Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Association of polymorphisms in bone morphogenetic protein receptor-1B gene exon-9 with litter size in Dorset, Mongolian, and Small Tail Han ewes
Jianlei Jia, Qian Chen, Linsheng Gui, Jipeng Jin, Yongyuan Li, Qiaohong Ru, Shengzhen Hou
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):949-955.  Published online February 9, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Luteinizing hormone beta gene polymorphism and its effect on semen quality traits and luteinizing hormone concentrations in Murrah buffalo bulls
Jagish Kour Reen, Ramesha Kerekoppa, Revanasiddu Deginal, Maneesh Kumar Ahirwar, Uday Kannegundla, Satish Chandra, Divya Palat, Dayal Nitai Das, Mukund Amritrao Kataktalware, Sakthivel Jeyakumar, Shri Krishna Isloor
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1119-1126.  Published online December 19, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Identification of a Novel Single Nucleotide Polymorphism in Porcine Beta-Defensin-1 Gene
D. R. Pruthviraj, A. P. Usha, R. T. Venkatachalapathy
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(3):315-320.  Published online February 24, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Association of the KAP 8.1 Gene Polymorphisms with Fibre Traits in Inner Mongolian Cashmere Goats
Haiying Liu, Chunwang Yue, Wei Zhang, Xiaoping Zhu, Guiqin Yang, Zhihai Jia
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(10):1341-1347.  Published online August 24, 2011
PDFPDF    
mtDNA Diversity and Origin of Chinese Mongolian Horses
Jinlian Li, Youfei Shi, Caiyun Fan, Dugarjaviin Manglai
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(12):1696-1702.  Published online November 3, 2008
PDFPDF    
A New Single Nucleotide Polymorphism in the IGF-I Gene and Its Association with Growth Traits in the Nanjiang Huang Goat
Chunxiang Zhang, Wei Zhang, Hailing Luo, Wenbin Yue, Mingyu Gao, Zhihai Jia
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(8):1073-1079.  Published online July 1, 2008
PDFPDF    
Identification of Single Nucleotide Polymorphism of H-FABP Gene and Its Association with Fatness Traits in Chickens
Yan Wang, Dingming Shu, Liang Li, Hao Qu, Chunfen Yang, Qing Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(12):1812-1819.  Published online October 30, 2007
PDFPDF    
Polymorphism of Insulin-like Growth Factor Binding Protein-4 Gene in 17 Pig Breeds and Its Relationship with Growth Traits
Wenjun Wang, Xiaoxiang Hu, Jin Fei, Qinyong Meng, Ning Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(10):1490-1495.  Published online August 30, 2007
PDFPDF    
PCR-SSCP Polymorphism of Inhibin ??A Gene in Some Sheep Breeds
M. X. Chu, C. T. Xiao, Y. Fu, L. Fang, S. C. Ye
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(7):1023-1029.  Published online June 27, 2007
PDFPDF    
Effect of the Polymorphisms of Keratin Associated Protein 8.2 Gene on Fibre Traits in Inner Mongolia Cashmere Goats
Haiying Liu, Ning Li, Cunling Jia, Xiaoping Zhu, Zhihai Jia
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(6):821-826.  Published online May 2, 2007
PDFPDF    
Association between Polymorphisms of Lipoprotein Lipase Gene and Chicken Fat Deposition
Rui Liu, Yachun Wang, Dongxiao Sun, Ying Yu, Yuan Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(10):1409-1414.  Published online August 2, 2006
PDFPDF    
Detection and Characterization of PCR-SSCP Markers of the Bovine Lactoferrin Gene for Clinical Mastitis
Zhou Lei, Yuan-Yuan Yang, Zhong-Hao Li, Li-Juan Kong, Guan-Dong Xing, He-Shuang Di, Gen-Lin Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(10):1399-1403.  Published online August 2, 2006
PDFPDF    
Relationship between the Polymorphisms of 5''Regulation Region of Prolactin Gene and Milk Traits in Chinese Holstein Dairy Cows
J.T. Li, A.H. Wang, P. Chen, H.B. Li, C.S. Zhang, L.X. Du
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(4):459-462.  Published online February 1, 2006
PDFPDF    
Animal Products
The Effects of Stress Related Genes on Carcass Traits and Meat Quality in Pigs
H. J. Jin, B. Y. Park, J. C. Park, I. H. Hwang, S. S. Lee, S. H. Yeon, C. D. Kim, C. Y. Cho, Y. K. Kim, K. S. Min, S. T. Feng, Z. D. Li, C. K. Park, C. I. Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(2):280-285.  Published online December 7, 2005
PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Association of Single Nucleotide Polymorphisms in Exon 6 Region of BMPRIB Gene with Litter Size Traits in Sheep
Cunling Jia, Ning Li, Xingbo Zhao, Xiaoping Zhu, Zhihai Jia
Asian-Australas J Anim Sci. 2005;18(10):1375-1378.  Published online December 1, 2005
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next