Effect of Different Tumbling Marination Methods and Time on the Water Status and Protein Properties of Prepared Pork Chops
Tian Gao (Gao T), Jiaolong Li (Li J), Lin Zhang (Zhang L), Yun Jiang (Jiang Y), Maowen Yin (Yin M), Yang Liu (Liu Y), Feng Gao (Gao F), Guanghong Zhou (Zhou G)
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(7):1020-1027.   Published online 2015 Mar 26     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0918
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Advances and applications in water retention technology for meat and meat products: Status and future research directions
Lili Ji, Qing Nie, Yanan Zhou, Jiawen Ning, Shu Wang, Chunyan Zhou, Yi Luo, Rui Yang, Jiamin Zhang
International Journal of Food Science & Technology.2024; 59(5): 2823.     CrossRef
Quality improvement and comprehensive utilization of abnormal broiler breast meat: A review
Ke Wang, Yan Li, Jingxin Sun
Food Materials Research.2023; 3(1): 1.     CrossRef
Effects of guanidinoacetic acid and complex antioxidant supplementation on growth performance, meat quality, and antioxidant function of broiler chickens
Wei Zhao, Jiaolong Li, Tong Xing, Lin Zhang, Feng Gao
Journal of the Science of Food and Agriculture.2021; 101(9): 3961.     CrossRef
Effects of Bile Acids on Growth Performance and Lipid Metabolism during Chronic Heat Stress in Broiler Chickens
Chang Yin, Shanlong Tang, Lei Liu, Aizhi Cao, Jingjing Xie, Hongfu Zhang
Animals.2021; 11(3): 630.     CrossRef
Study on the water state, migration, and microstructure modification during the process of salt‐reduced stewed duck
Rui Li, Wei Kuang, Yili Hu, Weiping Jin, E Liao, Jiwang Chen, Xiaorong Zhou, Haibin Wang
Journal of Food Science.2021; 86(9): 4087.     CrossRef
Influence of ultrasound-assisted tumbling on NaCl transport and the quality of pork
Ruyu Zhang, Jian Zhang, Lei Zhou, Lin Wang, Wangang Zhang
Ultrasonics Sonochemistry.2021; 79: 105759.     CrossRef
Processing Properties and Improvement of Pale, Soft, and Exudative-Like Chicken Meat: a Review
Ming Dong, Hongqiang Chen, Yumei Zhang, Yujuan Xu, Minyi Han, Xinglian Xu, Guanghong Zhou
Food and Bioprocess Technology.2020; 13(8): 1280.     CrossRef
Use of Essential Oils to Increase the Safety and the Quality of Marinated Pork Loin
Lorenzo Siroli, Giulia Baldi, Francesca Soglia, Danka Bukvicki, Francesca Patrignani, Massimiliano Petracci, Rosalba Lanciotti
Foods.2020; 9(8): 987.     CrossRef
Efficacy of tumbling in soy sauce marination of pork loins: effects of tumbling time and temperature
Si-Young Kim, Dong-Heon Song, Youn-Kyung Ham, Yun-Sang Choi, Ji-Hun Choi, Hyun-Wook Kim
Journal of Food Science and Technology.2019; 56(12): 5282.     CrossRef
Chronic Heat Stress Impairs the Quality of Breast-Muscle Meat in Broilers by Affecting Redox Status and Energy-Substance Metabolism
Zhuang Lu, Xiaofang He, Bingbing Ma, Lin Zhang, Jiaolong Li, Yun Jiang, Guanghong Zhou, Feng Gao
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2017; 65(51): 11251.     CrossRef