Go to Top Go to Bottom

Animal Biotechnology


  • HOME
  • SPECIALTIES
  • Animal Biotechnology
Animal Biotechnology
Associations of Polymorphisms in Four Immune-related Genes with Antibody Kinetics and Body Weight in Chickens
A. S. Ahmed
Anim Biosci. 2010;23(8):1089-1095.  Published online June 21, 2010
PDFPDF    
Knocking-in of the Human Thrombopoietin Gene on Beta-casein Locus in Bovine Fibroblasts
Mira Chang, Jeong-Woong Lee, Deog-Bon Koo, Sang Tae Shin, Yong-Mahn Han
Anim Biosci. 2010;23(6):806-813.  Published online April 22, 2010
PDFPDF    
Effect of Sex Steroid Hormones on Bovine Myogenic Satellite Cell Proliferation, Differentiation and Lipid Accumulation in Myotube
E. J. Lee, P. Bajracharya, E. J. Jang, J. S. Chang, H. J. Lee, S. K. Hong, I. Choi
Anim Biosci. 2010;23(5):649-658.  Published online April 22, 2010
PDFPDF    
Molecular Cloning and mRNA Expression of the Porcine Insulin-responsive Glucose Transporter (GLUT4)
Jianjun Zuo, Fawen Dai, Dingyuan Feng, Qingyun Cao, Hui Ye, Zemin Dong, Weiguang Xia
Anim Biosci. 2010;23(5):640-648.  Published online April 22, 2010
PDFPDF    
Expression of Cdc25B mRNA in Duodenal Mucosa of Chicken
Junhui Qin, Hui Zhang, Huijun Bao, Qiang Zhou, Yi Liu, Chunsheng Xu, Xiaohong Chu, Qiusheng Chen
Anim Biosci. 2010;23(4):530-536.  Published online February 22, 2010
PDFPDF    
Construction of Mammalian Cell Expression Vector for pAcGFP-bFLIP(L) Fusion Protein and Its Expression in Follicular Granulosa Cells
Run Jun Yang, Wu Feng Li, Jun Ya Li, Lu Pei Zhang, Xue Gao, Jin Bao Chen, Shang Zhong Xu
Anim Biosci. 2010;23(3):401-409.  Published online February 22, 2010
PDFPDF    
Molecular Cloning, Tissue Distribution and Expression of Porcine y+L Amino Acid Transporter-1
Ai-min Zhi, Xiang-yan Zhou, Jian-jun Zuo, Shi-geng Zou, Zhi-yi Huang, Xiao-lan Wang, Lin Tao, Ding-yuan Feng
Anim Biosci. 2010;23(2):272-278.  Published online December 22, 2009
PDFPDF    
Molecular Cloning, Characterization, and Expression Analysis of Chicken Δ-6 Desaturase
Xiangtao Kang, Yichun Bai, Guirong Sun, Yanqun Huang, Qixin Chen, Ruili Han, Guoxi Li, Fadi Li
Anim Biosci. 2010;23(1):116-121.  Published online December 22, 2009
PDFPDF    
Oral Administration of Phosphorylated Dextran Regulates Immune Response in Ovalbumin-Immunized Mice
Chiho Nagasawa, Junko Nishimura-Uemura, Masanori Tohno, Takeshi Shimosato, Yasushi Kawai, Shuji Ikegami, Munehiro Oda, Tadao Saito, Haruki Kitazawa
Anim Biosci. 2010;23(1):106-115.  Published online December 22, 2009
PDFPDF    
Effect of Garlic Oil on Fatty Acid Accumulation and Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase Activity in Differentiating Adipocytes
M. L. He, W. Z. Yang, J. S. You, A. V. Chaves, P. S. Mir, C. Benchaar, T. A. McAllister
Anim Biosci. 2009;22(12):1686-1692.  Published online October 21, 2009
PDFPDF    
Differential Action of trans-10, cis-12 Conjugated Linoleic Acid on Adipocyte Differentiation of Ovine and 3T3-L1 Preadipocytes
T. Iga, T. Satoh, S. Yamamoto, K. Fukui, S. H. Song, K. C. Choi, S. G. Roh, S. Sasaki
Anim Biosci. 2009;22(11):1566-1573.  Published online October 21, 2009
PDFPDF    
Analysis of Functional Genes in Carbohydrate Metabolic Pathway of Anaerobic Rumen Fungus Neocallimastix frontalis PMA02
Mi Kwon, Jaeyong Song, Jong K. Ha, Hong-Seog Park, Jongsoo Chang
Anim Biosci. 2009;22(11):1555-1565.  Published online October 21, 2009
Insulin Inhibits the Expression of Adiponectin and AdipoR2 mRNA in Cultured Bovine Adipocytes
Y. G. Sun, L. S. Zan, H. B. Wang, H. F. Guo, D. P. Yang, X. L. Zhao, L. S. Gui
Anim Biosci. 2009;22(10):1429-1436.  Published online August 26, 2009
PDFPDF    
Cloning of OLR1 Gene in Pig Adipose Tissue and Preliminary Study on Its Lipid-accumulating Effect
Chao Sun, Chun-wei Liu, Zhong-pin Zhang
Anim Biosci. 2009;22(10):1420-1428.  Published online August 26, 2009
PDFPDF    
Effect of Nicotinamide on Proliferation, Differentiation, and Energy Metabolism in Bovine Preadipocytes
Xiaomu Liu, Jinlian Fu, Enliang Song, Kun Zang, Fachun Wan, Naike Wu, Aiguo Wang
Anim Biosci. 2009;22(9):1320-1327.  Published online August 26, 2009
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.509(Q1)
SJR: 0.75
(Q1 in Anim Sci Zool,
Q1 in Food Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235


Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2021 by Animal Bioscience.

Developed in M2PI

Close layer
prev next