Integrated transcriptomic analysis on small yellow follicles reveals that sosondowah ankyrin repeat domain family member A inhibits chicken follicle selection
Conghao Zhong (Zhong C), Zemin Liu (Liu Z), Xibo Qiao (Qiao X), Li Kang (Kang L), Yi Sun (Sun Y), Yunliang Jiang (Jiang Y)
Anim Biosci. 2021;34(8):1290-1302.   Published online 2020 Oct 13     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.20.0404
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Interacting Networks of the Hypothalamic–Pituitary–Ovarian Axis Regulate Layer Hens Performance
Jinbo Zhao, Hongbin Pan, Yong Liu, Yang He, Hongmei Shi, Changrong Ge
Genes.2023; 14(1): 141.     CrossRef
Long-read sequencing reveals the effect of follicle-stimulating hormone on the mRNA profile of chicken granulosa cells from prehierarchical follicles
Conghao Zhong, Zhansheng Liu, Dandan Li, Li Kang, Yunliang Jiang
Poultry Science.2023; 102(5): 102600.     CrossRef
Phosphoproteomic analysis on ovarian follicles reveals the involvement of LSD1 phosphorylation in Chicken follicle selection
Yanhong Zhang, Qiuyue Chen, Yuanyuan Guo, Li Kang, Yi Sun, Yunliang Jiang
BMC Genomics.2023;[Epub]     CrossRef
Identification of candidate genomic regions for egg yolk moisture content based on a genome-wide association study
Ruiqi Zhang, Fusheng Yao, Xue Cheng, Mengyuan Yang, Zhonghua Ning
BMC Genomics.2023;[Epub]     CrossRef
Infectious Bronchitis Virus Infection Increases Pathogenicity of H9N2 Avian Influenza Virus by Inducing Severe Inflammatory Response
Lingchen Kong, Renrong You, Dianchen Zhang, Qingli Yuan, Bin Xiang, Jianpeng Liang, Qiuyan Lin, Chan Ding, Ming Liao, Libin Chen, Tao Ren
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Transcriptome comparative analysis of ovarian follicles reveals the key genes and signaling pathways implicated in hen egg production
Xue Sun, Xiaoxia Chen, Jinghua Zhao, Chang Ma, Chunchi Yan, Simushi Liswaniso, Rifu Xu, Ning Qin
BMC Genomics.2021;[Epub]     CrossRef