Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Overexpression of cholinergic receptor nicotinic gamma subunit inhibits proliferation and differentiation of bovine preadipocytes
Jiawei Du, Hui Zhao, Guibing Song, Yuan Pang, Lei Jiang, Linsen Zan, Hongbao Wang
Anim Biosci. 2023;36(2):200-208.  Published online September 7, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
miR-458b-5p regulates ovarian granulosa cells proliferation through Wnt/β‐catenin signaling pathway by targeting catenin beta-1
Wenwen Wang, Jun Teng, Xu Han, Shen Zhang, Qin Zhang, Hui Tang
Anim Biosci. 2021;34(6):957-966.  Published online October 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
ssc-miR-185 targets cell division cycle 42 and promotes the proliferation of intestinal porcine epithelial cell
Wei Wang, Pengfei Wang, Kaihui Xie, Ruirui Luo, Xiaoli Gao, Zunqiang Yan, Xiaoyu Huang, Qiaoli Yang, Shuangbao Gun
Anim Biosci. 2021;34(5):801-810.  Published online October 12, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Biotechnology
miR-140 inhibits porcine fetal fibroblasts proliferation by directly targeting type 1 insulin-like growth factor receptor and indirectly inhibiting type 1 insulin-like growth factor receptor expression via SRY-box 4
Hongwei Geng, Linlin Hao, Yunyun Cheng, Chunli Wang, Wenzhen Wei, Rui Yang, Haoyang Li, Ying Zhang, Songcai Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(10):1674-1682.  Published online November 12, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
MiR-126-3p inhibits apoptosis and promotes proliferation by targeting phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit 2 in porcine ovarian granulosa cells
Xiaofeng Zhou, Yingting He, Yao Jiang, Bo He, Xi Deng, Zhe Zhang, Xiaolong Yuan, Jiaqi Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(6):879-887.  Published online August 26, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
miR-375 down-regulation of the rearranged L-myc fusion and hypoxia-induced gene domain protein 1A genes and effects on Sertoli cell proliferation
Jia Guo, Xin Liu, Yuwei Yang, Mengdi Liang, Chunyan Bai, Zhihui Zhao, Boxing Sun
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1103-1109.  Published online March 2, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Products
Effects of a traditional Chinese medicine formula and its extraction on muscle fiber characteristics in finishing pigs, porcine cell proliferation and isoforms of myosin heavy chain gene expression in myocytes
Qin Ping Yu, Ding Yuan Feng, Xiao Jun He, Fan Wu, Min Hao Xia, Tao Dong, Yi Hua Liu, Hui Ze Tan, Shi Geng Zou, Tao Zheng, Xian Hua Ou, Jian Jun Zuo
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(11):1620-1632.  Published online June 26, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Dynamical Expression of MicroRNA-127-3p in Proliferating and Differentiating C2C12 Cells
Jie Li, Gaofu Wang, Jing Jiang, Peng Zhou, Liangjia Liu, Jinhong Zhao, Lin Wang, Yongfu Huang, Youji Ma, Hangxing Ren
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(12):1790-1795.  Published online January 29, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Reproduction and Physiology
Isolation and Identification of Prepubertal Buffalo (Bubalus bubalis) Spermatogonial Stem Cells
Wanyou Feng, Shibei Chen, Dagiang Do, Qinyou Liu, Yanfei Deng, Xiaocan Lei, Chan Luo, Ben Huang, Deshun Shi
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(10):1407-1415.  Published online November 16, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Ramie Leaf Extracts Suppresses Adipogenic Differentiation in 3T3-L1 Cells and Pig Preadipocytes
Joomin Lee, Ah-Ra Kim, Jae-Joon Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(9):1338-1344.  Published online December 15, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Mammary Cell Turnover under High Temperature during the Dry Period in Dairy Cows
Xiaoqing Peng, Lin Lu, Yan Li, Peishi Yan
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(4):485-492.  Published online February 23, 2011
PDFPDF    
Animal Reproduction and Physiology
Effects of Daidzein on mRNA Expression of Bone Morphogenetic Protein Receptor Type I and II Genes in the Ovine Granulosa Cells
A Qin Chen, Zi Rong Xu, Song Dong Yu, Zhi Gang Yang
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(3):326-332.  Published online February 22, 2010
PDFPDF    
Swine Nutrition and Feed Technology
Effects of Glucagon-like Peptide-2 on Morphology, Proliferation and Enzyme Activity of Intestinal Enterocyte Cells of Weaned Piglets In vitro
Gang Jia, RongChuan Jiang, KangNing Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2009;22(8):1160-1166.  Published online June 26, 2009
PDFPDF    
Effect of a Mixture of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Isomers on T Cell Subpopulation and Responsiveness to Mitogen in Splenocytes of Male Broiler Chicks
Kazuaki Takahashi, Kenji Kawamata, Yukio Akiba
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(6):954-961.  Published online May 2, 2007
PDFPDF    
Animal Products
Suppressed Cell Proliferation and Differentiation Following an Over-expression of Myostatin is Associated with Inhibited Expression of Insulin-like Growth Factor II and Myogenin in Rat L6 Myoblasts
Eun-Jung Jin, Inae Kim, C. Young Lee, Byung-Chul Park
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(10):1508-1513.  Published online August 2, 2006
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.694(Q2)
SJR: 0.665
(Q1 in Animal Sci
/ Food Sci / Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2023 by Animal Bioscience.

Developed in M2PI

Close layer
prev next