Association of polymorphisms in bone morphogenetic protein receptor-1B gene exon-9 with litter size in Dorset, Mongolian, and Small Tail Han ewes
Jianlei Jia (Jia J), Qian Chen (Chen Q), Linsheng Gui (Gui L), Jipeng Jin (Jin J), Yongyuan Li (Li Y), Qiaohong Ru (Ru Q), Shengzhen Hou (Hou S)
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):949-955.   Published online 2019 Feb 9     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0541
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of New Mutations in BMPRIB, GDF9, BMP15, LEPR, and B4GALNT2 Genes on Litter Size in Sheep
Xuewen Ji, Ziwei Cao, Qi Hao, Mei He, Ming Cang, Haiquan Yu, Qing Ma, Xihe Li, Siqin Bao, Jianguo Wang, Bin Tong
Veterinary Sciences.2023; 10(4): 258.     CrossRef
Association of Novel C319T Variant of PITX2 Gene 3’UTR Region With Reproductive Performance in Awassi Sheep
Ahmed H Alkhammas, Tahreer M Al-Thuwaini, Mohammed Baqur S Al-Shuhaib, Neam M Khazaal
Bioinformatics and Biology Insights.2023; 17: 117793222311790.     CrossRef
Association between BMP15 Gene Polymorphisms of Growth Traits and Litter Size in Qinghai Bamei Pigs
W. Shen, L. Wang, Yu. Ma, Ya. Cao, X. Zhang, Q. Han, S. Wu, G. Wu
Russian Journal of Genetics.2022; 58(8): 997.     CrossRef
Evaluation of the BMPR-1B gene functional polymorphisms and their association with litter size in Qinghai Tibetan sheep
Yingying Zhang, Yuanhu Wang, Qian Chen, Yongqing Song, Huaixia Zhang, Jianlei Jia
Small Ruminant Research.2022; 216: 106816.     CrossRef
Two Retrotransposon Elements in Intron of Porcine BMPR1B Is Associated with Phenotypic Variation
Chenglin Chi, Jia He, Zhanyu Du, Yao Zheng, Enrico D’Alessandro, Cai Chen, Ali Shoaib Moawad, Emmanuel Asare, Chengyi Song, Xiaoyan Wang
Life.2022; 12(10): 1650.     CrossRef
Novel indel variations of the sheep FecB gene and their effects on litter size
Haixia Li, Hongwei Xu, Zhanerke Akhatayeva, Hongfei Liu, Chunjian Lin, Xufei Han, Xiaofang Lu, Xianyong Lan, Qingfeng Zhang, Chuanying Pan
Gene.2021; 767: 145176.     CrossRef
Association of a genetic polymorphism in the BMPR-1B gene, and non-genetic factors with the natural prolificacy of the Colombian-haired sheep
Adrian Medina-Montes, Diego F. Carrillo-Gonzalez, Darwin Y. Hernández-Herrea
Tropical Animal Health and Production.2021;[Epub]     CrossRef
Association between novel variants in BMPR1B gene and litter size in Mongolia and Ujimqin sheep breeds
Yuanyuan Gao, Qi Hao, Ming Cang, Jianguo Wang, Haiquan Yu, Yongbin Liu, Wenguang Zhang, Bin Tong
Reproduction in Domestic Animals.2021; 56(12): 1562.     CrossRef
Survey of the relationship between polymorphisms within the BMPR1B gene and sheep reproductive traits
Zhanerke Akhatayeva, Yi Bi, Yiwen He, Rajwali Khan, Jie Li, Haixia Li, Chuanying Pan, Xianyong Lan
Animal Biotechnology.2021; : 1.     CrossRef
Invited review: Opportunities for genetic improvement toward higher prolificacy in sheep
Elisha Gootwine
Small Ruminant Research.2020; 186: 106090.     CrossRef