PCR-SSCP Polymorphism of Inhibin ??A Gene in Some Sheep Breeds
M. X. Chu (Chu MX), C. T. Xiao (Xiao CT), Y. Fu (Fu Y), L. Fang (Fang L), S. C. Ye (Ye SC)
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(7):1023-1029.   Published online 2007 Jun 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.1023
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Mutations in inhibin alpha gene and their association with litter size in Kalahari Red and Nigerian goats
A.M. Isa, M.N. Bemji, M. Wheto, T.J. Williams, E.M. Ibeagha-Awemu
Livestock Science.2017; 203: 106.     CrossRef
Exploring polymorphisms and their effects on reproductive traits of the INHA and INH╬▓A genes in three goat breeds
Jinxing HOU, Xiaopeng AN, Guang LI, Yana WANG, Yuxuan SONG, Binyun CAO
Animal Science Journal.2012; 83(4): 273.     CrossRef
Polymorphisms of coding region of BMPR-IB gene and their relationship with litter size in sheep
Mingxing Chu, Lihua Jia, Yingjie Zhang, Mei Jin, Hongquan Chen, Li Fang, Ran Di, Guiling Cao, Tao Feng, Qianqian Tang, Yuehui Ma, Kui Li
Molecular Biology Reports.2011; 38(6): 4071.     CrossRef