaoning cashmere goat (Capra hircus)
Mei Jin (Jin M), Qian Cao (Cao Q), Ruilong Wang (Wang R), Jun Piao (Piao J), Fengqin Zhao (Zhao F), Jing’ai Piao (Piao J)
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(3):328-337.   Published online 2016 Jun 11     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0078
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association analysis for SNPs of KRT26 and TCHH genes with cashmere production performance, body measurement traits and milk production traits in Liaoning cashmere goats
Yanan Xu, Xinjiang Zhang, Taiyu Hui, Jiaming Sun, Weidong Cai, Guangyu Lin, Lingling Wang, Xingtang Dou, Zhanhong Wang, Di Han, Jiaming Wang, Yu Zhang, Yuting Qin, Ming Gu, Zhixian Bai, Yinggang Sun, Yanzhi Wu, Rui Chen, Zeying Wang
Animal Biotechnology.2023; 34(3): 698.     CrossRef
CeRNA regulates network and expression and SNP effect on NFKBIA of cashmere fineness
Yuanyuan Zheng, Rui Chen, Chang Yue, Yingchun Zhang, Suping Guo, Yanru Wang, Zhixian Bai, Weidong Cai, Taiyu Hui, Jiaming Sun, Xinjiang Zhang, Zeying Wang
Animal Biotechnology.2023; 34(7): 2863.     CrossRef
Effects of different concentrations of androgens on KAP24.1 gene expression in Hetian sheep and Karakul sheep
Shujuan Gong, Meiyan Liang, Ruijun Shi, Shuwei Li
Gene.2023; 878: 147591.     CrossRef
Identification of the Keratin-Associated Protein 22-2 Gene in the Capra hircus and Association of Its Variation with Cashmere Traits
Zhanzhao Chen, Jian Cao, Fangfang Zhao, Zhaohua He, Hongxian Sun, Jiqing Wang, Xiu Liu, Shaobin Li
Animals.2023; 13(17): 2806.     CrossRef
Multi-omics analysis of functional substances and expression verification in cashmere fineness
Yanan Xu, Yu Zhang, Yuting Qin, Ming Gu, Rui Chen, Yinggang Sun, Yanzhi Wu, Qian Li, Yanjun Qiao, Xiaowei Wang, Qiu Zhang, Lingchao Kong, Shuaitong Li, Zeying Wang
BMC Genomics.2023;[Epub]     CrossRef
Selection of Cashmere Fineness Functional Genes by Translatomics
Yu Zhang, Dongyun Zhang, Yanan Xu, Yuting Qin, Ming Gu, Weidong Cai, Zhixian Bai, Xinjiang Zhang, Rui Chen, Yingang Sun, Yanzhi Wu, Zeying Wang
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
Integrated analysis of lncRNAs and mRNAs by RNA-Seq in secondary hair follicle development and cycling (anagen, catagen and telogen) of Jiangnan cashmere goat (Capra hircus)
Cuiling Wu, Chongkai Qin, Xuefeng Fu, Xixia Huang, Kechuan Tian
BMC Veterinary Research.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of exogenous melatonin on expressional differences of immune-related genes in cashmere goats
Yuan Chai, Zaixia Liu, Shaoyin Fu, Bin Liu, Lili Guo, Lingli Dai, Yanyong Sun, Wenguang Zhang, Chun Li, Taodi Liu
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
A highly polymorphic caprine keratin-associated protein gene identified and its effect on cashmere traits
Shaobin Li, Qiming Xi, Fangfang Zhao, Jiqing Wang, Zhaohua He, Jiang Hu, Xiu Liu, Yuzhu Luo
Journal of Animal Science.2021;[Epub]     CrossRef
Single-Cell Sequencing Reveals Differential Cell Types in Skin Tissues of Liaoning Cashmere Goats and Key Genes Related Potentially to the Fineness of Cashmere Fiber
Zeying Wang, Yanru Wang, Taiyu Hui, Rui Chen, Yanan Xu, Yu Zhang, He Tian, Wei Wang, Yuyan Cong, Suping Guo, Yanxu Zhu, Xinghui Zhang, Dan Guo, Man Bai, Yixing Fan, Chang Yue, Zhixian Bai, Jiaming Sun, Weidong Cai, Xinjiang Zhang, Ming Gu, Yuting Qin, Yin
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
The Complexity of the Ovine and Caprine Keratin-Associated Protein Genes
Huitong Zhou, Hua Gong, Jiqing Wang, Yuzhu Luo, Shaobin Li, Jinzhong Tao, Jonathan G. H. Hickford
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(23): 12838.     CrossRef
Identification of the Ovine Keratin-Associated Protein 2-1 Gene and Its Sequence Variation in Four Chinese Sheep Breeds
Jianqing Wang, Huitong Zhou, Jon G. H. Hickford, Yuzhu Luo, Hua Gong, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Yize Song, Na Ke, Lirong Qiao, Jiqing Wang
Genes.2020; 11(6): 604.     CrossRef
Variation in the caprine keratin-associated protein 15-1 (KAP15-1) gene affects cashmere fibre diameter
Mengli Zhao, Huitong Zhou, Jon G. H. Hickford, Hua Gong, Jiqing Wang, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Zhiyun Hao, Yuzhu Luo
Archives Animal Breeding.2019; 62(1): 125.     CrossRef
Identification of the Caprine Keratin-Associated Protein 20-2 (KAP20-2) Gene and Its Effect on Cashmere Traits
Jiqing Wang, Longjie Che, Jon Hickford, Huitong Zhou, Zhiyun Hao, Yuzhu Luo, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li
Genes.2017; 8(11): 328.     CrossRef