Go to Top Go to Bottom

Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
A. Xandé  (Xandé A) 1 Chunzhu Xu 2
X. Xandé  (Xandé X) 1 Liang Mei Xu 1
A. Xand챕  (Xand챕 A) 1 Miao Xu 1
Dongmei Xi  (Xi D) 2 Wei Xu 1
Gang Xi  (Xi G) 2 Wenwu Xu 2
Haibo Xi  (Xi H) 1 Xu Xu 1
H. B. Xi  (Xi HB) 2 Baoshan Xu  (Xu B) 2
Pengbin Xi  (Xi P) 1 Bin Xu  (Xu B) 1
P. B. Xi  (Xi PB) 3 C. Xu  (Xu C) 1
W. B. Xi  (Xi WB) 1 Chuang Xu  (Xu C) 3
Yumeng Xi  (Xi Y) 1 Chuanlai Xu  (Xu C) 1
Y. M. Xi  (Xi YM) 1 Chuncheng Xu  (Xu C) 7
Yuanyou Xia 1 Chunsheng Xu  (Xu C) 2
Baixue Xia  (Xia B) 2 C. C. Xu  (Xu CC) 2
C. Xia  (Xia C) 1 Chang-chun Xu  (Xu Cc) 1
Cheng Xia  (Xia C) 4 C. L. Xu  (Xu CL) 1
Chuanqi Xia  (Xia C) 2 C. X. Xu  (Xu CX) 3
Guoliang Xia  (Xia G) 4 Cheng-Xiong Xu  (Xu CX) 1
Jing Xia  (Xia J) 1 Dan Xu  (Xu D) 1
K. Xia  (Xia K) 1 Daokun Xu  (Xu D) 1
Lang Xia  (Xia L) 1 D. Q. Xu  (Xu DQ) 2
Min Hao Xia  (Xia MH) 2 De-quan Xu  (Xu Dq) 1
M. S. Xia  (Xia MS) 5 F. Z. Xu  (Xu FZ) 1
T. Xia  (Xia T) 1 Fa-zhi Xu  (Xu Fz) 1
Tian Xia  (Xia T) 2 Guishan Xu  (Xu G) 1
Weiguang Xia  (Xia W) 1 Guozhong Xu  (Xu G) 1
W. G. Xia  (Xia WG) 1 G. Y. Xu  (Xu GY) 1
Xuanyan Xia  (Xia X) 1 G.-Y. Xu  (Xu GY) 1
Yanling Xia  (Xia Y) 1 G. Z. Xu  (Xu GZ) 1
Yu Xia  (Xia Y) 1 H. Xu  (Xu H) 1
Yuefeng Xia  (Xia Y) 1 Hengyong Xu  (Xu H) 2
Z. G. Xia  (Xia ZG) 2 Hongrun Xu  (Xu H) 1
Lei Xiang  (Xiang L) 1 Hongyang Xu  (Xu H) 1
Leilei Xiang  (Xiang L) 1 Huimin Xu  (Xu H) 1
R-L Xiang  (Xiang RL) 1 Huizhong Xu  (Xu H) 1
Xing-Long Xiang  (Xiang XL) 1 J. Xu  (Xu J) 1
Yun Xiang  (Xiang Y) 1 Jian Xu  (Xu J) 1
Zhifeng Xiang  (Xiang Z) 1 Jianchu Xu  (Xu J) 1
Zhi Feng Xiang  (Xiang ZF) 1 Jianqin Xu  (Xu J) 1
Ding Xiangdong  (Xiangdong D) 1 Jianxiang Xu  (Xu J) 1
Zhang Xiangying  (Xiangying Z) 1 Jiming Xu  (Xu J) 1
Weihang Xiao 1 Jinge Xu  (Xu J) 1
Xia Xiao 1 Jingen Xu  (Xu J) 2
Bingnan Xiao  (Xiao B) 1 Jingeng Xu  (Xu J) 1
B. N. Xiao  (Xiao BN) 2 Jingya Xu  (Xu J) 1
Changting Xiao  (Xiao C) 1 Jinhao Xu  (Xu J) 2
Chaowu Xiao  (Xiao C) 1 Jun Xu  (Xu J) 2
C. T. Xiao  (Xiao CT) 2 J-Q Xu  (Xu JQ) 1
Dingfu Xiao  (Xiao D) 1 Jian-xiong Xu  (Xu Jx) 1
Guo-liang Xiao  (Xiao Gl) 1 K. Xu  (Xu K) 1
Heng Xiao  (Xiao H) 1 Kang Xu  (Xu K) 1
H. L. Xiao  (Xiao HL) 1 L. Xu  (Xu L) 3
Jianxin Xiao  (Xiao J) 1 Lei Xu  (Xu L) 3
Jinbang Xiao  (Xiao J) 1 Li Xu  (Xu L) 3
Juan Xiao  (Xiao J) 1 Liangmei Xu  (Xu L) 2
Jun Xiao  (Xiao J) 1 Lu Xu  (Xu L) 3
Kan Xiao  (Xiao K) 2 L. M. Xu  (Xu LM) 1
L. H. Xiao  (Xiao LH) 1 L. Y. Xu  (Xu LY) 2
Li-Hua Xiao  (Xiao LH) 1 M. Xu  (Xu M) 4
L-R Xiao  (Xiao LR) 1 Ming Xu  (Xu M) 1
Ping Xiao  (Xiao P) 1 Mingsheng Xu  (Xu M) 1
Qian Xiao  (Xiao Q) 1 Ming-Shu Xu  (Xu MS) 1
Senmu Xiao  (Xiao S) 1 Ningying Xu  (Xu N) 3
Shan Xiao  (Xiao S) 1 N. Y. Xu  (Xu NY) 3
Shijun Xiao  (Xiao S) 2 Pan Xu  (Xu P) 1
Tianfang Xiao  (Xiao T) 1 Peng Xu  (Xu P) 1
Wei Xiao  (Xiao W) 1 Ping-Wen Xu  (Xu PW) 1
Wenjun Xiao  (Xiao W) 1 Q. Xu  (Xu Q) 2
X. Xiao  (Xiao X) 1 Qianqian Xu  (Xu Q) 1
Xiao Xiao  (Xiao X) 2 Qin Xu  (Xu Q) 1
Xinhuan Xiao  (Xiao X) 1 Q. Y. Xu  (Xu QY) 1
Xue Xiao  (Xiao X) 1 R. F. Xu  (Xu RF) 5
X. J. Xiao  (Xiao XJ) 3 Ru-Xiang Xu  (Xu RX) 2
Yingping Xiao  (Xiao Y) 3 S. Xu  (Xu S) 1
Yu Xiao  (Xiao Y) 1 Shaohua Xu  (Xu S) 1
Zheng-Long Xiao  (Xiao ZL) 1 Shengyang Xu  (Xu S) 1
Chen Xiaoqiang  (Xiaoqiang C) 1 Shengyu Xu  (Xu S) 1
An Xiaorong  (Xiaorong A) 1 Shixiao Xu  (Xu S) 1
Su Xie 1 Shuang Xu  (Xu S) 1
Yingjie Xie 1 Shuqin Xu  (Xu S) 1
Yuxiao Xie 1 S. P. Xu  (Xu SP) 1
A. -F. Xie  (Xie AF) 1 S-Z. Xu  (Xu SZ) 1
C. Xie  (Xie C) 1 S. Z. Xu  (Xu SZ) 3
Chunyuan Xie  (Xie C) 1 Shang Zhong Xu  (Xu SZ) 1
F. Xie  (Xie F) 1 Shang-Zhong Xu  (Xu SZ) 1
Fei Xie  (Xie F) 2 Tianwei Xu  (Xu T) 1
Guanghong Xie  (Xie G) 1 Tong Xu  (Xu T) 1
Hong Bin Xie  (Xie HB) 1 W. Xu  (Xu W) 4
Hong-tao Xie  (Xie Ht) 1 Weimin Xu  (Xu W) 5
J. Xie  (Xie J) 1 Weizhuo Xu  (Xu W) 1
Jun Xie  (Xie J) 1 Wen Xu  (Xu W) 1
Kaihui Xie  (Xie K) 1 Wenbin Xu  (Xu W) 1
K. L. Xie  (Xie KL) 1 Wencai Xu  (Xu W) 1
Kai Yun Xie  (Xie KY) 1 W. M. Xu  (Xu WM) 1
K. Z. Xie  (Xie KZ) 4 X. Xu  (Xu X) 4
M. Xie  (Xie M) 1 Xiancha Xu  (Xu X) 1
Ming Xie  (Xie M) 4 Xiang Xu  (Xu X) 1
Mingyong Xie  (Xie M) 1 Xianzhou Xu  (Xu X) 2
M. Y. Xie  (Xie MY) 1 Xiao Xu  (Xu X) 4
Penggui Xie  (Xie P) 1 Xinglian Xu  (Xu X) 3
Q. Xie  (Xie Q) 1 Xingyu Xu  (Xu X) 1
Qiang Xie  (Xie Q) 1 Xinming Xu  (Xu X) 2
Q. F. Xie  (Xie QF) 1 X. F. Xu  (Xu XF) 1
Shanshan Xie  (Xie S) 1 X. L. Xu  (Xu XL) 1
Xiangxue Xie  (Xie X) 2 Xiao Li Xu  (Xu XL) 1
X. X. Xie  (Xie XX) 1 X. M. Xu  (Xu XM) 1
Yuhuai Xie  (Xie Y) 2 Xiu Rong Xu  (Xu XR) 1
Yunyi Xie  (Xie Y) 1 X. X. Xu  (Xu XX) 5
Y N Xie  (Xie YN) 1 Y.T. Xu  (Xu Y) 1
Zhijing Xie  (Xie Z) 1 Yaxi Xu  (Xu Y) 1
Zhuang Xie  (Xie Z) 1 Yetong Xu  (Xu Y) 1
Z. L. Xie  (Xie ZL) 1 Yiliang Xu  (Xu Y) 1
Guosheng Xin 1 Ying Xu  (Xu Y) 1
Wu Xin 1 Yongping Xu  (Xu Y) 1
Hairui Xin  (Xin H) 1 Yuan Xu  (Xu Y) 1
Hangshu Xin  (Xin H) 3 Yuanqing Xu  (Xu Y) 1
H. S. Xin  (Xin HS) 3 Yunhe Xu  (Xu Y) 1
Jin Xin  (Xin J) 1 Ying Nan Xu  (Xu YN) 1
QingWu Xin  (Xin Q) 1 Yuan Qing Xu  (Xu YQ) 1
Shangguan Xinchen  (Xinchen S) 1 Ye Tong Xu  (Xu YT) 1
Yue Xing 1 Z. Xu  (Xu Z) 1
Feng Xing  (Xing F) 1 Z.R. Xu  (Xu Z) 1
Guangdong Xing  (Xing G) 1 Zheng Xu  (Xu Z) 2
Guan-Dong Xing  (Xing GD) 1 Zhensong Xu  (Xu Z) 1
Hua Xing  (Xing H) 1 Zhenzhen Xu  (Xu Z) 1
Jianjun Xing  (Xing J) 2 Zhiwen Xu  (Xu Z) 1
Jinming Xing  (Xing J) 1 Zhong Xu  (Xu Z) 1
J. J. Xing  (Xing JJ) 3 Zhongjun Xu  (Xu Z) 1
Quanhu Xing  (Xing Q) 1 Ziqian Xu  (Xu Z) 1
Shen Xing  (Xing S) 1 Zirong Xu  (Xu Z) 6
T. Xing  (Xing T) 1 Z. H. Xu  (Xu ZH) 1
Tong Xing  (Xing T) 3 Z. R. Xu  (Xu ZR) 18
T. X. Xing  (Xing TX) 1 Zi Rong Xu  (Xu ZR) 1
Xiaoguang Xing  (Xing X) 1 Zi-rong Xu  (Xu Zr) 2
Yueteng Xing  (Xing Y) 1 Z. W. Xu  (Xu ZW) 1
Yuyun Xing  (Xing Y) 1 Z. N. Xuan  (Xuan ZN) 6
Yu-Chuan Xing  (Xing YC) 1 Hui Xue 1
Benhai Xiong  (Xiong B) 5 Ming-Yuan Xue 1
H. Xiong  (Xiong H) 1 Panpan Xue 1
Hua Xiong  (Xiong H) 1 Yongqiang Xue 2
Kangning Xiong  (Xiong K) 1 B. Xue  (Xue B) 1
L. Xiong  (Xiong L) 2 Bai Xue  (Xue B) 2
T. Xiong  (Xiong T) 1 Feng Xue  (Xue F) 1
T. A. Xiong  (Xiong TA) 7 Fuguang Xue  (Xue F) 2
X. D. Xiong  (Xiong XD) 1 Ge Xue  (Xue G) 2
Xian-Rong Xiong  (Xiong XR) 1 J. Xue  (Xue J) 1
Y.Z. Xiong  (Xiong Y) 1 J. X. Xue  (Xue JX) 1
Yiqiang Xiong  (Xiong Y) 2 Ke Xue  (Xue K) 1
YuanZhu Xiong  (Xiong Y) 5 Lingfeng Xue  (Xue L) 1
Y. H. Xiong  (Xiong YH) 1 L. F. Xue  (Xue LF) 4
Y. Z. Xiong  (Xiong YZ) 14 P. C. Xue  (Xue PC) 1
Y. ZH. Xiong  (Xiong YZ) 2 Qian Xue  (Xue Q) 1
Yuan-zhu Xiong  (Xiong Yz) 1 Weiwei Xue  (Xue W) 1
Zhaocheng Xiong  (Xiong Z) 1 Wenyue Xue  (Xue W) 1
ZhiYao Xiong  (Xiong Z) 1 Xiao Xue  (Xue X) 1
Lei Xiu  (Xiu L) 1 Song Xuemei  (Xuemei S) 1
Tan Xiuwen  (Xiuwen T) 1 Zhou Xuemei  (Xuemei Z) 1
Hao Xiyan  (Xiyan H) 2 Guo Xusheng  (Xusheng G) 1
Danning Xu 1

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next