Go to Top Go to Bottom

Animal Breeding and Genetics


  • HOME
  • SPECIALTIES
  • Animal Breeding and Genetics
Animal Breeding and Genetics
Expression characterization and transcription regulation analysis of porcine Yip1 domain family member 3 gene
Dongjiao Ni, Xiang Huang, Zhibo Wang, Lin Deng, Li Zeng, Yiwei Zhang, Dongdong Lu, Xinhua Zou
Anim Biosci. 2020;33(3):398-407.  Published online July 2, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Expression of lipid metabolism genes provides new insights into intramuscular fat deposition in Laiwu pigs
Hui Wang, Jin Wang, Dan-dan Yang, Zong-li Liu, Yong-qing Zeng, Wei Chen
Anim Biosci. 2020;33(3):390-397.  Published online July 1, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
The effectiveness of genomic selection for milk production traits of Holstein dairy cattle
Yun-Mi Lee, Chang-Gwon Dang, Mohammad Z. Alam, You-Sam Kim, Kwang-Hyeon Cho, Kyung-Do Park, Jong-Joo Kim
Anim Biosci. 2020;33(3):382-389.  Published online December 24, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Relationship among porcine lncRNA TCONS_00010987, miR-323, and leptin receptor based on dual luciferase reporter gene assays and expression patterns
Yueyun Ding, Li Qian, Li Wang, Chaodong Wu, DengTao Li, Xiaodong Zhang, Zongjun Yin, Yuanlang Wang, Wei Zhang, Xudong Wu, Jian Ding, Min Yang, Liang Zhang, Jinnan Shang, Chonglong Wang, Yafei Gao
Anim Biosci. 2020;33(2):219-229.  Published online July 1, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Evaluation of the genetic structure of indigenous Okinawa Agu pigs using microsatellite markers
Shihei Touma, Aisaku Arakawa, Takuro Oikawa
Anim Biosci. 2020;33(2):212-218.  Published online May 28, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genome-wide DNA methylation pattern in a mouse model reveals two novel genes associated with Staphylococcus aureus mastitis
Di Wang, Yiyuan Wei, Liangyu Shi, Muhammad Zahoor Khan, Lijun Fan, Yachun Wang, Ying Yu
Anim Biosci. 2020;33(2):203-211.  Published online April 15, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetics of heifer reproductive traits in Japanese Black cattle
Asep Setiaji, Takuro Oikawa
Anim Biosci. 2020;33(2):197-202.  Published online May 28, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Selection signature reveals genes associated with susceptibility loci affecting respiratory disease due to pleiotropic and hitchhiking effect in Chinese indigenous pigs
Zhong Xu, Hao Sun, Zhe Zhang, Cheng-Yue Zhang, Qing-bo Zhao, Qian Xiao, Babatunde Shittu Olasege, Pei-Pei Ma, Xiang-Zhe Zhang, Qi-Shan Wang, Yu-Chun Pan
Anim Biosci. 2020;33(2):187-196.  Published online February 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
A double-labeling marker-based method for estimating inbreeding and parental genomic components in a population under conservation
Wenting Li, Mengmeng Zhang, Kejun Wang, Yunfeng Lu, Hui Tang, Keliang Wu
Anim Biosci. 2020;33(1):12-23.  Published online July 1, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Effects of puerarin on the Akt signaling pathway in bovine preadipocyte differentiation
Jinyan Yun, Yongsheng Yu, Guoli Zhou, Xiaotong Luo, Haiguo Jin, Yumin Zhao, Yang Cao
Anim Biosci. 2020;33(1):4-11.  Published online May 28, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Application of single-step genomic evaluation using social genetic effect model for growth in pig
Joon Ki Hong, Young Sin Kim, Kyu Ho Cho, Deuk Hwan Lee, Ye Jin Min, Eun Seok Cho
Anim Biosci. 2019;32(12):1836-1843.  Published online August 26, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Analysis of allele-specific expression using RNA-seq of the Korean native pig and Landrace reciprocal cross
Byeongyong Ahn, Min-Kyeung Choi, Joori Yum, In-Cheol Cho, Jin-Hoi Kim, Chankyu Park
Anim Biosci. 2019;32(12):1816-1825.  Published online May 28, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Identification of copy number variations using high density whole-genome single nucleotide polymorphism markers in Chinese Dongxiang spotted pigs
Chengbin Wang, Hao Chen, Xiaopeng Wang, Zhongping Wu, Weiwei Liu, Yuanmei Guo, Jun Ren, Nengshui Ding
Anim Biosci. 2019;32(12):1809-1815.  Published online February 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Population genetic variations of the matrix metalloproteinases-3 gene revealed hypoxia adaptation in domesticated yaks (Bos grunniens)
Xuezhi Ding, Chao Yang, Pengjia Bao, Xiaoyun Wu, Jie Pei, Ping Yan, Xian Guo
Anim Biosci. 2019;32(12):1801-1808.  Published online October 29, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.509(Q1)
SJR: 0.75
(Q1 in Anim Sci Zool,
Q1 in Food Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235


Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2022 by Animal Bioscience.

Developed in M2PI

Close layer
prev next