N6-Methyladenosine modification (m6A) of circRNA-ZNF638 contributes to the induced activation of SHF stem cells through miR-361-5p/Wnt5a axis in cashmere goats
Ronghuan Yin, Ronglan Yin, Man Bai, Yixing Fan, Zeying Wang, Yubo Zhu, Qi Zhang, Taiyu Hui, Jincheng Shen, Siyu Feng, Wenlin Bai
Anim Biosci. 2023;36(4):555-569.   Published online 2022 Nov 14     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.22.0211
Citations to this article as recorded by Crossref logo
CircERCC6 Positively Regulates the Induced Activation of SHF Stem Cells in Cashmere Goats via the miR-412-3p/BNC2 Axis in an m6A-Dependent Manner
Qi Zhang, Yixing Fan, Man Bai, Yubo Zhu, Zeying Wang, Jincheng Shen, Ruqing Xu, Wenxin Zheng, Wenlin Bai
Animals.2024; 14(2): 187.     CrossRef
Expression Profile and Regulatory Properties of m6A-Modified circRNAs in the Longissimus Dorsi of Queshan Black and Large White Pigs
Kunlong Qi, Yaqing Dou, Zhe Zhang, Yilin Wei, Chenglei Song, Ruimin Qiao, Xiuling Li, Feng Yang, Kejun Wang, Xinjian Li, Xuelei Han
Animals.2023; 13(13): 2190.     CrossRef