Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Long non-coding RNAs in Sus scrofa ileum under starvation stress
Shu Wang, Yi Jia Ma, Yong Shi Li, Xu Sheng Ge, Chang Lu, Chun Bo Cai, Yang Yang, Yan Zhao, Guo Ming Liang, Xiao Hong Guo, Guo Qing Cao, Bu Gao Li, Peng Fei Gao
Anim Biosci. 2022;35(7):975-988.  Published online March 2, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Glutamic-oxaloacetic transaminase 1 regulates adipocyte differentiation by altering nicotinamide adenine dinucleotide phosphate content
Yang Yang, Zhimin Cheng, Wanfeng Zhang, Wei Hei, Chang Lu, Chunbo Cai, Yan Zhao, Pengfei Gao, Xiaohong Guo, Guoqing Cao, Bugao Li
Anim Biosci. 2022;35(2):155-165.  Published online August 25, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Genome-wide association study reveals genetic loci and candidate genes for average daily gain in Duroc pigs
Jianping Quan, Rongrong Ding, Xingwang Wang, Ming Yang, Yang Yang, Enqin Zheng, Ting Gu, Gengyuan Cai, Zhenfang Wu, Dewu Liu, Jie Yang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(4):480-488.  Published online October 20, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Dynamic changes of yak (Bos grunniens) gut microbiota during growth revealed by polymerase chain reaction-denaturing gradient gel electrophoresis and metagenomics
Yuanyang Nie, Zhiwei Zhou, Jiuqiang Guan, Baixue Xia, Xiaolin Luo, Yang Yang, Yu Fu, Qun Sun
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(7):957-966.  Published online January 26, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next