Glutamic-oxaloacetic transaminase 1 regulates adipocyte differentiation by altering nicotinamide adenine dinucleotide phosphate content
Yang Yang (Yang Y), Zhimin Cheng (Cheng Z), Wanfeng Zhang (Zhang W), Wei Hei (Hei W), Chang Lu (Lu C), Chunbo Cai (Cai C), Yan Zhao (Zhao Y), Pengfei Gao (Gao P), Xiaohong Guo (Guo X), Guoqing Cao (Cao G), Bugao Li (Li B)
Anim Biosci. 2022;35(2):155-165.   Published online 2021 Aug 25     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0174
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Integrating untargeted and pseudotargeted metabolomics and network analysis reveals the interventional effects of red yeast rice on rat serum metabolites
Ge Xun, Yingxuan Li, Yifan Zhang, Song Li, Yanhua Gao, Yujuan Chen, Ding Zhang, Hongyang Ni, Fangfang Liu, Yan Fu, Xu Wang, Qiao Wang
Food Bioscience.2024; 59: 104051.     CrossRef
Effects of age on subcutaneous adipose tissue proteins in Chinese indigenous Ningxiang pig by TMT-labeled quantitative proteomics
Biao Li, Jinzeng Yang, Yan Gong, Yu Xiao, Wenwu Chen, Qinghua Zeng, Kang Xu, Yehui Duan, Haiming Ma
Journal of Proteomics.2022; 265: 104650.     CrossRef
Comparative Transcriptomic Analysis of mRNAs, miRNAs and lncRNAs in the Longissimus dorsi Muscles between Fat-Type and Lean-Type Pigs
Jian Zhang, Jiying Wang, Cai Ma, Wenlei Wang, Heng Wang, Yunliang Jiang
Biomolecules.2022; 12(9): 1294.     CrossRef