Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Biotechnology
Temporal expression profiling of long noncoding RNA and mRNA in the peripheral blood during porcine development
Yiren Gu, Rui Zhou, Long Jin, Xuan Tao, Zhijun Zhong, Xuemei Yang, Yan Liang, Yuekui Yang, Yan Wang, Xiaohui Chen, Jianjun Gong, Zhiping He, Mingzhou Li, Xuebin Lv
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(5):836-847.  Published online August 3, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Breeding and Genetics
Molecular and functional characterization of the adiponectin (AdipoQ) gene in goat skeletal muscle satellite cells
Linjie Wang, Ke Xue, Yan Wang, Lili Niu, Li Li, Tao Zhong, Jiazhong Guo, Jing Feng, Tianzeng Song, Hongping Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1088-1097.  Published online January 30, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Substituting oat hay or maize silage for portion of alfalfa hay affects growth performance, ruminal fermentation, and nutrient digestibility of weaned calves
Yang Zou, XinPing Zou, XiZhi Li, Gang Guo, Peng Ji, Yan Wang, ShengLi Li, YaJing Wang, ZhiJun Cao
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(3):369-378.  Published online June 27, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Genetic Effects of Polymorphisms in Myogenic Regulatory Factors on Chicken Muscle Fiber Traits
Zhi-Qin Yang, Ying Qing, Qing Zhu, Xiao-Ling Zhao, Yan Wang, Di-Yan Li, Yi-Ping Liu, Hua-Dong Yin
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(6):782-787.  Published online March 2, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Polymorphisms in the Perilipin Gene May Affect Carcass Traits of Chinese Meat-type Chickens
Lu Zhang, Qing Zhu, Yiping Liu, Elizabeth R. Gilbert, Diyan Li, Huadong Yin, Yan Wang, Zhiqin Yang, Zhen Wang, Yuncong Yuan, Xiaoling Zhao
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(6):763-770.  Published online March 11, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Identification of SNPs in Cellular Retinol Binding Protein 1 and Cellular Retinol Binding Protein 3 Genes and Their Associations with Laying Performance Traits in Erlang Mountainous Chicken
Yan Wang, Li-Hua Xiao, Xiao-Ling Zhao, Yi-Ping Liu, Qing Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(8):1075-1081.  Published online June 22, 2014
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Estimation of Lipoprotein-lipase Activity (LPL) and Other Biochemical Changes in Two Breeds of Overfeeding Geese
Hengyong Xu, Yan Wang, Chunchun Han, Li Jiang, Weihua Zhuo, Jianqiang Ye, Jiwen Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(9):1221-1228.  Published online August 20, 2010
PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Identification of Single Nucleotide Polymorphism of H-FABP Gene and Its Association with Fatness Traits in Chickens
Yan Wang, Dingming Shu, Liang Li, Hao Qu, Chunfen Yang, Qing Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(12):1812-1819.  Published online October 30, 2007
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next