Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Biotechnology
Screening of key miRNAs related with the differentiation of subcutaneous adipocytes and the validation of miR-133a-3p functional significance in goats
Xin Li, Hao Zhang, Yong Wang, Yanyan Li, Youli Wang, Jiangjiang Zhu, Yaqiu Lin
Anim Biosci. 2023;36(1):144-155.  Published online June 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Correlation between Heart-type Fatty Acid-binding Protein Gene Polymorphism and mRNA Expression with Intramuscular Fat in Baicheng-oil Chicken
Yong Wang, Jianzhong He, Wenxuan Yang, Gemenggul Muhantay, Ying Chen, Jinming Xing, Jianzhu Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(10):1380-1387.  Published online May 11, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Expression, Purification, and Characteristic of Tibetan Sheep Breast Lysozyme Using Pichia pastoris Expression System
Jianbo Li, Mingfeng Jiang, Yong Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(4):574-579.  Published online April 1, 2014
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Reproduction and Physiology
Production of Transgenic Goats by Sperm-mediated Exogenous DNA Transfer Method
Yongju Zhao, Hong Wei, Yong Wang, Lingbin Wang, Mingju Yu, Jingsheng Fan, Shuangyan Zheng, Cong Zhao
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(1):33-40.  Published online December 22, 2009
PDFPDF    
Animal Biotechnology
Cloning and Sequence Analysis of Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase Gene in Yak
Sheng-wei Li, Ming-feng Jiang, Yong-tao Liu, Tu-feng Yang, Yong Wang, Jin-cheng Zhong
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(11):1673-1679.  Published online November 3, 2008
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next