Screening of key miRNAs related with the differentiation of subcutaneous adipocytes and the validation of miR-133a-3p functional significance in goats
Xin Li, Hao Zhang, Yong Wang, Yanyan Li, Youli Wang, Jiangjiang Zhu, Yaqiu Lin
Anim Biosci. 2023;36(1):144-155.   Published online 2022 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.22.0121
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Guanidinoacetic Acid Attenuates Adipogenesis through Regulation of miR-133a in Sheep
Jia-Min Zhao, Fan-Qin-Yu Li, Xv-Ying Li, Dan-Rong Jiao, Xiang-Dong Liu, Xiao-Yang Lv, Jun-Xing Zhao
Animals.2023; 13(19): 3108.     CrossRef