ssc-miR-185 targets cell division cycle 42 and promotes the proliferation of intestinal porcine epithelial cell
Wei Wang (Wang W), Pengfei Wang (Wang P), Kaihui Xie (Xie K), Ruirui Luo (Luo R), Xiaoli Gao (Gao X), Zunqiang Yan (Yan Z), Xiaoyu Huang (Huang X), Qiaoli Yang (Yang Q), Shuangbao Gun (Gun S)
Anim Biosci. 2021;34(5):801-810.   Published online 2020 Oct 12     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.20.0325
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comprehensive analysis of circular RNAs in porcine small intestine epithelial cells associated with susceptibility to Escherichia coli F4ac diarrhea
Qingyao Zhao, Qinglei Xu, MA. Serafino, Qin Zhang, Chuduan Wang, Ying Yu
BMC Genomics.2023;[Epub]     CrossRef
Transcriptome-Wide lncRNA and mRNA Profiling of Spleens from Meishan Pigs at Different Development Stages
Chao Xu, Jing Shi, Rufeng Huang, Zhengchang Wu, Shenglong Wu, Wenbin Bao
Animals.2022; 12(19): 2676.     CrossRef
Decoding microRNAs in autism spectrum disorder
Jinyu Li, Xiaohui Xu, Jiane Liu, Sudan Zhang, Xiaohua Tan, Zhiqiang Li, Jian Zhang, Zheng Wang
Molecular Therapy - Nucleic Acids.2022; 30: 535.     CrossRef