Genome-wide association study reveals genetic loci and candidate genes for average daily gain in Duroc pigs
Jianping Quan (Quan J), Rongrong Ding (Ding R), Xingwang Wang (Wang X), Ming Yang (Yang M), Yang Yang (Yang Y), Enqin Zheng (Zheng E), Ting Gu (Gu T), Gengyuan Cai (Cai G), Zhenfang Wu (Wu Z), Dewu Liu (Liu D), Jie Yang (Yang J)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(4):480-488.   Published online 2017 Oct 20     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0356
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Integrated Microbiome and Serum Metabolome Analysis Reveals Molecular Regulatory Mechanisms of the Average Daily Weight Gain of Yorkshire Pigs
Shan Jiang, Jinglei Si, Jiayuan Mo, Shuai Zhang, Kuirong Chen, Jiuyu Gao, Di Xu, Lijing Bai, Ganqiu Lan, Jing Liang
Animals.2024; 14(2): 278.     CrossRef
Genetic diversity and signatures of selection in four indigenous horse breeds of Iran
Seyedeh Fatemeh Mousavi, Mohammad Razmkabir, Jalal Rostamzadeh, Hamid-Reza Seyedabadi, Rakan Naboulsi, Jessica L. Petersen, Gabriella Lindgren
Heredity.2023; 131(2): 96.     CrossRef
Genome-Wide Association and Pathway Analysis of Carcass and Meat Quality Traits in Karachai Young Goats
Marina Selionova, Magomet Aibazov, Alexander Sermyagin, Anna Belous, Tatiana Deniskova, Tatiana Mamontova, Ekaterina Zharkova, Natalia Zinovieva
Animals.2023; 13(20): 3237.     CrossRef
Identification of Candidate Genes for Economically Important Carcass Cutting in Commercial Pigs through GWAS
Fuchen Zhou, Jianping Quan, Donglin Ruan, Yibin Qiu, Rongrong Ding, Cineng Xu, Yong Ye, Gengyuan Cai, Langqing Liu, Zebin Zhang, Jie Yang, Zhenfang Wu, Enqin Zheng
Animals.2023; 13(20): 3243.     CrossRef
Large-scale association study on daily weight gain in pigs reveals overlap of genetic factors for growth in humans
Zexi Cai, Ole Fredslund Christensen, Mogens Sandø Lund, Tage Ostersen, Goutam Sahana
BMC Genomics.2022;[Epub]     CrossRef
Application of Genetic, Genomic and Biological Pathways in Improvement of Swine Feed Efficiency
Pourya Davoudi, Duy Ngoc Do, Stefanie M. Colombo, Bruce Rathgeber, Younes Miar
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
Identification of Genomic Regions and Candidate Genes Associated with Body Weight and Body Conformation Traits in Karachai Goats
Ahmed A. Easa, Marina Selionova, Magomet Aibazov, Tatiana Mamontova, Alexander Sermyagin, Anna Belous, Alexandra Abdelmanova, Tatiana Deniskova, Natalia Zinovieva
Genes.2022; 13(10): 1773.     CrossRef
Genome-wide analysis in the search for candidate genes associated with meat productivity traits in meat-and-dairy goats
M. I. Selionova, A.-M. M. Aibazov, A. A. Sermyagin, A. A. Belous, N. A. Zinovieva
Theory and practice of meat processing.2022; 7(4): 288.     CrossRef
Metabolomic networks and pathways associated with feed efficiency and related-traits in Duroc and Landrace pigs
Victor Adriano Okstoft Carmelo, Priyanka Banerjee, Wellison Jarles da Silva Diniz, Haja N. Kadarmideen
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Genome-wide detection of selective signatures in a Jinhua pig population
Zhong XU, Hao SUN, Zhe ZHANG, Qing-bo ZHAO, Babatunde Shittu OLASEGE, Li Qiu-meng, Yang YUE, Pei-pei MA, Xiang-zhe ZHANG, Qi-shan WANG, Yu-chun PAN
Journal of Integrative Agriculture.2020; 19(5): 1314.     CrossRef
A Transcriptome Analysis Reveals that Hepatic Glycolysis and Lipid Synthesis Are Negatively Associated with Feed Efficiency in DLY Pigs
Cineng Xu, Xingwang Wang, Zhanwei Zhuang, Jie Wu, Shenping Zhou, Jianping Quan, Rongrong Ding, Yong Ye, Longlong Peng, Zhenfang Wu, Enqin Zheng, Jie Yang
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Genome-Wide Association Study Reveals Candidate Genes for Growth Relevant Traits in Pigs
Zhenshuang Tang, Jingya Xu, Lilin Yin, Dong Yin, Mengjin Zhu, Mei Yu, Xinyun Li, Shuhong Zhao, Xiaolei Liu
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Transcriptome Analysis Reveals the Effect of Long Intergenic Noncoding RNAs on Pig Muscle Growth and Fat Deposition
Guoting Chen, Xiaofang Cheng, Gaoli Shi, Cheng Zou, Lin Chen, Jingxuan Li, Mengxun Li, Chengchi Fang, Changchun Li
BioMed Research International.2019; 2019: 1.     CrossRef
Single-Locus and Multi-Locus Genome-Wide Association Studies for Intramuscular Fat in Duroc Pigs
Rongrong Ding, Ming Yang, Jianping Quan, Shaoyun Li, Zhanwei Zhuang, Shenping Zhou, Enqin Zheng, Linjun Hong, Zicong Li, Gengyuan Cai, Wen Huang, Zhenfang Wu, Jie Yang
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Genetic Architecture of Feeding Behavior and Feed Efficiency in a Duroc Pig Population
Rongrong Ding, Ming Yang, Xingwang Wang, Jianping Quan, Zhanwei Zhuang, Shenping Zhou, Shaoyun Li, Zheng Xu, Enqin Zheng, Gengyuan Cai, Dewu Liu, Wen Huang, Jie Yang, Zhenfang Wu
Frontiers in Genetics.2018;[Epub]     CrossRef