Integrated analysis of transcriptomic and proteomic analyses reveals different metabolic patterns in the livers of Tibetan and Yorkshire pigs
Mengqi Duan (Duan M), Zhenmei Wang (Wang Z), Xinying Guo (Guo X), Kejun Wang (Wang K), Siyuan Liu (Liu S), Bo Zhang (Zhang B), Peng Shang (Shang P)
Anim Biosci. 2021;34(5):922-930.   Published online 2020 Oct 13     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.20.0342
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Study on the Molecular Mechanism of High Altitude Heart Disease in Children
Qu-Zhen Tashi, Sang-Bu Tsering, Na-Ni Zhou, Yi Zhang, Yu-Juan Huang, Jia Jia, Ting-Jun Li
Pharmacogenomics and Personalized Medicine.2022; Volume 15: 721.     CrossRef