Association of the Porcine Cluster of Differentiation 4 Gene with T Lymphocyte Subpopulations and Its Expression in Immune Tissues
Jingen Xu (Xu J), Yang Liu (Liu Y), Weixuan Fu (Fu W), Jiying Wang (Wang J), Wenwen Wang (Wang W), Haifei Wang (Wang H), Jianfeng Liu (Liu J), Xiangdong Ding (Ding X), Qin Zhang (Zhang Q)
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(4):463-469.   Published online 2013 Apr 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12576
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Whole-genome sequence-based association study for immune cells in an eight-breed pig heterogeneous population
Qing Zhang, Jing Li, Yifeng Zhang, Huanfa Gong, Zhimin Zhou, Wenwu Xu, Zhongzi Wu, Yingchun Sun, Tao Jiang, Ziqi Ling, Shijun Xiao, Lusheng Huang, Bin Yang
Journal of Genetics and Genomics.2022; 49(11): 1068.     CrossRef
Novel nucleotide variants in SLA-DOB and CD4 are associated with immune traits in pregnant sows
Fengxia Zhang, Ting Yang, Hong Ao, Liwei Zhai, Zhen Tan, Yuan Wang, Kai Xing, Xitong Zhao, Zhiquan Wang, Ying Yu, Chuduan Wang
Gene.2019; 707: 22.     CrossRef