Combined transcriptome and proteome analyses reveal differences in the longissimus dorsi muscle between Kazakh cattle and Xinjiang brown cattle
XiangMin Yan (Yan X), Jia Wang (Wang J), Hongbo Li (Li H), Liang Gao (Gao L), Juan Geng (Geng J), Zhen Ma (Ma Z), Jianming Liu (Liu J), Jinshan Zhang (Zhang J), Penggui Xie (Xie P), Lei Chen (Chen L)
Anim Biosci. 2021;34(9):1439-1450.   Published online 2021 Feb 15     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0751
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Hereditary definiteness of aspartate aminotransferase level in Holstein cattle
O. I. Sebezhko, T. V. Konovalova, O. S. Korotkevich, V. L. Petukhov, N. N. Коchnev, A. N. Sebezhko, А. I. Zheltikov, О. А. Zaiko
Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University).2023; (1): 185.     CrossRef
Multi-Omics Approaches to Improve Meat Quality and Taste Characteristics
Young-Hwa Hwang, Eun-Yeong Lee, Hyen-Tae Lim, Seon-Tea Joo
Food Science of Animal Resources.2023; 43(6): 1067.     CrossRef
A Role of Multi-Omics Technologies in Sheep and Goat Meats: Progress and Way Ahead
Jin Wang, Yu Fu, Tianyu Su, Yupeng Wang, Olugbenga P. Soladoye, Yongfu Huang, Zhongquan Zhao, Yongju Zhao, Wei Wu
Foods.2023; 12(22): 4069.     CrossRef