Hemicastration induced spermatogenesis-related DNA methylation and gene expression changes in mice testis
Yixin Wang (Wang Y), Long Jin (Jin L), Jideng Ma (Ma J), Li Chen (Chen L), Yuhua Fu (Fu Y), Keren Long (Long K), Silu Hu (Hu S), Yang Song (Song Y), Dazhi Shang (Shang D), Qianzi Tang (Tang Q), Xun Wang (Wang X), Xuewei Li (Li X), Mingzhou Li (Li M)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(2):189-197.   Published online 2017 Oct 20     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0518
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The DNA Methylation Status of the Vitamin A Signaling Associated with Testicular Degeneration Induced by Long-day Photoperiods in Magang Geese
Yuting Fu, Diyu Lai, Yanglong Xu, Jiaxin Liu, Yushuai Wang, Danli Jiang, Jianqiu Pan, Hongjia Ouyang, Yunbo Tian, Yunmao Huang, Xu Shen
Poultry Science.2024; : 103769.     CrossRef