Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Characterization analysis of Rongchang pig population based on the Zhongxin-1 Porcine Breeding Array PLUS
Dong Leng, Liangpeng Ge, Jing Sun
Anim Biosci. 2023;36(10):1508-1516.  Published online June 26, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Assessment of population structure and genetic diversity of German Angora rabbit through pedigree analysis
Abdul Rahim, K. S. Rajaravindra, Om Hari Chaturvedi, S. R. Sharma
Anim Biosci. 2023;36(5):692-703.  Published online November 14, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Predicting the rate of inbreeding in populations undergoing four-path selection on genomically enhanced breeding values
Kenji Togashi, Kazunori Adachi, Kazuhito Kurogi, Takanori Yasumori, Toshio Watanabe, Shohei Toda, Satoshi Matsubara, Kiyohide Hirohama, Tsutomu Takahashi, Shoichi Matsuo
Anim Biosci. 2022;35(6):804-813.  Published online January 3, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genome-wide scan for runs of homozygosity identifies candidate genes in Wannan Black pigs
Xudong Wu, Ren Zhou, Wei Zhang, Bangji Cao, Jing Xia, Caiyun Wang, Xiaodong Zhang, Mingxing Chu, Zongjun Yin, Yueyun Ding
Anim Biosci. 2021;34(12):1895-1902.  Published online March 10, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Single nucleotide polymorphism-based analysis of the genetic structure of Liangshan pig population
Bin Liu, Linyuan Shen, Zhixian Guo, Mailing Gan, Ying Chen, Runling Yang, Lili Niu, Dongmei Jiang, Zhijun Zhong, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Anim Biosci. 2021;34(7):1105-1115.  Published online May 12, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Identification of genes involved in inbreeding depression of reproduction in Langshan chickens
Qian Xue, Guohui Li, Yuxia Cao, Jianmei Yin, Yunfen Zhu, Huiyong Zhang, Chenghao Zhou, Haiyu Shen, Xinhong Dou, Yijun Su, Kehua Wang, Jianmin Zou, Wei Han
Anim Biosci. 2021;34(6):975-984.  Published online October 14, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Inbreeding affected differently on observations distribution of a growth trait in Iranian Baluchi sheep
Fateme Bahri Binabaj, Seyyed Homayoun Farhangfar, Majid Jafari
Anim Biosci. 2021;34(4):506-515.  Published online February 25, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Evaluation of selection program by assessing the genetic diversity and inbreeding effects on Nellore sheep growth through pedigree analysis
Satish Kumar Illa, Gangaraju Gollamoori, Sapna Nath
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(9):1369-1377.  Published online February 14, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Genetic parameters and inbreeding effects for production traits of Thai native chickens
Siriporn Tongsiri, Gilbert M. Jeyaruban, Susanne Hermesch, Julius H. J. van der Werf, Li Li, Theerachai Chormai
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):930-938.  Published online January 2, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
The Outcomes of Selection in a Closed Herd on a Farm in Operation
ChangHee Do, ChangBeom Yang, JaeGwan Choi, SiDong Kim, BoSeok Yang, SooBong Park, YoungGuk Joo, SeokHyun Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(9):1244-1251.  Published online July 22, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Evaluation of Inbreeding and Genetic Variability of Five Pig Breeds in Czech Republic
E. Krupa, E. Žáková, Z. Krupová
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(1):25-36.  Published online December 23, 2014
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Inbreeding and Genetic Diversity in Three Imported Swine Breeds in China Using Pedigree Data
G. Q. Tang, J. Xue, M. J. Lian, R. F. Yang, T. F. Liu, Z. Y. Zeng, A. A. Jiang, Y. Z. Jiang, L. Zhu, L. Bai, Z. Wang, X. W. Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(6):755-765.  Published online June 1, 2013
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Estimation of Effective Population Size in the Sapsaree: A Korean Native Dog (Canis familiaris)
M. Alam, K. I. Han, D. H. Lee, J. H. Ha, J. J. Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(8):1063-1072.  Published online June 21, 2012
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Maximizing the Selection Response by Optimal Quantitative Trait Loci Selection and Control of Inbreeding in a Population with Different Lifetimes between Sires and Dams
G. Q. Tang, X. W. Li, L. Zhu, S. R. Shuai, L. Bai
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(11):1559-1571.  Published online November 3, 2008
PDFPDF    
Molecular Characterisation of Nilagiri Sheep (Ovis aries) of South India Based on Microsatellites
Haris Girish, S. N. Sivaselvam, S. M. K. Karthickeyan, R. Saravanan
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(5):633-637.  Published online March 5, 2007
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next