miR-140 inhibits porcine fetal fibroblasts proliferation by directly targeting type 1 insulin-like growth factor receptor and indirectly inhibiting type 1 insulin-like growth factor receptor expression via SRY-box 4
Hongwei Geng (Geng H), Linlin Hao (Hao L), Yunyun Cheng (Cheng Y), Chunli Wang (Wang C), Wenzhen Wei (Wei W), Rui Yang (Yang R), Haoyang Li (Li H), Ying Zhang (Zhang Y), Songcai Liu (Liu S)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(10):1674-1682.   Published online 2019 Nov 12     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0438
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Long non-coding RNA H19 acts as a microRNA-194 sponge to inhibit the apoptosis and promote the proliferation of hypertrophic scar fibroblasts
Bo Liu, Lijuan Lin, Shengjin Yu, Rongjun Xia, Linlin Zheng
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology.2021; 99(12): 1288.     CrossRef