Go to Top Go to Bottom

Animal Breeding and Genetics


  • HOME
  • SPECIALTIES
  • Animal Breeding and Genetics
Animal Breeding and Genetics
Genetic association between sow longevity and social genetic effects on growth in pigs
Joon Ki Hong, Yong Min Kim, Kyu Ho Cho, Eun Seok Cho, Deuk Hwan Lee, Tae Jeong Choi
Anim Biosci. 2019;32(8):1077-1083.  Published online February 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Genomic diversity and admixture patterns among six Chinese indigenous cattle breeds in Yunnan
Rong Li, Chunqing Li, Hongyu Chen, Xuehong Liu, Heng Xiao, Shanyuan Chen
Anim Biosci. 2019;32(8):1069-1076.  Published online January 2, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Association of polymorphisms in bone morphogenetic protein receptor-1B gene exon-9 with litter size in Dorset, Mongolian, and Small Tail Han ewes
Jianlei Jia, Qian Chen, Linsheng Gui, Jipeng Jin, Yongyuan Li, Qiaohong Ru, Shengzhen Hou
Anim Biosci. 2019;32(7):949-955.  Published online February 9, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Sequence characterization and polymorphism of melanocortin 1 receptor gene in some goat breeds with different coat color of Mongolia
Onolragchaa Ganbold, Prabuddha Manjula, Seung-Hwan Lee, Woon Kee Paek, Dongwon Seo, Munkhbaatar Munkhbayar, Jun Heon Lee
Anim Biosci. 2019;32(7):939-948.  Published online February 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic parameters and inbreeding effects for production traits of Thai native chickens
Siriporn Tongsiri, Gilbert M. Jeyaruban, Susanne Hermesch, Julius H. J. van der Werf, Li Li, Theerachai Chormai
Anim Biosci. 2019;32(7):930-938.  Published online January 2, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Relationship between porcine miR-20a and its putative target low-density lipoprotein receptor based on dual luciferase reporter gene assays
Yueyun Ding, Shujiao Zhu, Chaodong Wu, Li Qian, DengTao Li, Li Wang, Yuanlang Wang, Wei Zhang, Min Yang, Jian Ding, Xudong Wu, Xiaodong Zhang, Yafei Gao, Zongjun Yin
Anim Biosci. 2019;32(7):922-929.  Published online January 3, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Comparison of genome-wide association and genomic prediction methods for milk production traits in Korean Holstein cattle
SeokHyun Lee, ChangGwon Dang, YunHo Choy, ChangHee Do, Kwanghyun Cho, Jongjoo Kim, Yousam Kim, Jungjae Lee
Anim Biosci. 2019;32(7):913-921.  Published online February 9, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Expression profiles of microRNAs in skeletal muscle of sheep by deep sequencing
Zhijin Liu, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Yang Yao, Wei Ni, Xiangyu Zhang, Yang Cao, Wureli Hazi, Dawei Wang, Renzhe Quan, Shuting Yu, Yuyu Wu, Songmin Niu, Yulong Cui, Yaseen Khan, Shengwei Hu
Anim Biosci. 2019;32(6):757-766.  Published online November 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Chicken novel leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamilies B1 and B3 are transcriptional regulators of major histocompatibility complex class I genes and signaling pathways
Anh Duc Truong, Yeojin Hong, Janggeun Lee, Kyungbaek Lee, Ha Thi Thanh Tran, Hoang Vu Dang, Viet Khong Nguyen, Hyun S. Lillehoj, Yeong Ho Hong
Anim Biosci. 2019;32(5):614-628.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genome-wide association study for intramuscular fat content in Chinese Lulai black pigs
Yanping Wang, Chao Ning, Cheng Wang, Jianfeng Guo, Jiying Wang, Ying Wu
Anim Biosci. 2019;32(5):607-613.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Pathway enrichment and protein interaction network analysis for milk yield, fat yield and age at first calving in a Thai multibreed dairy population
Thawee Laodim, Mauricio A. Elzo, Skorn Koonawootrittriron, Thanathip Suwanasopee, Danai Jattawa
Anim Biosci. 2019;32(4):508-518.  Published online July 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Maternal lineage of Okinawa indigenous Agu pig inferred from mitochondrial DNA control region
Shihei Touma, Hirotoshi Shimabukuro, Aisaku Arakawa, Takuro Oikawa
Anim Biosci. 2019;32(4):501-507.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Genome wide association study on feed conversion ratio using imputed sequence data in chickens
Jiaying Wang, Xiaolong Yuan, Shaopan Ye, Shuwen Huang, Yingting He, Hao Zhang, Jiaqi Li, Xiquan Zhang, Zhe Zhang
Anim Biosci. 2019;32(4):494-500.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Analysis of genetic characteristics of pig breeds using information on single nucleotide polymorphisms
Sang-Min Lee, Jae-Don Oh, Kyung-Do Park, Kyoung-Tag Do
Anim Biosci. 2019;32(4):485-493.  Published online August 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Genetic diversity of Indonesian cattle breeds based on microsatellite markers
Paskah Partogi Agung, Ferdy Saputra, Moch Syamsul Arifin Zein, Ari Sulistyo Wulandari, Widya Pintaka Bayu Putra, Syahruddin Said, Jakaria Jakaria
Anim Biosci. 2019;32(4):467-476.  Published online August 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.509(Q1)
SJR: 0.75
(Q1 in Anim Sci Zool,
Q1 in Food Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235


Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2021 by Animal Bioscience.

Developed in M2PI

Close layer
prev next