Transcriptomic analysis of the liver in aged laying hens with different intensity of brown eggshell color
Gi ppeum Han (Han Gp), Jun-Mo Kim (Kim JM), Hwan Ku Kang (Kang HK), Dong Yong Kil (Kil DY)
Anim Biosci. 2021;34(5):811-823.   Published online 2020 Oct 13     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.20.0237
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparative analysis of hepatic transcriptomes and metabolomes of Changshun green-shell laying hens based on different green eggshell color intensities
Wenbin Xu, Ren Mu, Tuya Gegen, Jiaxiang Luo, Yang Xiao, Shunnian Ou, Qi Wu, Yongsong Zuo, Zhi Chen, Fangwei Li
Poultry Science.2024; 103(1): 103220.     CrossRef
Transcriptomic analysis of PLA-degrading bacteria Brevibacillus brevis grown on polylactic acid
Jaeyoung Yu, Yewon Jang, Wooil Choi, Sung-Kon Kim, Jeehoon Han, Jiho Min
International Biodeterioration & Biodegradation.2023; 183: 105645.     CrossRef
Transcriptome and histological analyses on the uterus of freckle egg laying hens
Guochao Duan, Wei Liu, Haixia Han, Dapeng Li, Qiuxia Lei, Yan Zhou, Jie Liu, Jie Wang, Yuanjun Du, Dingguo Cao, Fu Chen, Fuwei Li
BMC Genomics.2023;[Epub]     CrossRef
Laying hens productivity and quality of eggs at changing the qualitative and quantitative composition of feed protein
I. Ratych, A. Hunchak, Ya. Sirko, O. Stefanyshyn, B. Kyryliv, I. Chomyk
The Animal Biology.2022; 24(3): 27.     CrossRef