Effect of the Polymorphisms of Keratin Associated Protein 8.2 Gene on Fibre Traits in Inner Mongolia Cashmere Goats
Haiying Liu (Liu H), Ning Li (Li N), Cunling Jia (Jia C), Xiaoping Zhu (Zhu X), Zhihai Jia (Jia Z)
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(6):821-826.   Published online 2007 May 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.821
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Label-free proteomics to identify keratins and keratin-associated proteins and their effects on the fleece traits of Inner Mongolia Cashmere Goats
Chongyan Zhang, Yuchun Xie, Juntao Guo, Xin Su, Cun Zhao, Qing Qin, Dongliang Dai, Zhixin Wang, Jinquan Li, Zhihong Liu
Czech Journal of Animal Science.2023; 68(1): 17.     CrossRef
Identification of the Keratin-Associated Protein 22-2 Gene in the Capra hircus and Association of Its Variation with Cashmere Traits
Zhanzhao Chen, Jian Cao, Fangfang Zhao, Zhaohua He, Hongxian Sun, Jiqing Wang, Xiu Liu, Shaobin Li
Animals.2023; 13(17): 2806.     CrossRef
Genetic Polymorphism and Association of KAP16.6 Gene with Pashmina Fiber Traits in Changthangi Goats
Syed Shanaz, Tasleem Ahmad Shamas Ganai, Sheikh Firdous Ahmad, Ishraq Hussain, Azmat Aalam Khan, Nazir Ahmad Ganai
Journal of Natural Fibers.2022; 19(8): 2813.     CrossRef
Variation in ovine KRTAP8-2 and its association with wool characteristics in Pakistani sheep
Farman Ullah, Syed M. Jamal, Huitong Zhou, Jon G.H. Hickford
Small Ruminant Research.2022; 207: 106598.     CrossRef
Sequence Variation in Caprine KRTAP6-2 Affects Cashmere Fiber Diameter
Jian Cao, Jiqing Wang, Huitong Zhou, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Yuzhu Luo, Jon G. H. Hickford
Animals.2022; 12(16): 2040.     CrossRef
Effects of exogenous melatonin on expressional differences of immune-related genes in cashmere goats
Yuan Chai, Zaixia Liu, Shaoyin Fu, Bin Liu, Lili Guo, Lingli Dai, Yanyong Sun, Wenguang Zhang, Chun Li, Taodi Liu
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
Variation in a Newly Identified Caprine KRTAP Gene Is Associated with Raw Cashmere Fiber Weight in Longdong Cashmere Goats
Mengli Zhao, Huitong Zhou, Yuzhu Luo, Jiqing Wang, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Kaiwen Zhang, Huimin Zhen, Jon G. H. Hickford
Genes.2021; 12(5): 625.     CrossRef
The Complexity of the Ovine and Caprine Keratin-Associated Protein Genes
Huitong Zhou, Hua Gong, Jiqing Wang, Yuzhu Luo, Shaobin Li, Jinzhong Tao, Jonathan G. H. Hickford
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(23): 12838.     CrossRef
Identification of Caprine KRTAP28-1 and Its Effect on Cashmere Fiber Diameter
Jiqing Wang, Huitong Zhou, Jon G. H. Hickford, Mengli Zhao, Hua Gong, Zhiyun Hao, Jiyuan Shen, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Yuzhu Luo
Genes.2020; 11(2): 121.     CrossRef
Variation in the Caprine Keratin-Associated Protein 27-1 Gene is Associated with Cashmere Fiber Diameter
Mengli Zhao, Huitong Zhou, Yuzhu Luo, Jiqing Wang, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Zhiyun Hao, Xiayang Jin, Yize Song, Xinmiao Wu, Liyan Hu, Jon G. H. Hickford
Genes.2020; 11(8): 934.     CrossRef
Variation in the Caprine KAP24-1 Gene Affects Cashmere Fibre Diameter
Jiqing Wang, Huitong Zhou, Yuzhu Luo, Mengli Zhao, Hua Gong, Zhiyun Hao, Jiang Hu, Jon G.H. Hickford
Animals.2019; 9(1): 15.     CrossRef
Variation in the caprine keratin-associated protein 15-1 (KAP15-1) gene affects cashmere fibre diameter
Mengli Zhao, Huitong Zhou, Jon G. H. Hickford, Hua Gong, Jiqing Wang, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Zhiyun Hao, Yuzhu Luo
Archives Animal Breeding.2019; 62(1): 125.     CrossRef
Short communication: Melatonin implantation during the non-growing period of cashmere increases the cashmere yield of female Inner Mongolian cashmere goats by increasing fiber length and density
Ziyuan Wu, Chunhui Duan, Yan Li, Tao Duan, Fang Mo, Wei Zhang
Spanish Journal of Agricultural Research.2018; 16(1): e06SC01.     CrossRef
A keratin-associated protein (KAP) gene that is associated with variation in cashmere goat fleece weight
Jiqing Wang, Zhiyun Hao, Huitong Zhou, Yuzhu Luo, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Jon G.H. Hickford
Small Ruminant Research.2018; 167: 104.     CrossRef
Variation in the KAP8-2 gene affects wool crimp and growth in Chinese Tan sheep
Jinzhong Tao, Huitong Zhou, Zuoqing Yang, Hua Gong, Qing Ma, Wei Ding, Yingkang Li, Jon G.H. Hickford
Small Ruminant Research.2017; 149: 77.     CrossRef
Identification of the Caprine Keratin-Associated Protein 20-2 (KAP20-2) Gene and Its Effect on Cashmere Traits
Jiqing Wang, Longjie Che, Jon Hickford, Huitong Zhou, Zhiyun Hao, Yuzhu Luo, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li
Genes.2017; 8(11): 328.     CrossRef
Effects of melatonin implantation on cashmere yield, fibre characteristics, duration of cashmere growth as well as growth and reproductive performance of Inner Mongolian cashmere goats
Chunhui Duan, Jianhai Xu, Changmian Sun, Zhihai Jia, Wei Zhang
Journal of Animal Science and Biotechnology.2015;[Epub]     CrossRef
Characterization and polymorphism of Keratin Associated Protein 1.4 gene in goats
R.M. Shah, T.A.S. Ganai, F.D. Sheikh, S. Shanaz, M. Shabir, H.M. Khan
Gene.2013; 518(2): 431.     CrossRef
Association of the KAP 8.1 Gene Polymorphisms with Fibre Traits in Inner Mongolian Cashmere Goats
Haiying Liu, Chunwang Yue, Wei Zhang, Xiaoping Zhu, Guiqin Yang, Zhihai Jia
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2011; 24(10): 1341.     CrossRef