Go to Top Go to Bottom

Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Hakhyun Ka  (Ka H) 13 Ji-Hyang Kim  (Kim JH) 1
Sojeong Ka  (Ka S) 1 Ji-Hye Kim  (Kim JH) 1
H. Kaba  (Kaba H) 1 Ji-Hyuk Kim  (Kim JH) 1
Güzin Kaban  (Kaban G) 2 Ji-hyun Kim  (Kim Jh) 1
A. K. M. A. Kabir  (Kabir AKMA) 1 Jin Hoi Kim  (Kim JH) 1
M. H. Kabir  (Kabir MH) 1 Jin-Hoi Kim  (Kim JH) 5
Miroslava Kačániová  (Kačániová M) 1 Jin-Hyoung Kim  (Kim JH) 7
R. K. Kadariya  (Kadariya RK) 1 Jong Hyeong Kim  (Kim JH) 1
H. N. Kadarmideen  (Kadarmideen HN) 1 Jong Hyuk Kim  (Kim JH) 8
I. Kadim  (Kadim I) 1 Jong Hyun Kim  (Kim JH) 1
I. T. Kadim  (Kadim IT) 5 Jong-Hyeong Kim  (Kim JH) 1
Yukiya Kadota  (Kadota Y) 1 Jong-Hyun Kim  (Kim JH) 1
H. Kadowaki  (Kadowaki H) 1 Jun Ho Kim  (Kim JH) 3
Hiroshi Kadowaki  (Kadowaki H) 1 J. I. Kim  (Kim JI) 1
K. Kaeoket  (Kaeoket K) 2 J. J. Kim  (Kim JJ) 5
Sidthipong Kaewkaen 1 J.-J. Kim  (Kim JJ) 16
Chonlathee Kaewkot  (Kaewkot C) 1 Jae-Joon Kim  (Kim JJ) 1
C. Kaewkunya  (Kaewkunya C) 1 Jong Joo Kim  (Kim JJ) 5
Chatchai Kaewpila 1 Jong-Joo Kim  (Kim JJ) 23
Pramin Kaewsatuan  (Kaewsatuan P) 1 J. K. Kim  (Kim JK) 3
K. Kaewsomprasong  (Kaewsomprasong K) 1 Jin-Koo Kim  (Kim JK) 2
S. Kaewsuwan  (Kaewsuwan S) 1 Jin-Kyoo Kim  (Kim JK) 1
Chanwit Kaewtapee 2 J. M. Kim  (Kim JM) 5
C. Kaewtapee  (Kaewtapee C) 1 Jae-Myeoung Kim  (Kim JM) 1
W. Kaewwongsa  (Kaewwongsa W) 1 Jin Man Kim  (Kim JM) 2
K. Kagiyama  (Kagiyama K) 1 Jun-Mo Kim  (Kim JM) 5
K. Kagota  (Kagota K) 1 J. N. Kim  (Kim JN) 1
A. K. Kahi  (Kahi AK) 1 Jin-nam Kim  (Kim Jn) 1
Alexander K. Kahi  (Kahi AK) 1 Jong N. Kim  (Kim JN) 1
R. S. Kahlon  (Kahlon RS) 3 Jong Nam Kim  (Kim JN) 2
L. P. Kahn  (Kahn LP) 1 Ju Ri Kim  (Kim JR) 2
Lewis P. Kahn  (Kahn LP) 1 J. S. Kim  (Kim JS) 6
Danial Kahrizi  (Kahrizi D) 1 Jeong-Seon Kim  (Kim JS) 1
M. Kai  (Kai M) 1 Jin Soo Kim  (Kim JS) 1
Y. Kai  (Kai Y) 1 Jin-Soo Kim  (Kim JS) 1
Yasuko Kai  (Kai Y) 1 Jong Seol Kim  (Kim JS) 1
Ekayanti Mulyawati Kaiin 1 Jong-Seok Kim  (Kim JS) 1
Z. Kaikawa  (Kaikawa Z) 1 J. T. Kim  (Kim JT) 3
Peng Kaisong  (Kaisong P) 1 J. U. Kim  (Kim JU) 1
R. J. Kaitho  (Kaitho RJ) 1 J. W. Kim  (Kim JW) 8
Y. Kaji  (Kaji Y) 2 Jae-Woo Kim  (Kim JW) 2
Y. Kajihara  (Kajihara Y) 2 Ji Woo Kim  (Kim JW) 3
H. Kajikawa  (Kajikawa H) 1 Jin Wook Kim  (Kim JW) 7
Masahiro Kajita  (Kajita M) 3 Jin-Woo Kim  (Kim JW) 1
Ubedullah Kaka 1 J. Y. Kim  (Kim JY) 12
G. Kakani  (Kakani G) 1 Jae Yeon Kim  (Kim JY) 1
A. M. V. Kakengi  (Kakengi AMV) 1 Jae Yeong Kim  (Kim JY) 1
M. L Kaker  (Kaker ML) 1 Jae Young Kim  (Kim JY) 1
M. L. Kaker  (Kaker ML) 1 Jee-Yeon Kim  (Kim JY) 1
Hidetoshi Kakihara 1 Ji-Youn Kim  (Kim JY) 1
R. Kakizawa  (Kakizawa R) 1 Ji-Yung Kim  (Kim JY) 2
K. Kaku  (Kaku K) 3 Jong Yeon Kim  (Kim JY) 1
G. I. Kalachnyuk  (Kalachnyuk GI) 1 Jong-Yeon Kim  (Kim JY) 1
V. H. Kalbande  (Kalbande VH) 3 K. Kim  (Kim K) 3
Mehmet Kale  (Kale M) 1 Keehyuk Kim  (Kim K) 1
M. Kaliber  (Kaliber M) 1 KwangYeol Kim  (Kim K) 1
Mahmut Kaliber  (Kaliber M) 1 Kwondo Kim  (Kim K) 1
Hatice Kalkan  (Kalkan H) 1 Kyu-Bong Kim  (Kim KB) 1
D. R. Kalorey  (Kalorey DR) 4 Kyoung-Duck Kim  (Kim KD) 2
Endre Kaltenecker  (Kaltenecker E) 1 K. H. Kim  (Kim KH) 26
Dong K. Kam  (Kam DK) 1 Kee-Hong Kim  (Kim KH) 1
Dong Keun Kam  (Kam DK) 2 Ki Hyun Kim  (Kim KH) 3
H. Kamada  (Kamada H) 1 Ki-Hyun Kim  (Kim KH) 2
Hachiro Kamada  (Kamada H) 3 Kyoung Hoon Kim  (Kim KH) 8
A. H. M. Kamal  (Kamal AHM) 4 Kyoung Hwan Kim  (Kim KH) 2
Adem Kamalak  (Kamalak A) 4 Kyoung-Hoon Kim  (Kim KH) 2
A. Kamalzadeh  (Kamalzadeh A) 2 Kyung-Hwan Kim  (Kim KH) 1
G. M. Kamande  (Kamande GM) 1 K. I. Kim  (Kim KI) 1
A. Kamarianos  (Kamarianos A) 1 K. J. Kim  (Kim KJ) 3
Yasuhiro Kamata  (Kamata Y) 1 Keun-Jung Kim  (Kim KJ) 1
D. Kambarage  (Kambarage D) 1 Kyu-Jun Kim  (Kim KJ) 1
Madan Lal Kamboj 1 K. S. Kim  (Kim KS) 11
H. E. M. Kamel  (Kamel HEM) 2 K.-S. Kim  (Kim KS) 6
Hossam E. M. Kamel  (Kamel HEM) 2 Kwan Suk Kim  (Kim KS) 2
K. Kameoka  (Kameoka K) 1 Kwan-Suk Kim  (Kim KS) 7
Yoshie Kametani  (Kametani Y) 1 Kwang-Sik Kim  (Kim KS) 1
T. Kamijoh  (Kamijoh T) 1 K. T. Kim  (Kim KT) 1
M. Kamiya  (Kamiya M) 1 Kwan Tae Kim  (Kim KT) 1
Mitsuru Kamiya  (Kamiya M) 1 K. W. Kim  (Kim KW) 1
S. Kamiya  (Kamiya S) 1 Kang-woong Kim  (Kim Kw) 2
Y. Kamiya  (Kamiya Y) 1 Kwan-Woo Kim  (Kim KW) 3
Yuko Kamiya  (Kamiya Y) 2 Kyu-Won Kim  (Kim KW) 1
M. Kamiyoshi  (Kamiyoshi M) 1 Ki Y. Kim  (Kim KY) 2
Dariusz Kamola  (Kamola D) 1 Ki Youn Kim  (Kim KY) 1
Y. Kamota  (Kamota Y) 1 Ki-Yong Kim  (Kim KY) 2
Sukanya Kamphayae  (Kamphayae S) 1 Kwang Yeol Kim  (Kim KY) 1
D. N. Kamra  (Kamra DN) 13 Kwang Yeoul Kim  (Kim KY) 1
Devki Nandan Kamra  (Kamra DN) 1 L. H. Kim  (Kim LH) 2
Z. Kamran  (Kamran Z) 2 Lyoung Hyo Kim  (Kim LH) 2
Ratchanida Kamwa 1 Min Kim  (Kim M) 1
Y. Kanagawa  (Kanagawa Y) 1 Mingoo Kim  (Kim M) 3
Y. Kanai  (Kanai Y) 2 Minjeong Kim  (Kim M) 2
Srinuan Kananit 1 Minji Kim  (Kim M) 3
Kanchan 1 Minju Kim  (Kim M) 2
S. Kanchanatawee  (Kanchanatawee S) 1 Minseok Kim  (Kim M) 4
S. Kanda  (Kanda S) 1 Minsu Kim  (Kim M) 3
Shuhei Kanda  (Kanda S) 3 Myonghwa Kim  (Kim M) 1
Sujatha Kandasamy  (Kandasamy S) 1 Myunghoo Kim  (Kim M) 3
Akemi Kaneko  (Kaneko A) 1 M. C. Kim  (Kim MC) 1
O. Kaneko  (Kaneko O) 1 Moon Chan Kim  (Kim MC) 1
T. Kaneko  (Kaneko T) 1 M. H. Kim  (Kim MH) 7
A. Kanengoni  (Kanengoni A) 1 Myeong Hyeon Kim  (Kim MH) 1
A. T. Kanengoni  (Kanengoni AT) 2 Myung Hoo Kim  (Kim MH) 3
Arnold Tapera Kanengoni  (Kanengoni AT) 4 M. J. Kim  (Kim MJ) 1
Hamin Kang 1 Meing Joong Kim  (Kim MJ) 1
Kyewon Kang 1 Min Jeong Kim  (Kim MJ) 2
Dong Hun Kang 1 Min Ji Kim  (Kim MJ) 4
Ho-Chan Kang 1 Min Ju Kim  (Kim MJ) 3
In Uk Kang 1 Min-Jeong Kim  (Kim MJ) 1
Kiye Kang 2 Myung-Jick Kim  (Kim MJ) 4
Seungha Kang 1 M. K. Kim  (Kim MK) 5
Suyeon Kang 1 Min-Kook Kim  (Kim MK) 2
Zhoucairang Kang 1 Min-Kyu Kim  (Kim MK) 1
Bo-Ra Kang  (Kang BR) 1 Min-Kyung Kim  (Kim MK) 1
B. S. Kang  (Kang BS) 4 M. S. Kim  (Kim MS) 1
Bo Seok Kang  (Kang BS) 3 Min Seok Kim  (Kim MS) 2
Bo-Seok Kang  (Kang BS) 1 Min Seong Kim  (Kim MS) 1
C.W. Kang  (Kang C) 1 Min-Su Kim  (Kim MS) 2
Chung-boo Kang  (Kang Cb) 2 MinSeok S. Kim  (Kim MS) 2
Chang-Gie Kang  (Kang CG) 1 M. Y. Kim  (Kim MY) 1
C. W. Kang  (Kang CW) 21 Nara Kim  (Kim N) 1
Chang Won Kang  (Kang CW) 2 N. C. Kim  (Kim NC) 2
Chang-Won Kang  (Kang CW) 1 Nam Hyung Kim  (Kim NH) 1
D. H. Kang  (Kang DH) 1 Nam-Hyung Kim  (Kim NH) 4
D. K. Kang  (Kang DK) 2 N. J. Kim  (Kim NJ) 1
D.-K. Kang  (Kang DK) 2 N. K. Kim  (Kim NK) 3
Dae-Kyung Kang  (Kang DK) 4 Nam Kuk Kim  (Kim NK) 1
Dong Young Kang  (Kang DY) 1 Nam-Kuk Kim  (Kim NK) 4
Geunho Kang  (Kang G) 1 Na Na Kim  (Kim NN) 1
Geun Ho Kang  (Kang GH) 4 N. S. Kim  (Kim NS) 3
Geun-Ho Kang  (Kang GH) 6 N.-S. Kim  (Kim NS) 2
Hyokon Kang  (Kang H) 1 Na Yeon Kim  (Kim NY) 4
Hyunsung Kang  (Kang H) 1 Nam Young Kim  (Kim NY) 4
Han Byul Kang  (Kang HB) 1 Nam-Young Kim  (Kim NY) 2
H. J. Kang  (Kang HJ) 3 O. H. Kim  (Kim OH) 2
Hyeok Joong Kang  (Kang HJ) 7 Oun-Hyun Kim  (Kim OH) 1
H. K. Kang  (Kang HK) 3 Oanh Thi Phuong Kim  (Kim OTP) 1
Hwan Ku Kang  (Kang HK) 4 S. Kim  (Kim S) 9
Hye Kyeong Kang  (Kang HK) 3 S.J. Kim  (Kim S) 1
H. S. Kang  (Kang HS) 9 Sangwoo Kim  (Kim S) 1
Hee Seol Kang  (Kang HS) 1 Sejeong Kim  (Kim S) 6
Hyun Sung Kang  (Kang HS) 1 Seokjoong Kim  (Kim S) 1
Hyun-Soek Kang  (Kang HS) 1 Seongjin Kim  (Kim S) 1
Hyun-Sook Kang  (Kang HS) 1 Seungchang Kim  (Kim S) 1
Hyun-sung Kang  (Kang Hs) 1 Seungsoo Kim  (Kim S) 1
H. W. Kang  (Kang HW) 1 SiDong Kim  (Kim S) 12
H. Y. Kang  (Kang HY) 1 Sue Kim  (Kim S) 2
Jinhe Kang  (Kang J) 2 Suhkmann Kim  (Kim S) 1
Jungsun Kang  (Kang J) 1 Sujin Kim  (Kim S) 1
J. H. Kang  (Kang JH) 1 Sun Kim  (Kim S) 2
Jee Hyun Kang  (Kang JH) 2 Sungwoo Kim  (Kim S) 1
Jung-Ha Kang  (Kang JH) 4 S. A. Kim  (Kim SA) 1
Jae Ku Kang  (Kang JK) 1 S. B. Kim  (Kim SB) 11
Jun-Mo Kang  (Kang JM) 2 Sang Bum Kim  (Kim SB) 4
J. O. Kang  (Kang JO) 4 Sang-Bum Kim  (Kim SB) 1
Jung Taek Kang  (Kang JT) 1 Sung-Bok Kim  (Kim SB) 1
Jung-Taek Kang  (Kang JT) 1 S. C. Kim  (Kim SC) 13
Jung Won Kang  (Kang JW) 1 Sam Churl Kim  (Kim SC) 8
Jin Zi Kang  (Kang JZ) 1 Seung Chang Kim  (Kim SC) 2
K. Kang  (Kang K) 1 Seung-Chang Kim  (Kim SC) 2
Kun Kang  (Kang K) 1 Sung Chan Kim  (Kim SC) 1
Kook Hee Kang  (Kang KH) 1 S. D. Kim  (Kim SD) 3
K. R. Kang  (Kang KR) 1 Si Dong Kim  (Kim SD) 1
Kyung Soo Kang  (Kang KS) 2 Si-Dong Kim  (Kim SD) 1
L. Kang  (Kang L) 1 Se Eun Kim  (Kim SE) 3
Li Kang  (Kang L) 1 S. G. Kim  (Kim SG) 1
Mingu Kang  (Kang M) 1 Sun-Gyu Kim  (Kim SG) 1
M. H. Kang  (Kang MH) 2 S. H Kim  (Kim SH) 2
Myung-Hwa Kang  (Kang MH) 1 S. H. Kim  (Kim SH) 13
M. J. Kang  (Kang MJ) 1 Sang Ho Kim  (Kim SH) 1
Man-Jong Kang  (Kang MJ) 8 Sang Hoon Kim  (Kim SH) 2
Min-Soo Kang  (Kang MS) 2 Sang Hyun Kim  (Kim SH) 1
Ok-Deuk Kang  (Kang OD) 3 Sang-Hwan Kim  (Kim SH) 1
P. Kang  (Kang P) 3 Seok-Ho Kim  (Kim SH) 2
Ping Kang  (Kang P) 2 Seon Ho Kim  (Kim SH) 4
S. Kang  (Kang S) 6 Seon-Ho Kim  (Kim SH) 7
Seoknam Kang  (Kang S) 1 Seung-Hun Kim  (Kim SH) 3
Shengping Kang  (Kang S) 1 Seung-Hwan Kim  (Kim SH) 1
Sukyung Kang  (Kang S) 1 So-Hee Kim  (Kim SH) 2
Sun- Moon Kang  (Kang S ) 1 Song-Hee Kim  (Kim SH) 2
Sungchhang Kang  (Kang S) 1 Su-Hyun Kim  (Kim SH) 1
Sungki Kang  (Kang S) 1 Sung Hak Kim  (Kim SH) 2
S. H. Kang  (Kang SH) 1 Sung Hoon Kim  (Kim SH) 1
Seung Ha Kang  (Kang SH) 1 Sung-Hoon Kim  (Kim SH) 3
S. J. Kang  (Kang SJ) 2 S. I. Kim  (Kim SI) 1
S. K. Kang  (Kang SK) 6 S.-I. Kim  (Kim SI) 1
Sang-Kee Kang  (Kang SK) 2 Sung Il Kim  (Kim SI) 1
Sung Keun Kang  (Kang SK) 2 S. J. Kim  (Kim SJ) 5
S. M. Kang  (Kang SM) 2 Sang-Jin Kim  (Kim SJ) 1
Seoc-Mo Kang  (Kang SM) 1 Seong Jin Kim  (Kim SJ) 4
Sun Moon Kang  (Kang SM) 5 Seung-Joon Kim  (Kim SJ) 2
Sun-Moon Kang  (Kang SM) 7 Su Jin Kim  (Kim SJ) 1
S. N. Kang  (Kang SN) 3 Sung-Jo Kim  (Kim SJ) 7
Suk-Nam Kang  (Kang SN) 2 S. K. Kim  (Kim SK) 5
S. W. Kang  (Kang SW) 1 Seong-Kon Kim  (Kim SK) 1
Se Won Kang  (Kang SW) 1 Soo-Ki Kim  (Kim SK) 4
Su Won Kang  (Kang SW) 1 S. M. Kim  (Kim SM) 1
Su-Won Kang  (Kang SW) 1 Su Min Kim  (Kim SM) 1
Sun Woo Kang  (Kang SW) 3 Su-Mi Kim  (Kim SM) 1
S. Y. Kang  (Kang SY) 2 S. O. Kim  (Kim SO) 1
Sun-Young Kang  (Kang SY) 1 Sam Su Kim  (Kim SS) 1
T. H. Kang  (Kang TH) 2 So Seob Kim  (Kim SS) 1
Tae-Hwan Kang  (Kang TH) 1 Sung-Sam Kim  (Kim SS) 4
T. S. Kang  (Kang TS) 2 Sun-Uk Kim  (Kim SU) 1
Tae-Young Kang  (Kang TY) 1 S. W Kim  (Kim SW) 1
W. Kang  (Kang W) 1 S. W. Kim  (Kim SW) 24
W. J. Kang  (Kang WJ) 6 Sang Woo Kim  (Kim SW) 2
W. S. Kang  (Kang WS) 2 Sang Wook Kim  (Kim SW) 1
Wei Soo Kang  (Kang WS) 1 Sang-Woo Kim  (Kim SW) 1
Xiangtao Kang  (Kang X) 1 Sang-Wook Kim  (Kim SW) 3
Xiaolong Kang  (Kang X) 1 Seo Woo Kim  (Kim SW) 1
Yufan Kang  (Kang Y) 1 Seon Woo Kim  (Kim SW) 1
Yong Jin Kang  (Kang YJ) 1 Seon-Woo Kim  (Kim SW) 1
Yang Su Kang  (Kang YS) 2 Si Won Kim  (Kim SW) 5
Yang-Su Kang  (Kang YS) 1 Sung Woo Kim  (Kim SW) 16
J. Kanjanapruthipong  (Kanjanapruthipong J) 10 Sung-Woo Kim  (Kim SW) 2
A Kannan 1 Sang Yeob Kim  (Kim SY) 2
A. Kannan  (Kannan A) 3 Seung-Yeon Kim  (Kim SY) 1
Uday Kannegundla  (Kannegundla U) 1 So-Young Kim  (Kim SY) 1
Chouemon Kanno  (Kanno C) 1 Sung-Youn Kim  (Kim SY) 1
T. Kanno  (Kanno T) 1 T. Kim  (Kim T) 1
Vinod K. Kansal  (Kansal VK) 2 Teoan Kim  (Kim T) 2
J. Kantanen  (Kantanen J) 1 T. B. Kim  (Kim TB) 1
U. Kanto  (Kanto U) 2 Tae Gyun Kim  (Kim TG) 1
Suman Kapila  (Kapila S) 1 Tae-Gyun Kim  (Kim TG) 1
Cagdas Kara  (Kara C) 1 T. H. Kim  (Kim TH) 18
Nurcan Karslioglu Kara  (Kara NK) 1 T.-H. Kim  (Kim TH) 2
Kemal Karabağ  (Karabağ K) 1 Tae Hoon Kim  (Kim TH) 1
I. R. Karabaliev  (Karabaliev IR) 1 Tae Hun Kim  (Kim TH) 3
A. Karabulut  (Karabulut A) 1 Tae Hwan Kim  (Kim TH) 3
Ali Karabulut  (Karabulut A) 2 Tae-Hun Kim  (Kim TH) 11
H. Karaca  (Karaca H) 2 T. I. Kim  (Kim TI) 1
B. Karacaören  (Karacaören B) 1 Tae Il Kim  (Kim TI) 3
Serap Goncu Karakok  (Karakok SG) 1 Tae-Ik Kim  (Kim TI) 1
X. Karamanlis  (Karamanlis X) 1 Tae-Il Kim  (Kim TI) 2
Santhosh Karanth  (Karanth S) 1 T. J. Kim  (Kim TJ) 1
M. Karaoğlu  (Karaoğlu M) 1 T. K. Kim  (Kim TK) 1
M. Karao휓lu  (Karao휓lu M) 2 Tae-Kyung Kim  (Kim TK) 5
D. Karasawa  (Karasawa D) 2 Tae Min Kim  (Kim TM) 1
Y. Karasawa  (Karasawa Y) 4 T. S. Kim  (Kim TS) 2
J. Karashima  (Karashima J) 1 Tae Sil Kim  (Kim TS) 2
M. Karatepe  (Karatepe M) 1 Tae-Suk Kim  (Kim TS) 1
H. Karatzias  (Karatzias H) 1 T. W. Kim  (Kim TW) 1
M. J. Karim  (Karim MJ) 1 Tae-yung Kim  (Kim Ty) 1
R. Karim  (Karim R) 1 W. Kim  (Kim W) 3
S. A. Karim  (Karim SA) 8 Wanjae Kim  (Kim W) 1
A. Karimi  (Karimi A) 1 WanYoung Kim  (Kim W) 1
S. Karimi  (Karimi S) 1 Woonsu Kim  (Kim W) 2
S. Karita  (Karita S) 4 W. H. Kim  (Kim WH) 1
Shuichi Karita  (Karita S) 1 Won Ho Kim  (Kim WH) 1
J. N. Kariuki  (Kariuki JN) 1 Woo Hyun Kim  (Kim WH) 2
Ni Wayan Kurniani Karja  (Karja NWK) 1 Won-Jae Kim  (Kim WJ) 1
Taki Karlı  (Karlı T) 1 W. K. Kim  (Kim WK) 3
L. Karlsson  (Karlsson L) 1 Won Seob Kim  (Kim WS) 4
A.B. Karnuah  (Karnuah A) 1 Won-Seob Kim  (Kim WS) 1
M. A. Karsli  (Karsli MA) 1 W. T. Kim  (Kim WT) 3
Taki Karsli  (Karsli T) 1 W. Y. Kim  (Kim WY) 16
S. M. K. Karthickeyan  (Karthickeyan SMK) 2 Wan Young Kim  (Kim WY) 1
Lilik Retna Kartikasari 1 Won Young Kim  (Kim WY) 1
Kamal Karunagoda  (Karunagoda K) 1 Y. Kim  (Kim Y) 2
M. Karunakaran  (Karunakaran M) 1 Yangha Kim  (Kim Y) 2
K. Karunanithi  (Karunanithi K) 1 Yeongkuk Kim  (Kim Y) 3
Małgorzata Karwowska  (Karwowska M) 2 Younghoon Kim  (Kim Y) 1
I Wayan Kasa  (Kasa IW) 2 YoungHwa Kim  (Kim Y) 1
I. W. Kasa  (Kasa IW) 2 Youngil Kim  (Kim Y) 2
K. Kasai  (Kasai K) 1 Youngim Kim  (Kim Y) 1
Muhammad Kashif 1 Younyoung Kim  (Kim Y) 3
T. Kashima  (Kashima T) 1 Yousam Kim  (Kim Y) 1
N. Kashyap  (Kashyap N) 1 Yujin Kim  (Kim Y) 1
M. Kaske  (Kaske M) 1 Yunje Kim  (Kim Y) 1
Kornel Kasperek  (Kasperek K) 1 Yong-An Kim  (Kim YA) 1
H. Kassim  (Kassim H) 10 Young-Boong Kim  (Kim YB) 4
Nurgulsim Kaster 1 Y. C. Kim  (Kim YC) 1
N. N. Kasturiwale  (Kasturiwale NN) 1 Youn Chil Kim  (Kim YC) 1
Shigemitsu Kasuga  (Kasuga S) 1 Young Chul Kim  (Kim YC) 1
Hirotaka Kasuya  (Kasuya H) 1 Y. G. Kim  (Kim YG) 10
S. R. Kata  (Kata SR) 1 Yong-Goo Kim  (Kim YG) 1
Yuta Katahama  (Katahama Y) 1 Y. H. Kim  (Kim YH) 13
Mukund Amritrao Kataktalware  (Kataktalware MA) 1 Yeon-Hwa Kim  (Kim YH) 2
K. Kataoka  (Kataoka K) 1 Young Ha Kim  (Kim YH) 1
M. C. Kataria  (Kataria MC) 1 Young-Hoon Kim  (Kim YH) 2
R. S. Kataria  (Kataria RS) 1 Yuan H. Brad Kim  (Kim YHB) 2
K. Katayama  (Katayama K) 3 Y. I. Kim  (Kim YI) 5
Kazunori Katayama  (Katayama K) 2 Young Il Kim  (Kim YI) 2
Masafumi Katayama  (Katayama M) 1 Young-Il Kim  (Kim YI) 1
S. Katayama  (Katayama S) 1 Y. J. Kim  (Kim YJ) 12
Sasikan Katemala 1 Yea Ji Kim  (Kim YJ) 1
P. Kathiravan  (Kathiravan P) 1 Yeong Ji Kim  (Kim YJ) 2
D. S. Katiyar  (Katiyar DS) 1 Yeong Jong Kim  (Kim YJ) 2
R. C. Katiyar  (Katiyar RC) 7 Yeong-Jung Kim  (Kim YJ) 1
C. L. F. Katiyatiya  (Katiyatiya CLF) 1 Young Jun Kim  (Kim YJ) 6
D. Kato  (Kato D) 1 Young June Kim  (Kim YJ) 1
K. Kato  (Kato K) 1 Young-Jun Kim  (Kim YJ) 1
M. Kato  (Kato M) 1 Yu-Jin Kim  (Kim YJ) 1
S. Kato  (Kato S) 5 Yun Ji Kim  (Kim YJ) 1
Seishiro Kato  (Kato S) 1 Y. K. Kim  (Kim YK) 7
Seiyu Kato  (Kato S) 1 Y. M. Kim  (Kim YM) 1
Talita Kato  (Kato T) 1 Yong Min Kim  (Kim YM) 2
B. S. Katoch  (Katoch BS) 1 Yong-Min Kim  (Kim YM) 2
K. Katoh  (Katoh K) 9 Young Min Kim  (Kim YM) 1
Kazuo Katoh  (Katoh K) 6 Yu Ra Kim  (Kim YR) 1
S. Katole  (Katole S) 1 Y. S. Kim  (Kim YS) 9
R. Katsuki  (Katsuki R) 1 Y.-S. Kim  (Kim YS) 1
H. Katsumata  (Katsumata H) 2 Yong Sik Kim  (Kim YS) 1
M. Katsumata  (Katsumata M) 2 Yong Sun Kim  (Kim YS) 2
T. Katsuta  (Katsuta T) 1 Yoon-Seok Kim  (Kim YS) 1
Tomohiro Katsuta  (Katsuta T) 2 You-Sam Kim  (Kim YS) 4
Kumar Katya  (Katya K) 3 Young Shin Kim  (Kim YS) 1
R. G. Kauffman  (Kauffman RG) 2 Young Sin Kim  (Kim YS) 2
Daljeet Kaur  (Kaur D) 1 Young-Sin Kim  (Kim YS) 2
H. Kaur  (Kaur H) 2 Yun-Seok Kim  (Kim YS) 6
Harjit Kaur  (Kaur H) 5 Y. W. Kim  (Kim YW) 3
J. Kaur  (Kaur J) 1 Yeun Wook Kim  (Kim YW) 2
R. Kaur  (Kaur R) 1 Y. Y Kim  (Kim YY) 1
Ravneet Kaur  (Kaur R) 1 Y. Y. Kim  (Kim YY) 36
Simarjeet Kaur  (Kaur S) 2 Yoo Yong Kim  (Kim YY) 22
S. P. Kaur  (Kaur SP) 1 Nguyen Thi Kim Dong  (Kim Dong NT) 1
R. Kausar  (Kausar R) 1 Abiliza E. Kimambo  (Kimambo AE) 2
J. R. Kaushal  (Kaushal JR) 2 C. V. Kimberling  (Kimberling CV) 2
S. Kaushal  (Kaushal S) 4 K. Kimora  (Kimora K) 1
Jai Kumar Kaushik 1 A. Kimura  (Kimura A) 1
Ravinder Kaushik  (Kaushik R) 1 F. Kimura  (Kimura F) 1
S. J. Kaushik  (Kaushik SJ) 1 K. Kimura  (Kimura K) 5
Tereza Kávová  (Kávová T) 1 Koji Kimura  (Kimura K) 1
A. Kawabata  (Kawabata A) 1 N. Kimura  (Kimura N) 1
T. Kawabata  (Kawabata T) 1 S. Kimura  (Kimura S) 1
K. Kawabe  (Kawabe K) 4 Takashi Kina  (Kina T) 1
Kotaro Kawabe  (Kawabe K) 2 J. R. King  (King JR) 1
H. Kawachi  (Kawachi H) 1 M. R. King  (King MR) 1
S. Kawahara  (Kawahara S) 3 R. D. King  (King RD) 1
Satoshi Kawahara  (Kawahara S) 3 R. H. King  (King RH) 4
Takayoshi Kawahara  (Kawahara T) 1 Amit Kini  (Kini A) 1
M. Kawai  (Kawai M) 4 Kazuhide Kinjo  (Kinjo K) 1
Yasushi Kawai  (Kawai Y) 1 Lea A. Kinman 1
Y. Kawakita  (Kawakita Y) 2 K. Kino  (Kino K) 1
Kenji Kawamata  (Kawamata K) 1 A. Kinoshita  (Kinoshita A) 1
Satoshi Kawaminami  (Kawaminami S) 1 K. Kinoshita  (Kinoshita K) 2
N. Kawamoto  (Kawamoto N) 1 Masashi Kinukawa 1
Y. Kawamoto  (Kawamoto Y) 6 G. Ravi Kiran  (Kiran GR) 1
Yasuhiro Kawamoto  (Kawamoto Y) 4 B. Kiranadi  (Kiranadi B) 2
O. Kawamura  (Kawamura O) 7 K. Kirchnerova  (Kirchnerova K) 1
Osamu Kawamura  (Kawamura O) 1 Kemal Kırıkçı  (Kırıkçı K) 1
T. Kawamura  (Kawamura T) 1 F. Kırkpınar  (Kırkpınar F) 2
Tadashi Kawamura  (Kawamura T) 1 Figen Kirkpinar  (Kirkpinar F) 2
Y. Kawamura  (Kawamura Y) 1 R. N. Kirkwood  (Kirkwood RN) 1
Yukio Kawamura  (Kawamura Y) 1 MA Kirmani  (Kirmani M) 1
S. Kawanabe  (Kawanabe S) 2 Catherine P. Kirschke  (Kirschke CP) 1
R. Kawashima  (Kawashima R) 5 K. Kirubanath  (Kirubanath K) 1
T. Kawashima  (Kawashima T) 3 Susanne Kirwan 1
Tomoyuki Kawashima  (Kawashima T) 1 P. Kisac  (Kisac P) 1
Mehmet Kaya 1 T. Kiselyova  (Kiselyova T) 1
H. Kaya  (Kaya H) 1 Asmaa TY Kishawy  (Kishawy AT) 1
횥. Kaya  (Kaya í) 1 F. Kishi  (Kishi F) 1
Mükerrem Kaya  (Kaya M) 2 Tetsuya Kishi  (Kishi T) 4
T. Kayaba  (Kayaba T) 1 T. Kishimoto  (Kishimoto T) 1
R. Kayama  (Kayama R) 1 L찼szl처 Kiss  (Kiss L) 1
Autchara Kayan  (Kayan A) 3 K. Kita  (Kita K) 20
횜. Kaynar  (Kaynar í) 1 Kazumi Kita  (Kita K) 5
R. Kazama  (Kazama R) 1 Hitoshi Kitagawa  (Kitagawa H) 2
Nilva Kazue Sakomura 1 M. Kitagawa  (Kitagawa M) 1
Meng-Wei Ke  (Ke MW) 1 C. Kitamura  (Kitamura C) 2
Yang Ke  (Ke Y) 1 N. Kitamura  (Kitamura N) 1
Habtamu T. Keba  (Keba HT) 1 T. Kitayama  (Kitayama T) 1
Aneta Kędzierska  (Kędzierska A) 1 Haruki Kitazawa  (Kitazawa H) 1
Jason D. Keegan  (Keegan JD) 1 Osamu Kitazume  (Kitazume O) 1
Jimmy T. Keeton  (Keeton JT) 2 K. Kitsutaka  (Kitsutaka K) 1
Chen Kefei  (Kefei C) 2 M. R. Kiyanzad  (Kiyanzad MR) 3
X. Kehe  (Kehe X) 1 R. Kiyohara  (Kiyohara R) 1
Ouyang Kehui  (Kehui O) 1 D. Kiyota  (Kiyota D) 1
D. H. Keisler  (Keisler DH) 1 K. Kiyothong  (Kiyothong K) 2
Gurhan Keles  (Keles G) 2 Mustafa Kizilsimsek  (Kizilsimsek M) 4
Paige G. Kelley  (Kelley PG) 1 G. Klautschek  (Klautschek G) 1
F. Kelliher  (Kelliher F) 1 Katarzyna Kleczek  (Kleczek K) 1
Peter Kemp 1 D. O. Kleemann  (Kleemann DO) 1
Robert Kemp  (Kemp R) 1 David O Kleemann  (Kleemann DO) 2
S. J. Kemp  (Kemp SJ) 1 J. Klein  (Klein J) 1
T. A. T. G. van Kempen  (Kempen TATGv) 2 Jutamat Klinsoda 1
T. J. Kempton  (Kempton TJ) 1 Martin Klojda  (Klojda M) 1
Wootichai Kenchaiwong 1 C. E. Van't Klooster  (Klooster CEV) 1
G. A. Kennedy  (Kennedy GA) 3 Anna-Maria Klünter  (Klünter AM) 2
J. J. Kennelly  (Kennelly JJ) 7 V. Kmet  (Kmet V) 2
John J. Kennelly  (Kennelly JJ) 1 Damian Knecht  (Knecht D) 1
P. R. Kenyon  (Kenyon PR) 5 Mladen Knežević  (Knežević M) 1
Paul R. Kenyon  (Kenyon PR) 1 Chris Knight  (Knight C) 2
B. Keohavong  (Keohavong B) 1 C. D. Knight  (Knight CD) 2
Chattouphone Keokhamphet  (Keokhamphet C) 1 Christoph Knorr  (Knorr C) 1
Soukanh Keonouchanh  (Keonouchanh S) 1 L. Knott  (Knott L) 1
J. F. Keown  (Keown JF) 1 Dong woo Ko  (Ko Dw) 1
Ramesha Kerekoppa  (Kerekoppa R) 1 Eun-Jung Ko  (Ko EJ) 1
M. S. Kerley  (Kerley MS) 1 Eun Young Ko  (Ko EY) 1
H. Kermanshahi  (Kermanshahi H) 1 Gyung-Yong Ko  (Ko GY) 1
Elisandra Lurdes Kern  (Kern EL) 2 H. J. Ko  (Ko HJ) 3
Naděžda Kernerová  (Kernerová N) 1 Han Jong Ko  (Ko HJ) 1
D. V. Kerr  (Kerr DV) 2 I. H. Ko  (Ko IH) 1
K. L. Kerrisk  (Kerrisk KL) 5 Jung-Jae Ko  (Ko JJ) 1
C. Kerth  (Kerth C) 1 J. Y. Ko  (Ko JY) 5
D. J. Kerton  (Kerton DJ) 1 Jong Y. Ko  (Ko JY) 1
R. C. Keshri  (Keshri RC) 1 Jong-Youl Ko  (Ko JY) 2
캅smail Keskin  (Keskin ì) 1 K. B. KO  (KO KB) 1
Piyawit Kesorn 1 K. H. Ko  (Ko KH) 1
Mohamed Ketta  (Ketta M) 1 M. S. Ko  (Ko MS) 3
Dong Hyun Keum 1 Moon-Suck Ko  (Ko MS) 1
B. R. Keum  (Keum BR) 1 Nayoung Ko  (Ko N) 1
Sang Hoon Keum  (Keum SH) 1 Na-Young Ko  (Ko NY) 1
Neelam Kewalramani  (Kewalramani N) 1 Sungho Ko  (Ko S) 2
Mohammad Mehedi Hasan Kha  (Kha MMH) 1 S. Y. Ko  (Ko SY) 3
Khadiga 1 T. G. Ko  (Ko TG) 3
Sura Safi Khafaji  (Khafaji SS) 1 Tae Hyun Ko  (Ko TH) 1
Ehsan Khafipour  (Khafipour E) 1 Y. Ko  (Ko Y) 11
F. Khajali  (Khajali F) 1 Yong Ko  (Ko Y) 1
Fariborz Khajali  (Khajali F) 1 Y. D. Ko  (Ko YD) 10
J. M. Khajarern  (Khajarern JM) 1 Y. G. Ko  (Ko YG) 4
S. Khajarern  (Khajarern S) 1 Yeoung Gyu Ko  (Ko YG) 1
A. Khaksefidi  (Khaksefidi A) 1 Yeoung-Gyu Ko  (Ko YG) 7
S. Khalaji  (Khalaji S) 1 Y. H. Ko  (Ko YH) 6
Saeed Khalaji  (Khalaji S) 2 Young-Hyun Ko  (Ko YH) 2
F. A. Khali  (Khali FA) 1 Y. K. Ko  (Ko YK) 1
Muhammad Khalid  (Khalid M) 1 M. Koba  (Koba M) 3
Nazia Khalid  (Khalid N) 1 E. Kobayashi  (Kobayashi E) 1
Marwa A. Khalifa  (Khalifa MA) 1 Eiji Kobayashi  (Kobayashi E) 2
B. Khalili  (Khalili B) 4 H. Kobayashi  (Kobayashi H) 1
H. Khalili  (Khalili H) 2 Ikuo Kobayashi  (Kobayashi I) 2
T. Khaliq  (Khaliq T) 1 Nobuyuki Kobayashi  (Kobayashi N) 2
Anjum Khalique 2 Ryoko Kobayashi  (Kobayashi R) 1
A. Khalique  (Khalique A) 2 S. Kobayashi  (Kobayashi S) 6
Boualam Khamlome  (Khamlome B) 1 Suguru Kobayashi  (Kobayashi S) 1
Trisadee Khamlor  (Khamlor T) 1 T. Kobayashi  (Kobayashi T) 6
S. Khampa  (Khampa S) 4 Y. Kobayashi  (Kobayashi Y) 12
Pitchapa Khampoomee 1 Yasuo Kobayashi  (Kobayashi Y) 7
B. Khamseekhiew  (Khamseekhiew B) 1 Jin Kobayasi  (Kobayasi J) 1
Komal Khan 1 Fisun Koc  (Koc F) 1
Muhammad Tahir Khan 1 Seval Bahadir Koca  (Koca SB) 1
Nauman Khan 1 Veli Kocaman  (Kocaman V) 2
Rajwali Khan 1 S. Kochapakdee  (Kochapakdee S) 6
A. Khan  (Khan A) 1 A. Kocher  (Kocher A) 2
A. D. Khan  (Khan AD) 2 S. A. Kocherginskaya  (Kocherginskaya SA) 1
A. G. Khan  (Khan AG) 13 M. Koci  (Koci M) 1
D. R. Khan  (Khan DR) 1 Koesnandar 1
Fateh Khan  (Khan F) 1 A. Koga  (Koga A) 2
H. M. Khan  (Khan HM) 1 M. Koga  (Koga M) 1
I. Q. Khan  (Khan IQ) 1 O. Koga  (Koga O) 3
J. R. Khan  (Khan JR) 2 Simone Koger 1
K. Khan  (Khan K) 1 Daeyoung Koh  (Koh D) 1
K. N. M. Khan  (Khan KNM) 1 K. C. Koh  (Koh KC) 1
M.Ajmal Khan  (Khan M) 1 Kyung Chul Koh  (Koh KC) 1
M. A. Khan  (Khan MA) 10 Myung Jae Koh  (Koh MJ) 1
M. Ajmal Khan  (Khan MA) 12 T. S. Koh  (Koh TS) 2
Muhammad Ajmal Khan  (Khan MA) 1 C. Kohda  (Kohda C) 1
M. A. A. Khan  (Khan MAA) 2 K. Kohira  (Kohira K) 1
M. A. S. Khan  (Khan MAS) 2 Tânia Luiza Köhler  (Köhler TL) 1
M. F. Khan  (Khan MF) 2 K. Kohzaki  (Kohzaki K) 1
M. I. Khan  (Khan MI) 2 Y. Koijima  (Koijima Y) 1
Muhammad Issa Khan  (Khan MI) 3 S. Koike  (Koike S) 1
M. J. Khan  (Khan MJ) 5 Satoshi Koike  (Koike S) 3
M. L. Khan  (Khan ML) 1 Y. Koike  (Koike Y) 1
M. Q. Khan  (Khan MQ) 1 N. Koizumi  (Koizumi N) 1
M. S. Khan  (Khan MS) 11 T. Koizumi  (Koizumi T) 1
M. Sajjad Khan  (Khan MS) 1 Z. Kojia  (Kojia Z) 1
M. S. R. Khan  (Khan MSR) 1 Takatoshi Kojima 1
M. Y. Khan  (Khan MY) 7 Tomoki Kojima 1
M. Z. Khan  (Khan MZ) 1 E. Kojima  (Kojima E) 1
Muhammad Zahoor Khan  (Khan MZ) 2 Misaki Kojima  (Kojima M) 1
N. A. Khan  (Khan NA) 1 T. Kojima  (Kojima T) 2
R. I. Khan  (Khan RI) 2 Y. Kojima  (Kojima Y) 2
R. N. Khan  (Khan RN) 5 Yoichi Kojima  (Kojima Y) 1
R. U. Khan  (Khan RU) 1 Zuikou Kojiya  (Kojiya Z) 1
S. Khan  (Khan S) 1 Dariusz Kokoszyński  (Kokoszyński D) 1
Sarzamin Khan  (Khan S) 2 V. Kolaneci  (Kolaneci V) 1
S. A. Khan  (Khan SA) 6 O. A. Kolawole  (Kolawole OA) 1
T. M. Khan  (Khan TM) 1 M. Kolenda  (Kolenda M) 1
U. N. Khan  (Khan UN) 1 Magdalena Kolenda  (Kolenda M) 1
Yaseen Khan  (Khan Y) 1 A. Kolesarova  (Kolesarova A) 1
Z. I. Khan  (Khan ZI) 1 S. D. Kolobe 1
Zafar Iqbal Khan  (Khan ZI) 1 Anatoly Kolosov 1
R. C. Khanal  (Khanal RC) 4 Maria Kolosova 1
Z. H. Khandaker  (Khandaker ZH) 3 A. P. Kolte  (Kolte AP) 2
M. A. M. Y. Khandoker  (Khandoker MAMY) 1 Atul P. Kolte  (Kolte AP) 1
M. A. M. Yahia Khandoker  (Khandoker MAMY) 3 H. Komaki  (Komaki H) 1
D. N. Khang  (Khang DN) 1 M. Komatsu  (Komatsu M) 2
Duong Nguyen Khang  (Khang DN) 2 Megumi Komatsu  (Komatsu M) 1
A. S. Khanna  (Khanna AS) 3 Natsumi Komatsu  (Komatsu N) 1
S. Khanna  (Khanna S) 1 Tokushi Komatsu  (Komatsu T) 1
Mbongeni Khanyile  (Khanyile M) 1 A. P. Kominakis  (Kominakis AP) 1
S. K. Khar  (Khar SK) 1 Sonomi Komiyama  (Komiyama S) 1
Suresh Dinkar Kharche  (Kharche SD) 1 S. K. Kommera  (Kommera SK) 1
K. Khate  (Khate K) 1 S. Komolvanich  (Komolvanich S) 5
N. Khateri  (Khateri N) 1 D. M. Komwihangilo  (Komwihangilo DM) 1
A. Siti Khatijah  (Khatijah AS) 1 Małgorzata Konarska  (Konarska M) 1
Mehar S. Khatkar 2 Y. Konca  (Konca Y) 2
B. Khatri  (Khatri B) 1 Yusuf Konca  (Konca Y) 2
V. K. Khatta  (Khatta VK) 1 N. Kondaiah  (Kondaiah N) 1
H. M. Khattab  (Khattab HM) 2 Makoto Kondo  (Kondo M) 5
Farina Khattak  (Khattak F) 1 S. Kondo  (Kondo S) 1
F. M. Khattak  (Khattak FM) 1 T. Kondo  (Kondo T) 2
Amena Khatun  (Khatun A) 1 S. Kondracki  (Kondracki S) 1
H. Khatun  (Khatun H) 1 B. C. Kong  (Kong BC) 1
Marzina Khatun  (Khatun M) 1 C. Kong  (Kong C) 5
M. Mahfuza Khatun  (Khatun MM) 1 Changsu Kong  (Kong C) 1
"H," Khazali  (Khazali ") 1 C. S. Kong  (Kong CS) 3
H. Khazali  (Khazali H) 3 H. R. Kong  (Kong HR) 1
Pichad Khejornsart 1 H. S. Kong  (Kong HS) 9
P. Khejornsart  (Khejornsart P) 2 Hong Sik Kong  (Kong HS) 5
Sutisa Khempaka 2 Hong-Sik Kong  (Kong HS) 4
W. K. Kheng  (Kheng WK) 1 I. G. Kong  (Kong IG) 1
K. S. Khera  (Khera KS) 1 I. K. Kong  (Kong IK) 1
A. Khezri  (Khezri A) 1 J. J. Kong  (Kong JJ) 1
D. W. Khire  (Khire DW) 1 L. J. Kong  (Kong LJ) 2
Y. J. Kho  (Kho YJ) 1 Li-juan Kong  (Kong Lj) 3
D. V. A. Khoa  (Khoa DVA) 1 Ping Kong  (Kong P) 2
A. E. Kholif  (Kholif AE) 2 Xiangfeng Kong  (Kong X) 2
A. M. Kholif  (Kholif AM) 2 Xianghao Kong  (Kong X) 3
S. M. Kholif  (Kholif SM) 1 X. F. Kong  (Kong XF) 4
Chou Khong  (Khong C) 1 Zhengquan Kong  (Kong Z) 1
Chompoonuch Khongla 1 Daovy Kongmanila  (Kongmanila D) 1
Anchalee Khongpradit  (Khongpradit A) 1 Kanokwan Kongphitee  (Kongphitee K) 1
A. Koohi Khor  (Khor AK) 1 K. Kongroi  (Kongroi K) 1
G. R. Khorasani  (Khorasani GR) 1 Penpicha Kongsup  (Kongsup P) 1
B. Khorrami  (Khorrami B) 1 Siton Kongvongxay  (Kongvongxay S) 1
M. Khorvash  (Khorvash M) 1 K. Kongweha  (Kongweha K) 1
Sanaz Khosravi  (Khosravi S) 1 R. Konishi  (Konishi R) 1
H. Khosravinia  (Khosravinia H) 3 S. Konishi  (Konishi S) 1
Waroon Khota  (Khota W) 3 M. Konjacic  (Konjacic M) 1
Jiravan Khotsakdee  (Khotsakdee J) 1 Daiji Konno  (Konno D) 2
Khalisa Khadim Khudair  (Khudair KK) 1 T. Konno  (Konno T) 1
Tamir Khujuu  (Khujuu T) 1 Hiroichi Kono  (Kono H) 3
Saichit Khummuang  (Khummuang S) 2 Anna D. Kononiuk  (Kononiuk AD) 1
A. Khuntia  (Khuntia A) 1 G. A. Kontopidis  (Kontopidis GA) 1
Benjamas Khurajog 1 B. C. Koo  (Koo BC) 1
J. Shine Khuu  (Khuu JS) 1 Bon Chul Koo  (Koo BC) 1
Byeong Seong Ki  (Ki BS) 1 B. S. Koo  (Koo BS) 1
K. S. Ki  (Ki KS) 6 Deog-Bon Koo  (Koo DB) 3
Kwang Seok Ki  (Ki KS) 7 Do Yoon Koo  (Koo DY) 2
Kwang-Seok Ki  (Ki KS) 3 Ok Jae Koo  (Koo OJ) 2
E. Kiarie  (Kiarie E) 1 Ok-Jae Koo  (Koo OJ) 1
Lucyna Kibała  (Kibała L) 1 K. Kook  (Kook K) 4
A. Kibon  (Kibon A) 1 Abolfazl Koolivand  (Koolivand A) 1
A. C. Kibor  (Kibor AC) 1 Nunyarat Koomkrong  (Koomkrong N) 3
S. S. Kibria  (Kibria SS) 3 S. Koonawootrittriron  (Koonawootrittriron S) 5
K. Kida  (Kida K) 1 Skorn Koonawootrittriron  (Koonawootrittriron S) 10
M. T. Kidd  (Kidd MT) 1 W. J. Koops  (Koops WJ) 1
Charles Kiefer  (Kiefer C) 1 K. R. Koots  (Koots KR) 1
G. C. Kifaro  (Kifaro GC) 2 Canan Kop-Bozbay  (Kop-Bozbay C) 2
C. Kijora  (Kijora C) 1 Tomáš Kopec  (Kopec T) 2
Suwanna Kijparkorn  (Kijparkorn S) 1 N. K. Kopparapu  (Kopparapu NK) 2
T. Kikishima  (Kikishima T) 1 Astrid Koppenol  (Koppenol A) 1
C. Kikuchi  (Kikuchi C) 1 G. Koptopoulos  (Koptopoulos G) 1
K. Kikuhara  (Kikuhara K) 2 J. P. Korde  (Korde JP) 1
Motoi Kikusato  (Kikusato M) 1 Mohamed A. Korish 1
D. Y. Kil  (Kil DY) 9 S. Korkhuntot  (Korkhuntot S) 1
Dong Yong Kil  (Kil DY) 12 R. Korpraditsakul  (Korpraditsakul R) 1
A. Kılıç  (Kılıç A) 1 K. Kosaka  (Kosaka K) 2
İ Kılıç  (Kılıç Ä) 1 S. Kosaka  (Kosaka S) 1
Ü. Kılıç  (Kılıç Ã) 2 T. Kosako  (Kosako T) 2
Ilker Kilic  (Kilic I) 1 M. Köse  (Köse M) 1
Figen Sevil Kilimci 1 U. Koshimizu  (Koshimizu U) 1
Byeonghyeon Kim 1 Vappu Kossila  (Kossila V) 1
Byeongseok Kim 1 M. Kosugiyama  (Kosugiyama M) 2
Cheon Soo Kim 4 Saber Kotb  (Kotb S) 1
Cheonsoo Kim 1 E. A. Kotby  (Kotby EA) 1
Cho Hyun Kim 1 Damini Kothari  (Kothari D) 1
Da-Hye Kim 1 M. D. Kothekar  (Kothekar MD) 1
Dong-Hyun Kim 1 Nikolaos Kotrotsios  (Kotrotsios N) 1
Dongwook Kim 1 Tomáš Kott  (Kott T) 1
Ellen Kim 1 Salisa Kotupan  (Kotupan S) 1
Eun-Ho Kim 1 T. Kouketsu  (Kouketsu T) 1
Eunju Kim 1 Savleen Kour 1
Geon Ho Kim 3 Ivan B. Koura  (Koura IB) 1
Gwang Il Kim 1 K. Koutsotolis  (Koutsotolis K) 1
Hong Jun Kim 5 András Kovács  (Kovács A) 1
Hongjun Kim 2 Attawit Kovitvadhi  (Kovitvadhi A) 2
Hye Ran Kim 1 Barbara Kowalik  (Kowalik B) 2
Hyewon Kim 1 H. Koyama  (Koyama H) 1
Hyukjung Kim 1 M. Koyuncu  (Koyuncu M) 1
Hyun-Jun Kim 1 Mehmet Koyuncu  (Koyuncu M) 1
Jae Hyeon Kim 1 Agnieszka Kozak  (Kozak A) 1
Jae Min Kim 1 J. Kozák  (Kozák J) 1
Jaewon Kim 3 T. Kozakai  (Kozakai T) 2
Ji-Yeong Kim 1 Takaharu Kozakai  (Kozakai T) 1
Jin Hyung Kim 1 Karolina Kozań  (Kozań K) 1
JinSoo Kim 1 F. Ko챌  (Ko챌 F) 1
Jongkeon Kim 1 M. Kraidees  (Kraidees M) 1
Minjun Kim 6 M. S. Al- Kraidees  (Kraidees M) 1
Na Kyung Kim 1 M. S. Kraidees  (Kraidees MS) 8
Sang-Ho Kim 1 S. Kraiprayoon  (Kraiprayoon S) 1
Si Eun Kim 1 Agata Krawczyńska  (Krawczyńska A) 1
Su-Min Kim 1 K. Kreausukon  (Kreausukon K) 1
Sung-Su Kim 2 G. L. Krebs  (Krebs GL) 3
Ui Hyung Kim 2 Michaela Krejčová  (Krejčová M) 1
Ye Rim Kim 1 M. Kreuzer  (Kreuzer M) 2
Yoo Bhin Kim 1 Michael Kreuzer  (Kreuzer M) 2
Young Bong Kim 1 R. T. Kridli  (Kridli RT) 6
Young Ihn Kim 1 Rami T. Kridli  (Kridli RT) 2
Yu Bin Kim 1 A. Kriek  (Kriek A) 1
Ah-Ra Kim  (Kim AR) 1 Patcharin Krimtum 1
B. Kim  (Kim B) 2 U. Krishnamoorthy  (Krishnamoorthy U) 2
Bongki Kim  (Kim B) 1 S. K. Kritas  (Kritas SK) 3
Byeongwoo Kim  (Kim B) 4 Zuzana Křížová  (Křížová Z) 1
B. C. Kim  (Kim BC) 12 F. Krol-Kramer  (Krol-Kramer F) 1
Byoung-Chul Kim  (Kim BC) 1 Katarzyna Królaczyk  (Królaczyk K) 1
B. G. Kim  (Kim BG) 16 S. K. Krombeen 1
Beob Gyun Kim  (Kim BG) 14 P. Krongyuti  (Krongyuti P) 1
B. K. Kim  (Kim BK) 3 J. A. Kruk  (Kruk JA) 2
Bong-Ki Kim  (Kim BK) 1 Zbigniew A. Kruk  (Kruk ZA) 1
Byung-ki Kim  (Kim Bk) 2 E. Krupa  (Krupa E) 2
B. M. Kim  (Kim BM) 1 Z. Krupová  (Krupová Z) 2
Byeong Ock Kim  (Kim BO) 1 Anna A. Krutikova 1
Byung Ock Kim  (Kim BO) 2 N. Krutthai  (Krutthai N) 1
B. S. Kim  (Kim BS) 2 Nuttawut Krutthai  (Krutthai N) 1
Bong Soo Kim  (Kim BS) 1 T. Ksiksi  (Ksiksi T) 1
Bong-Soo Kim  (Kim BS) 1 Bum Seung Ku  (Ku BS) 1
B. W. Kim  (Kim BW) 8 Hsiao-Che Ku  (Ku HC) 1
Byeong Woo Kim  (Kim BW) 2 Jaeul Ku  (Ku J) 1
Byeong-Woo Kim  (Kim BW) 4 M. B. Ku  (Ku MB) 1
Byong-Wan Kim  (Kim BW) 2 Min Jung Ku  (Ku MJ) 2
B. Y. Kim  (Kim BY) 1 Juan C. Ku-Vera  (Ku-Vera JC) 1
Bae Young Kim  (Kim BY) 1 P. Kuadsantia  (Kuadsantia P) 1
C. Kim  (Kim C) 2 D. Kubiak  (Kubiak D) 1
C. D. Kim  (Kim CD) 5 K. Kubo  (Kubo K) 1
C. -H. Kim  (Kim CH) 5 T. Kubo  (Kubo T) 1
C. H. Kim  (Kim CH) 8 Y. Kubo  (Kubo Y) 1
C.-H. Kim  (Kim CH) 6 C. Kubota  (Kubota C) 1
Chan Ho Kim  (Kim CH) 1 Satoko Kubota  (Kubota S) 3
Chang Hyun Kim  (Kim CH) 2 Satoshi Kubota  (Kubota S) 1
Chang-H. Kim  (Kim CH) 1 T. Kubota  (Kubota T) 1
Chang-Hyun Kim  (Kim CH) 9 Josef Kučera  (Kučera J) 1
Cheol-ho Kim  (Kim Ch) 2 Keigo Kuchida  (Kuchida K) 2
Chung Hui Kim  (Kim CH) 1 O. Kucuk  (Kucuk O) 1
C. I. Kim  (Kim CI) 1 Kamil Küçükyılmaz  (Küçükyılmaz K) 3
C. J. Kim  (Kim CJ) 1 Beata Kuczyńska  (Kuczyńska B) 1
C. K. Kim  (Kim CK) 3 Andrei A. Kudinov 1
C. M. Kim  (Kim CM) 2 H. Kudo  (Kudo H) 5
Chong-min Kim  (Kim Cm) 2 T. Kudo  (Kudo T) 1
Chi N. Kim  (Kim CN) 1 Václav Kudrna  (Kudrna V) 1
C. S. Kim  (Kim CS) 4 L. A. Kuehn  (Kuehn LA) 1
C. W. Kim  (Kim CW) 3 C. N. Kufli  (Kufli CN) 1
Chang-Won Kim  (Kim CW) 1 T. Kuhara  (Kuhara T) 2
Chul Wook Kim  (Kim CW) 5 K. Kuk  (Kuk K) 1
Chul-Wook Kim  (Kim CW) 1 T. V. Kuklenko  (Kuklenko TV) 1
C. Y. Kim  (Kim CY) 1 Katarzyna Kula  (Kula K) 1
D. Kim  (Kim D) 1 Jerzy K. Kulski  (Kulski JK) 1
Daejung Kim  (Kim D) 1 S. Kum  (Kum S) 1
Daewon Kim  (Kim D) 1 H. Kumagai  (Kumagai H) 7
D. A. Kim  (Kim DA) 11 Hajime Kumagai  (Kumagai H) 3
Dae Cheol Kim  (Kim DC) 2 S. Kumai  (Kumai S) 1
Dong Chul Kim  (Kim DC) 1 K. Kumanan  (Kumanan K) 1
Do-Gyun Kim  (Kim DG) 1 T. Kumao  (Kumao T) 1
D. H. Kim  (Kim DH) 16 Rohit Kumar 1
Do Hyun Kim  (Kim DH) 5 Sudarshan Kumar 1
Do Hyung Kim  (Kim DH) 4 "Vijaya, A." Kumar  (Kumar "A) 1
Do-Hyung Kim  (Kim DH) 2 "P. Sarkar, H." Kumar  (Kumar "SH) 1
Doh Hoon Kim  (Kim DH) 1 A. Kumar  (Kumar A) 4
Dong Hun Kim  (Kim DH) 1 Ajeet Kumar  (Kumar A) 1
Dong Hyeon Kim  (Kim DH) 5 Alip Kumar  (Kumar A) 1
Dong Hyuk Kim  (Kim DH) 2 Anil Kumar  (Kumar A) 3
Dong Hyun Kim  (Kim DH) 2 B. Kumar  (Kumar B) 1
Dong-Ho Kim  (Kim DH) 1 B. V. Sunil Kumar  (Kumar BVS) 1
Dong-Hoon Kim  (Kim DH) 1 C. Basavanta Kumar  (Kumar CB) 1
Dong-Hun Kim  (Kim DH) 2 Ch. Vijaya Kumar  (Kumar CV) 2
Doo-Hwan Kim  (Kim DH) 2 Davendra Kumar  (Kumar D) 1
D.-I. Kim  (Kim DI) 1 Devendra Kumar  (Kumar D) 1
Dae-Jung Kim  (Kim DJ) 2 Dhirendra Kumar  (Kumar D) 1
Duk-Jung Kim  (Kim DJ) 1 Dinesh Kumar  (Kumar D) 3
D. K. Kim  (Kim DK) 1 H. Kumar  (Kumar H) 1
Dong Kyun Kim  (Kim DK) 1 Harendra Kumar  (Kumar H) 1
Dong-kyo Kim  (Kim Dk) 2 K. Vinaya Kumar  (Kumar KV) 1
Dong-Kyu Kim  (Kim DK) 1 M. Kumar  (Kumar M) 4
Duk Kyung Kim  (Kim DK) 1 Manish Kumar  (Kumar M) 3
Duk-Kyung Kim  (Kim DK) 2 M. N. A. Kumar  (Kumar MNA) 1
D. M. Kim  (Kim DM) 1 M. Ravi Kumar  (Kumar MR) 2
Duk-Moon Kim  (Kim DM) 1 N. Kumar  (Kumar N) 1
D. S. Kim  (Kim DS) 4 Neeraj Kumar  (Kumar N) 1
Dong Soo Kim  (Kim DS) 1 Nishant Kumar  (Kumar N) 1
D. W. Kim  (Kim DW) 6 P. Kumar  (Kumar P) 2
Dae-Won Kim  (Kim DW) 1 Pavan Kumar  (Kumar P) 3
Dong Woon Kim  (Kim DW) 2 Puneet Kumar  (Kumar P) 1
Dong-Wook Kim  (Kim DW) 2 Pushpendra Kumar  (Kumar P) 10
Dong-Woon Kim  (Kim DW) 1 R. Kumar  (Kumar R) 1
Doo-Wan Kim  (Kim DW) 1 Ramesh Kumar  (Kumar R) 1
D. Y. Kim  (Kim DY) 4 Ravindra Kumar  (Kumar R) 5
Deok Yun Kim  (Kim DY) 2 R. R. Kumar  (Kumar RR) 2
Do Yeong Kim  (Kim DY) 1 S. Kumar  (Kumar S) 5
Do-Young Kim  (Kim DY) 1 Sachin Kumar  (Kumar S) 2
Eunjong Kim  (Kim E) 1 Sandeep Kumar  (Kumar S) 1
Eunjoo Kim  (Kim E) 5 Sanjay Kumar  (Kumar S) 2
Eunmi Kim  (Kim E) 1 Sanjeev Kumar  (Kumar S) 2
Eun Bae Kim  (Kim EB) 2 Satish Kumar  (Kumar S) 1
E. H. Kim  (Kim EH) 1 Subodh Kumar  (Kumar S) 1
Eun-Hee Kim  (Kim EH) 1 Sunil Kumar  (Kumar S) 3
E. J. Kim  (Kim EJ) 3 Sushil Kumar  (Kumar S) 1
Eun J. Kim  (Kim EJ) 1 S. T. Bharani Kumar  (Kumar STB) 1
Eun Ji Kim  (Kim EJ) 1 Vijay Kumar  (Kumar V) 1
Eun Joong Kim  (Kim EJ) 4 Vinod Kumar  (Kumar V) 1
Eun-Jib Kim  (Kim EJ) 1 V. R. Kumarasuntharam  (Kumarasuntharam VR) 1
E. K. Kim  (Kim EK) 1 Pradeep Kumarawadu  (Kumarawadu P) 1
Eun Kyung Kim  (Kim EK) 3 A. Kumaresan  (Kumaresan A) 2
Eun-Kyung Kim  (Kim EK) 1 Priyanka Kumari  (Kumari P) 2
Eun Mi Kim  (Kim EM) 1 Ragini Kumari  (Kumari R) 1
E. S. Kim  (Kim ES) 5 N. Kumase  (Kumase N) 1
Eui-Soo Kim  (Kim ES) 1 Tanavadee Kumchoo  (Kumchoo T) 1
Eun Sung Kim  (Kim ES) 2 K. Kume  (Kume K) 1
E. T. Kim  (Kim ET) 4 S. Kume  (Kume S) 12
Eun T. Kim  (Kim ET) 2 Shinichi Kume  (Kume S) 1
Eun Tae Kim  (Kim ET) 11 Lee Yuan Kun  (Kun LY) 1
Eun Young Kim  (Kim EY) 3 Qian Kun  (Kun Q) 1
Eun-Young Kim  (Kim EY) 2 A. Kunavongkrit  (Kunavongkrit A) 1
Girak Kim  (Kim G) 1 S. S. Kundu  (Kundu SS) 2
Gil Ah Kim  (Kim GA) 1 Ming-Shung Kung  (Kung MS) 1
Geun-Bae Kim  (Kim GB) 2 Sajee Kunhareang  (Kunhareang S) 2
G. D. Kim  (Kim GD) 3 Y. Kuninishi  (Kuninishi Y) 1
G. M. Kim  (Kim GM) 3 P. J. G. Kunju  (Kunju PJG) 1
Gwi Man Kim  (Kim GM) 1 P. J. Geroge Kunju  (Kunju PJG) 1
G. R. Kim  (Kim GR) 1 M. Kuno  (Kuno M) 1
G. W. Kim  (Kim GW) 2 C. F. Kuo  (Kuo CF) 1
Gye Won Kim  (Kim GW) 1 Chung-Yi Kuo  (Kuo CY) 2
Gye-Woong Kim  (Kim GW) 1 Feng-Jui Kuo  (Kuo FJ) 1
Ga-Yeon Kim  (Kim GY) 1 Hsiu-Lan Kuo  (Kuo HL) 2
H.J. Kim  (Kim H) 1 Hsin-Mei Kuo  (Kuo HM) 1
Haeun Kim  (Kim H) 2 Hsiao-Yun Kuo  (Kuo HY) 1
Hanbeen Kim  (Kim H) 4 T. Y. Kuo  (Kuo TY) 1
Heebal Kim  (Kim H) 28 Y. H. Kuo  (Kuo YH) 1
Hoonseop Kim  (Kim H) 1 K. Kuramoto  (Kuramoto K) 1
Hyeongmin Kim  (Kim H) 1 M. Kuran  (Kuran M) 1
Hyeunkyu Kim  (Kim H) 1 Mehmet Kuran  (Kuran M) 1
Hyojin Kim  (Kim H) 1 C. K. Kurar  (Kurar CK) 2
HyoYoung Kim  (Kim H) 2 K. Kurata  (Kurata K) 3
Hyun Kim  (Kim H) 3 I. Kurauchi  (Kurauchi I) 1
Hyungkuen Kim  (Kim H) 1 Yasuko Kuribayashi  (Kuribayashi Y) 1
Hyunook Kim  (Kim H) 1 M. Kurihara  (Kurihara M) 5
H. B. Kim  (Kim HB) 5 Mitsunori Kurihara  (Kurihara M) 1
Hee-bal Kim  (Kim Hb) 2 Zyunichi Kuriwaki  (Kuriwaki Z) 1
Hyeun Bum Kim  (Kim HB) 2 N. V. Kurkure  (Kurkure NV) 4
H. C. Kim  (Kim HC) 7 E. Kurnianto  (Kurnianto E) 8
Hee Chan Kim  (Kim HC) 1 Edy Kurnianto  (Kurnianto E) 2
Hyeong Cheol Kim  (Kim HC) 5 Rochmah Kurnijasanti  (Kurnijasanti R) 1
Hyun-Cheol Kim  (Kim HC) 1 Kazutaka Kuroda 3
H. D. Kim  (Kim HD) 2 A. Kuroda  (Kuroda A) 1
Hwan-Deuk Kim  (Kim HD) 2 K. Kuroda  (Kuroda K) 1
H. G. Kim  (Kim HG) 1 Kengo Kuroda  (Kuroda K) 1
H. H. Kim  (Kim HH) 3 Kazuhiko Kurogi  (Kurogi K) 1
Hyun-Il Kim  (Kim HI) 1 Kazuhito Kurogi  (Kurogi K) 4
H. J. Kim  (Kim HJ) 19 Yuzo Kurokawa  (Kurokawa Y) 1
Hak Jin Kim  (Kim HJ) 2 S. Kuroki  (Kuroki S) 1
Hee-Jin Kim  (Kim HJ) 2 T. Kuroki  (Kuroki T) 1
Hye-Jin Kim  (Kim HJ) 5 Y. Kuroki  (Kuroki Y) 1
Hyeon Jeong Kim  (Kim HJ) 5 Y. Kurosawa  (Kurosawa Y) 1
Hyeon-Jeong Kim  (Kim HJ) 1 힇체kr체 Kurt  (Kurt í) 1
Hyun J. Kim  (Kim HJ) 2 Firuze Kurtoglu  (Kurtoglu F) 1
Hyun Jin Kim  (Kim HJ) 9 Varol Kurtoglu  (Kurtoglu V) 1
Hyun Jong Kim  (Kim HJ) 1 L. G. Kuruppu  (Kuruppu LG) 1
Hyun Joo Kim  (Kim HJ) 6 L. R. Kurwijila  (Kurwijila LR) 1
Hyun-Ji Kim  (Kim HJ) 2 Tansu Kuşat  (Kuşat T) 1
Hyun-Jin Kim  (Kim HJ) 1 Tipyaporn Kusee  (Kusee T) 1
Hyun-Jong Kim  (Kim HJ) 2 H. S. Kushwah  (Kushwah HS) 1
Hyun-Joo Kim  (Kim HJ) 2 N. T. Kusina  (Kusina NT) 1
Hyun-jue Kim  (Kim Hj) 1 S. Kusuhara  (Kusuhara S) 1
Hyung Joo Kim  (Kim HJ) 1 T. Kusuhara  (Kusuhara T) 1
H. K. Kim  (Kim HK) 8 N. Kusumorini  (Kusumorini N) 1
Hak Kyu Kim  (Kim HK) 1 S. Kusza  (Kusza S) 2
Hye-Min Kim  (Kim HM) 3 Hasan Rustu Kutlu  (Kutlu HR) 1
Hyung-Min Kim  (Kim HM) 1 A. Kuwano  (Kuwano A) 1
Ha Na Kim  (Kim HN) 1 H. Kuwayama  (Kuwayama H) 5
H. R. Kim  (Kim HR) 2 T. Kuwayama  (Kuwayama T) 1
Hong Rye Kim  (Kim HR) 1 E. Kuźnicka  (Kuźnicka E) 1
H. S. Kim  (Kim HS) 37 Ewa Kuźnicka  (Kuźnicka E) 1
H.-S. Kim  (Kim HS) 1 Y. Kuzuya  (Kuzuya Y) 1
Hee-Sung Kim  (Kim HS) 1 J. H. Kwag  (Kwag JH) 1
Heui-Soo Kim  (Kim HS) 1 Jung-Hoon Kwag  (Kwag JH) 2
Huen Suk Kim  (Kim HS) 1 B. O. Kwak  (Kwak BO) 3
Hye-Sun Kim  (Kim HS) 1 H.S. Kwak  (Kwak H) 1
Hyo Sun Kim  (Kim HS) 1 Hyung Jun Kwak  (Kwak HJ) 3
Hyun Sang Kim  (Kim HS) 5 H. S. Kwak  (Kwak HS) 20
Hyun Soo Kim  (Kim HS) 1 Hae Soo Kwak  (Kwak HS) 1
Hyeon T. Kim  (Kim HT) 2 Hae-Soo Kwak  (Kwak HS) 5
H. U. Kim  (Kim HU) 3 I. Kwak  (Kwak I) 1
H. W. Kim  (Kim HW) 1 Wansup Kwak  (Kwak W) 2
Han Wool Kim  (Kim HW) 1 Woori Kwak  (Kwak W) 2
Hyun-Wook Kim  (Kim HW) 8 W. S. Kwak  (Kwak WS) 11
H. Y. Kim  (Kim HY) 1 Wan Sup Kwak  (Kwak WS) 8
Hack-Youn Kim  (Kim HY) 2 Wan-Sup Kwak  (Kwak WS) 1
Hoi Yun Kim  (Kim HY) 1 Yong-Chul Kwak  (Kwak YC) 1
Hoi-Yun Kim  (Kim HY) 1 Youn Sig Kwak  (Kwak YS) 1
I. Kim  (Kim I) 1 N. B. P. Kwinten  (Kwinten NBP) 1
I.H. Kim  (Kim I) 2 Byung-Yeon Kwon 1
Inae Kim  (Kim I) 1 Ji-Seon Kwon 1
Inho Kim  (Kim I) 1 Ohbeom Kwon 2
I. B. Kim  (Kim IB) 6 C. H. Kwon  (Kwon CH) 5
I. C. Kim  (Kim IC) 1 Chan Ho Kwon  (Kwon CH) 1
I. H. Kim  (Kim IH) 73 Dae-Jin Kwon  (Kwon DJ) 1
Il-Hoi Kim  (Kim IH) 1 Deug-Nam Kwon  (Kwon DN) 2
Ill Hwa Kim  (Kim IH) 2 E. G. Kwon  (Kwon EG) 5
In H. Kim  (Kim IH) 1 Eung Gi Kwon  (Kwon EG) 6
In Ho Kim  (Kim IH) 16 Eung-Gi Kwon  (Kwon EG) 1
I. S. Kim  (Kim IS) 4 Eun Jung Kwon  (Kwon EJ) 5
Il Suk Kim  (Kim IS) 2 G. T. Kwon  (Kwon GT) 1
Il-Suk Kim  (Kim IS) 4 Gyoo Taik Kwon  (Kwon GT) 1
In Seon Kim  (Kim IS) 1 H. Kwon  (Kwon H) 1
In Sung Kim  (Kim IS) 2 Hana Kwon  (Kwon H) 2
Ill Young Kim  (Kim IY) 1 Hyunchul Kwon  (Kwon H) 1
J. Kim  (Kim J) 2 Hyoun Chul Kwon  (Kwon HC) 1
J.J. Kim  (Kim J) 1 Hyuk Cheol Kwon  (Kwon HC) 2
Jaemin Kim  (Kim J) 3 H. J. Kwon  (Kwon HJ) 5
Jihee Kim  (Kim J) 1 H. S. Kwon  (Kwon HS) 1
Jihoe Kim  (Kim J) 1 Hyuk Sin Kwon  (Kwon HS) 1
Jimin Kim  (Kim J) 2 Inhyuk Kwon  (Kwon I) 2
Jinsung Kim  (Kim J) 1 I. H. Kwon  (Kwon IH) 1
Jiwoo Kim  (Kim J) 1 In Hyuk Kwon  (Kwon IH) 2
Jongbok Kim  (Kim J) 3 I. K. Kwon  (Kwon IK) 8
JongJoo Kim  (Kim J) 3 Ill Kyong Kwon  (Kwon IK) 1
Jongkyoo Kim  (Kim J) 2 Jeongwoo Kwon  (Kwon J) 1
Jongnam Kim  (Kim J) 1 Jae-Chul Kwon  (Kwon JC) 1
Jun Kim  (Kim J) 1 K. Kwon  (Kwon K) 1
Juntae Kim  (Kim J) 4 Ki Moon Kwon  (Kwon KM) 1
Jeong A Kim  (Kim JA) 2 Ki Mun Kwon  (Kwon KM) 1
J. B. Kim  (Kim JB) 4 Mi Kwon  (Kwon M) 2
Jong Bok Kim  (Kim JB) 2 Moosik Kwon  (Kwon M) 1
Jong-Bok Kim  (Kim JB) 1 M. S. Kwon  (Kwon MS) 2
Jun-Beom Kim  (Kim JB) 1 Mo Sun Kwon  (Kwon MS) 2
J. D. Kim  (Kim JD) 32 N. H. Kwon  (Kwon NH) 2
J.-D. Kim  (Kim JD) 1 O.S. Kwon  (Kwon O) 2
Jeong-Dae Kim  (Kim JD) 8 O. S. Kwon  (Kwon OS) 15
Jong Duk Kim  (Kim JD) 1 Seulemina Kwon  (Kwon S) 1
Jong-Dae Kim  (Kim JD) 1 S. H. Kwon  (Kwon SH) 2
J. E. Kim  (Kim JE) 3 Seong Min Kwon  (Kwon SM) 1
Jung-Eun Kim  (Kim JE) 1 Taehyung Kwon  (Kwon T) 1
J. G. Kim  (Kim JG) 6 W. B. Kwon  (Kwon WB) 1
Jong Geun Kim  (Kim JG) 8 Woo-Sung Kwon  (Kwon WS) 1
Jong Gug Kim  (Kim JG) 1 Y. A. Kwon  (Kwon YA) 1
J. H. Kim  (Kim JH) 70 Young-jun Kwon  (Kwon Yj) 2
J.-H. Kim  (Kim JH) 2 Y. M. Kwon  (Kwon YM) 1
Jae-Hwan Kim  (Kim JH) 6 Y. S. Kwon  (Kwon YS) 1
Je-Hun Kim  (Kim JH) 1 Yong-Soo Kwon  (Kwon YS) 1
Jeong Hoon Kim  (Kim JH) 3 Yoon Chul Kye  (Kye YC) 1
Jeong-Hoon Kim  (Kim JH) 4 S. C. Kyriakis  (Kyriakis SC) 2
Ji Hye Kim  (Kim JH) 1 Jitka Kyselova  (Kyselova J) 2
Ji-Han Kim  (Kim JH) 3 T. Kyuma  (Kyuma T) 2
Ji-Ho Kim  (Kim JH) 1 F. K캇sa  (K캇sa F) 1

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next