Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Health
Protective effect of Macleaya cordata isoquinoline alkaloids on lipopolysaccharide-induced liver injury in broilers
Jiaxin Chen, Weiren Yang, Hua Liu, Jiaxing Niu, Yang Liu, Qun Cheng
Anim Biosci. 2024;37(1):131-141.  Published online November 1, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Comparison of organic acids supplementation on the growth performance, intestinal characteristics and morphology, and cecal microflora in broilers fed corn-soybean meal diet
Hao Yang Sun, Hong Bin Zhou, Yang Liu, Yue Wang, Cheng Zhao, Liang Mei Xu
Anim Biosci. 2022;35(11):1689-1697.  Published online April 22, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
A post-genome-wide association study validating the association of the glycophorin C gene with serum hemoglobin level in pig
Yang Liu, Zhengzheng Hu, Chen Yang, Shiwei Wang, Wenwen Wang, Qin Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(5):638-642.  Published online April 21, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Products
Effect of Different Tumbling Marination Methods and Time on the Water Status and Protein Properties of Prepared Pork Chops
Tian Gao, Jiaolong Li, Lin Zhang, Yun Jiang, Maowen Yin, Yang Liu, Feng Gao, Guanghong Zhou
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(7):1020-1027.  Published online March 26, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Association of the Porcine Cluster of Differentiation 4 Gene with T Lymphocyte Subpopulations and Its Expression in Immune Tissues
Jingen Xu, Yang Liu, Weixuan Fu, Jiying Wang, Wenwen Wang, Haifei Wang, Jianfeng Liu, Xiangdong Ding, Qin Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(4):463-469.  Published online April 1, 2013
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Tissues Expression, Polymorphisms of IFN Regulatory Factor 6 (IRF6) Gene and Their Associated with Immune Traits in Three Pig Populations
Yang Liu, Jingeng Xu, Weixuan Fu, Ziqing Weng, Xiaoyan Niu, Jianfeng Liu, Xiangdong Ding, Qin Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(2):163-169.  Published online December 22, 2011
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Identification and Screening of Gene(s) Related to Susceptibility to Enterotoxigenic Escherichia coli F4ab/ac in Piglets
Hejun Li, Yuhua Li, Xiaotian Qiu, Xiaoyan Niu, Yang Liu, Qin Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(4):489-493.  Published online March 4, 2008
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next