Alfalfa xenomiR-162 targets G protein subunit gamma 11 to regulate milk protein synthesis in bovine mammary epithelial cells
Guizhi Meng, Hongjuan Duan, Jingying Jia, Baobao Liu, Yun Ma, Xiaoyan Cai
Anim Biosci. 2024;37(3):509-521.   Published online 2024 Jan 20     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.23.0370
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Alfalfa xeno-miR159a regulates bovine mammary epithelial cell proliferation and milk protein synthesis by targeting PTPRF
Hongjuan Duan, Shaojin Li, Chuangwei Li, Lan Tian, Yun Ma, Xiaoyan Cai
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef