Genome-wide scan for runs of homozygosity identifies candidate genes in Wannan Black pigs
Xudong Wu (Wu X), Ren Zhou (Zhou R), Wei Zhang (Zhang W), Bangji Cao (Cao B), Jing Xia (Xia J), Caiyun Wang (Wang C), Xiaodong Zhang (Zhang X), Mingxing Chu (Chu M), Zongjun Yin (Yin Z), Yueyun Ding (Ding Y)
Anim Biosci. 2021;34(12):1895-1902.   Published online 2021 Mar 10     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0679
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Detection of Runs of Homozygosity and Identification of Candidate Genes in the Whole Genome of Tunchang Pigs
Ziyi Wang, Ziqi Zhong, Xinfeng Xie, Feifan Wang, Deyou Pan, Qishan Wang, Yuchun Pan, Qian Xiao, Zhen Tan
Animals.2024; 14(2): 201.     CrossRef
Genome-Wide Detection for Runs of Homozygosity in Baoshan Pigs Using Whole Genome Resequencing
Wenjun Li, Xudong Wu, Decai Xiang, Wei Zhang, Lingxiang Wu, Xintong Meng, Jinlong Huo, Zongjun Yin, Guowen Fu, Guiying Zhao
Genes.2024; 15(2): 233.     CrossRef
Runs of Homozygosity Detection and Selection Signature Analysis for Local Goat Breeds in Yunnan, China
Chang Huang, Qian Zhao, Qian Chen, Yinxiao Su, Yuehui Ma, Shaohui Ye, Qianjun Zhao
Genes.2024; 15(3): 313.     CrossRef
Analysis of the Genetic Diversity and Family Structure of the Licha Black Pig Population on Jiaodong Peninsula, Shandong Province, China
Yuan Wang, Ruilan Dong, Xiao Li, Chao Cui, Guanghui Yu
Animals.2022; 12(8): 1045.     CrossRef
Genome-wide detection of genetic structure and runs of homozygosity analysis in Anhui indigenous and Western commercial pig breeds using PorcineSNP80k data
Yao Jiang, Xiaojin Li, Jiali Liu, Wei Zhang, Mei Zhou, Jieru Wang, Linqing Liu, Shiguang Su, Fuping Zhao, Hongquan Chen, Chonglong Wang
BMC Genomics.2022;[Epub]     CrossRef
Genome‐wide scan for runs of homozygosity in Asian wild boars and Anqing six‐end‐white pigs
Xudong Wu, Ren Zhou, Yuanlang Wang, Wei Zhang, Xianrui Zheng, Guiying Zhao, Xiaodong Zhang, Zongjun Yin, Yueyun Ding
Animal Genetics.2022; 53(6): 867.     CrossRef
Population Structure and Selection Signatures Underlying Domestication Inferred from Genome-Wide Copy Number Variations in Chinese Indigenous Pigs
Wei Zhang, Mei Zhou, Linqing Liu, Shiguang Su, Lin Dong, Xinxin Meng, Xueting Li, Chonglong Wang
Genes.2022; 13(11): 2026.     CrossRef
Detection of Selection Signatures in Anqing Six-End-White Pigs Based on Resequencing Data
Yige Chen, Xudong Wu, Jinglin Wang, Yinhui Hou, Ying Liu, Bo Wang, Xiaojing Hu, Xianrui Zheng, Xiaodong Zhang, Yueyun Ding, Zongjun Yin
Genes.2022; 13(12): 2310.     CrossRef