Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Profiling of skeletal muscle tissue for long non-coding RNAs related to muscle metabolism in the QingYu pig at the growth inflection point
Jia Luo, Linyuan Shen, Mailin Gan, Anan Jiang, Lei Chen, Jideng Ma, Long Jin, Yihui Liu, Guoqing Tang, Yanzhi Jiang, Mingzhou Li, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Anim Biosci. 2021;34(8):1309-1320.  Published online October 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Temporal expression profiling of long noncoding RNA and mRNA in the peripheral blood during porcine development
Yiren Gu, Rui Zhou, Long Jin, Xuan Tao, Zhijun Zhong, Xuemei Yang, Yan Liang, Yuekui Yang, Yan Wang, Xiaohui Chen, Jianjun Gong, Zhiping He, Mingzhou Li, Xuebin Lv
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(5):836-847.  Published online August 3, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Breeding and Genetics
Hemicastration induced spermatogenesis-related DNA methylation and gene expression changes in mice testis
Yixin Wang, Long Jin, Jideng Ma, Li Chen, Yuhua Fu, Keren Long, Silu Hu, Yang Song, Dazhi Shang, Qianzi Tang, Xun Wang, Xuewei Li, Mingzhou Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(2):189-197.  Published online October 20, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Coat colour phenotype of Qingyu pig is associated with polymorphisms of melanocortin receptor 1 gene
Xiaoqian Wu, Zhendong Tan, Linyuan Shen, Qiong Yang, Xiao Cheng, Kun Liao, Lin Bai, Surong Shuai, Mingzhou Li, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(7):938-943.  Published online December 17, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Estimation of Growth Curves and Suitable Slaughter Weight of the Liangshan Pig
Jia Luo, Huaigang Lei, Linyuan Shen, Runlin Yang, Qiang Pu, Kangping Zhu, Mingzhou Li, Guoqing Tang, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(9):1252-1258.  Published online June 3, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next