Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Health
Integrated analysis of transcriptome and milk metagenome in subclinical mastitic and healthy cows
Jinning Zhang, Xueqin Liu, Tahir Usman, Yongjie Tang, Siyuan Mi, Wenlong Li, Mengyou Yang, Ying Yu
Anim Biosci. 2024;37(4):709-717.  Published online January 21, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Breeding and Genetics
Identification and functional prediction of long non-coding RNAs related to oxidative stress in the jejunum of piglets
Jinbao Li, Jianmin Zhang, Xinlin Jin, Shiyin Li, Yingbin Du, Yongqing Zeng, Jin Wang, Wei Chen
Anim Biosci. 2024;37(2):193-202.  Published online August 25, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Comparative analysis of liver transcriptome reveals adaptive responses to hypoxia environmental condition in Tibetan chicken
Yongqing Cao, Tao Zeng, Wei Han, Xueying Ma, Tiantian Gu, Li Chen, Yong Tian, Wenwu Xu, Jianmei Yin, Guohui Li, Lizhi Lu, Shuangbao Gun
Anim Biosci. 2024;37(1):28-38.  Published online August 23, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Effect of dietary betaine supplementation on the liver transcriptome profile in broiler chickens under heat stress conditions
Deok Yun Kim, Gi Ppeum Han, Chiwoong Lim, Jun-Mo Kim, Dong Yong Kil
Anim Biosci. 2023;36(11):1632-1646.  Published online August 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Comparison of transcriptome between high- and low-marbling fineness in longissimus thoracis muscle of Korean cattle
Seok-Hyeon Beak, Myunggi Baik
Anim Biosci. 2022;35(2):196-203.  Published online June 24, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Breeding and Genetics
Combined transcriptome and proteome analyses reveal differences in the longissimus dorsi muscle between Kazakh cattle and Xinjiang brown cattle
XiangMin Yan, Jia Wang, Hongbo Li, Liang Gao, Juan Geng, Zhen Ma, Jianming Liu, Jinshan Zhang, Penggui Xie, Lei Chen
Anim Biosci. 2021;34(9):1439-1450.  Published online February 15, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Integrated transcriptomic analysis on small yellow follicles reveals that sosondowah ankyrin repeat domain family member A inhibits chicken follicle selection
Conghao Zhong, Zemin Liu, Xibo Qiao, Li Kang, Yi Sun, Yunliang Jiang
Anim Biosci. 2021;34(8):1290-1302.  Published online October 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Review Paper
Multi-omics integration strategies for animal epigenetic studies — A review
Do-Young Kim, Jun-Mo Kim
Anim Biosci. 2021;34(8):1271-1282.  Published online April 23, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Identification of genes involved in inbreeding depression of reproduction in Langshan chickens
Qian Xue, Guohui Li, Yuxia Cao, Jianmei Yin, Yunfen Zhu, Huiyong Zhang, Chenghao Zhou, Haiyu Shen, Xinhong Dou, Yijun Su, Kehua Wang, Jianmin Zou, Wei Han
Anim Biosci. 2021;34(6):975-984.  Published online October 14, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Integrated analysis of transcriptomic and proteomic analyses reveals different metabolic patterns in the livers of Tibetan and Yorkshire pigs
Mengqi Duan, Zhenmei Wang, Xinying Guo, Kejun Wang, Siyuan Liu, Bo Zhang, Peng Shang
Anim Biosci. 2021;34(5):922-930.  Published online October 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Breeding and Genetics
Transcriptomic analysis of the liver in aged laying hens with different intensity of brown eggshell color
Gi ppeum Han, Jun-Mo Kim, Hwan Ku Kang, Dong Yong Kil
Anim Biosci. 2021;34(5):811-823.  Published online October 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Folic acid supplementation regulates key immunity-associated genes and pathways during the periparturient period in dairy cows
Muhammad Zahoor Khan, Zhichao Zhang, Lei Liu, Di Wang, Siyuan Mi, Xueqin Liu, Gang Liu, Gang Guo, Xizhi Li, Yachun Wang, Ying Yu
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(9):1507-1519.  Published online April 15, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
New surveillance concepts in food safety in meat producing animals: the advantage of high throughput ‘omics’ technologies — A review
Michael W. Pfaffl, Irmgard Riedmaier-Sprenzel
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(7):1062-1071.  Published online May 31, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Ovarian transcriptomic analysis of Shan Ma ducks at peak and late stages of egg production
ZhiMing Zhu, ZhongWei Miao, HongPing Chen, QingWu Xin, Li Li, RuLong Lin, QinLou Huang, NenZhu Zheng
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(9):1215-1224.  Published online December 27, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Reproduction and Physiology
Transcriptome analysis of the livers of ducklings hatched normally and with assistance
Yali Liu, Shishan He, Tao Zeng, Xue Du, Junda Shen, Ayong Zhao, Lizhi Lu
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(6):773-780.  Published online October 28, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next